Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorMazlum, Betültr_TR
dc.contributor.authorSağat, Busetr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2017-11-29T07:18:18Z
dc.date.available2017-11-29T07:18:18Z
dc.date.issued2017-06-05
dc.identifier.citationSağat, B., (2017). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde görülen internet bağımlılığının benlik algısı ve benlik saygısı üzerine etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1266
dc.descriptionxi, 60 leavesen_US
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 49-53)en_US
dc.description.abstractAmaç: DEHB olan bireyler yaşadıkları klinik sorunlar sebebiyle düşük benlik saygısına sahip olabilmektedir. Ayrıca bu bireylerde DEHB’ ye sıklıkla internet bağımlılığı eşlik edebilmektedir. Bu çalışma ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı ergenlerde görülen internet bağımlılığının bu gençlerdeki benlik saygısı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Yöntem: Bu çalışmanın araştırma grubunu DEHB tanılı 12-18 yaş arasında olan 32 ergen ve kontrol grubunu ise daha önce Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dahil herhangi bir psikiyatrik tanı almamış 22 gönüllü ergen oluşturmuştur. Araştırmada veriler Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli Türkçe Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) , İnternet Bağımlılık Ölçeği (BAPİNT), Conners Ana Baba Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun Formu ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan ergenlerde, kontrol grubuna kıyasla daha düşük benlik saygısı olduğu görülmüştür. Araştırma grubu internet bağımlılığı tanısı alanlar ve almayanlar şeklinde ikiye ayrılmış ve benlik saygısı yönünden aralarında fark olup olmadığına bakılmıştır. DEHB grubunda internet bağımlılığı tanısı almış ergenler, aynı gruptaki internet bağımlılığı tanısı almayan ergenler ile karşılaştırıldığında, benlik saygısı açısından aralarındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Araştırma grubu, kontrol grubu ile internet bağımlılığı şiddeti açısından kıyaslandığında da aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Fakat araştırma grubu içerisinde internet bağımlılığı tanısı alan grup ile kontrol grubu bağımlılık şiddeti açısından kıyaslandığında aralarında anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. Ayrıca internet bağımlılığı tanısı alan grup içinde bir analiz yapıldığında internet bağımlılığı ve benlik saygısı arasında bir korelasyona ulaşılamamıştır. Buna karşın, internet bağımlılığı tanısı almayan DEHB grubu ve kontrol grubunun analizinde, her iki grupta da internet kullanım şiddeti arttıkça benlik saygısının düştüğü görülmüştür. Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda, DEHB tanılı bireylerde daha düşük benlik saygısının görüldüğü, fakat internet bağımlılık oranının benlik saygısı üzerinde tek başına etkili olmadığı, internet kullanım miktarının kontrol grubunda da beklenenin üzerinde bulunduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractObjective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), is one of the most common neurodevelopmental disorder seen in childhood and adolescence. These patients often have low levels of self-esteem depending on the clinical problems they live. In addition, internet addiction is highly comorbid in adolescents diagnosed with ADHD. We aimed to examine the relationship between the internet addiction in these adolescents and their self-esteem levels. Methods: The study group included 32 adolescents (aged between 12 and 18) diagnosed with ADHD while the control group included 22 adolescents (aged between 12 and 18) who never met any psychiatric diagnosis before including ADHD . ADHD subscale of Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version, the Internet Addiction Scale, the Conners Parenting Rating Scale - Renewed Long Form and the Rosenberg Self-Esteem Scale were used for the assessment. Result: We found low self-esteem levels in adolescents with ADHD when compared to healthy controls. The research group is divided into to two as the ones diagnosed with internet addiction and the ones who did not get the diagnosis and we could not find any difference depending on the self-esteem levels between these two groups. Otherwise, the severity of internet addiction was not significantly different between the adolescents diagnosed with ADHD and internet addiction, and controls. This might be the result of high levels of internet use that was an unexpected result in the control group.Also we could not find any significant correlation between the severity of internet addiction and self-esteem levels in the group diagnosed with both ADHD and internet addiction. Contrary to this, the severity of internet addiction increased as the levels of self-esteem decreased in the control group and the adolescents with ADHD who did not get the diagnosis of internet addiction. Conclusion: It was seen that lower self-esteem was seen in ADHD-diagnosed groups. But the internet addiction rate was not effective on self-esteem by itselves. Also, there were found that the amount of internet usage was higher than ecpected in the control group.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDikkat eksikliğitr_TR
dc.subjectHiperaktivitetr_TR
dc.subjectDürtüselliktr_TR
dc.subjectBenlik saygısıtr_TR
dc.subjectİnternet bağımlılığıtr_TR
dc.subjectAttention deficiten_US
dc.subjectHyperactivityen_US
dc.subjectSelf perfectionen_US
dc.subjectSelf- esteemen_US
dc.subjectInternet addictionen_US
dc.subject.lccRJ506.H9 S24 2017
dc.subject.lcshAttention-deficit hyperactivity disorder in adolescence -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshInternet addiction in adolescence -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshPersonality in adolescence -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshSelf-perception in adolescence -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshSelf-esteem in adolesence -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleDikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde görülen internet bağımlılığının benlik algısı ve benlik saygısı üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between internet addiction seen in adolescents with attention deficit Hyperactivity disorder and their self-esteemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster