Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorMazlum, Betültr_TR
dc.contributor.authorÇakır, Büşratr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2017-11-29T07:29:25Z
dc.date.available2017-11-29T07:29:25Z
dc.date.issued2017-08-07
dc.identifier.citationÇakır, B., (2017). Dehb tanısı almış çocukların aile resmi çizimlerinin algılanan ebeveyn tutumları ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1267
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionx, 92 leavesen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 57-65)en_US
dc.description.abstractObjective: ADHD is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders seen in childhood and it is often associated with other disorders such as learning disorders, developmental language pathologies, internalizing and externalizing problems. It is crucial to recognize and treat these comorbid disorders when we are planning the treatment of ADHD. The aim of this study was to explore whether there is a relationship between the family drawings of ADHD children and their perceived parental attitudes and anxiety levels. Method: Study group included 36 children aged between 7 and 13 and their mothers. The children were applied Parental Attitude Scale, Kinetic Family Drawings Test, The State Trait Anxiety Inventory. The mothers filled out Conner’s ADHD Parental Rating Scale ve Sociodemographic Data Form. Results:The parental attitudes were significantly different between the groups. While the trait anxiety levels of ADHD children were higher compared to control group, the state anxiety levels were not significantly different. Moreover, it is found that the family drawings of ADHD children were significantly helpful in predicting the trait anxiety levels of these children. Conclusion: In conclusion, projective drawings of children can be suggested as an important tool in the clinical assessment of ADHD children.en_US
dc.description.abstractAmaç: DEHB çocukluk çağında en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardan biridir ve sıklıkla öğrenme güçlüğü, gelişimsel dil patolojileri, içe atım ve dışa vurum sorunları başta gelmek üzere başka bozukluklarla birliktelik gösterir. DEHB’nin tedavisi sırasında bu komorbid durumların tanınması ve tedavisi de oldukça önemlidir. Bu çalışmada, DEHB tanısı alan çocukların aile resmi çizimleri ile çocukların algıladıkları ebeveyn tutumları ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubu 7-13 yaş arasında 36 çocuk ve annesinden oluşmuştur. Örneklemdeki tüm çocuklara Ana Baba Tutumları Envanteri, Kinetik Aile Çizim Testi ve Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Anneler ise Conner’s DEHB Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği ve Sosyodemografik Veri Formu doldurmuştur. Bulgular: DEHB tanılı çocuklar ve kontrol grubu arasında ana baba tutumları bakımından anlamlı fark bulunmuştur. Araştırma grubunun sürekli kaygı düzeyleri kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulunurken, durumluk kaygı düzeyleri iki grup arasında farklı bulunmamıştır. Ayrıca DEHB tanısı alan çocukların aile resmi çizimlerinin bu çocuklarda sürekli kaygı düzeyini yordamada faydalı olabileceği görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak çocuk resimlerinin, DEHB tanılı çocukların değerlendirme sürecinde muayeneyi tamamlayıcı önemli bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAttention deficit hyperactivity disorderen_US
dc.subjectFamily drawingen_US
dc.subjectProjective drawingsen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğutr_TR
dc.subjectAile resimleritr_TR
dc.subjectProjektif testtr_TR
dc.subjectAnksiyetetr_TR
dc.subject.lccRJ506.H9 C35 2017
dc.subject.lcshChildren's drawings -- Psychological aspects -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshAttention Deficit Disorder with Hyperactivity -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshHyperactivity -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshDrawing, Psychology ofen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshAnxietyen_US
dc.titleDehb tanısı almış çocukların aile resmi çizimlerinin algılanan ebeveyn tutumları ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between the family drawings of Adhd children and, their perceived parental attitudes and anxiety levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster