Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÖzkol, Hivrentr_TR
dc.contributor.authorEkin, Serhantr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2018-04-05T23:03:39Z
dc.date.available2018-04-05T23:03:39Z
dc.date.issued2017-08-07
dc.identifier.citationEkin, S., (2017). Majör depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan kişilerde bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1291
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 65-84)en_US
dc.descriptionx, 95 leavesen_US
dc.description.abstractObjective: In this study, it was aimed to examine the differences in the individuals at clinical settings with Major Depressive Disorder and Genaralized Anxiety Disorder according to their cognitive emotion regulation strategies and compare them with healthy individuals. Method: This cross-sectional study included 62 people who applied to the psychiatry outpatient clinic in 2 different state hospitals between December 2016 and March 2017.The Sociodemographic Information Form, Cognitive Emotion Regulation Scale, Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Scale and Structured Clinical Interview Guideline for DSM-IV-TR Axis I Disorders were applied as researching tools.Collected data from the study were analyzed using SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) for Windows program.In the evaluation of the data, one way Anova test were used. The Tukey test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences after the Anova test.Pearson correlation analysis were applied among the continuous variables of the study. The findings were evaluated at the 95% confidence interval and at the 5% significance level. Results: As a result of the research, the cognitive emotion regulation strategies of those who had major depression or general anxiety in the clinical setting were found to be consistent with the previous studies in the literature. Conclusion: Adaptive cognitive emotion regulation scores of the healthy group were found higher than the adaptive cognitive emotion regulation scores of the depression group and the adaptive cognitive emotion regulation scores of the anxiety group. The maladaptive cognitive emotion regulation scores of the depression and anxiety group were higher than maladaptive cognitive emotion regulation scores of the healthy group. The Tukey analysis of which cognitive emotion regulation strategies are used by the groups is revealed. According to the findings of the study, several suggestions have been made that may be useful for future studies.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada, klinik ortamda, Majör Depresyon Bozukluğu ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanısı almış bireylerin, bilişsel duygu düzenleme stratejilerine bakılarak, varsa farklılıkların incelenmesi ve sağlıklı bireyler ile karşılaştırarak farklılıklarına bakılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel bir çalışma olan bu araştırmanın örneklemini Aralık 2016-Mart 2017 tarihleri arasında, 2 farklı devlet hastanesindeki psikiyatri polikliniğine başvuran 62 kişi oluşturmuştur. Araştırma kapsamında veri toplama araçları olarak, Sosyodemografik Özellikler Bilgi Formu, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ve DSM-IV-TR Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme kılavuzu uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bilgiler SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) for Windows programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda, klinik ortamda majör depresyon veya yaygın anksiyete tanısı almış kişilerin, bilişsel duygu düzenleme stratejileri alanyazıdaki bilgiler ile tutarlı bulunmuştur. Sonuç: Sağlıklı grubun uyumlu bilişsel duygu düzenleme puanları, depresyon grubunun ve anksiyete grubunun uyumlu bilişsel duygu düzenleme puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Depresyon ve anksiyete grubunun uyumsuz bilişsel duygu düzenleme puanları, sağlıklı grubun uyumsuz bilişsel duygu düzenleme puanlarından yüksek bulunmuştur. Grupların hangi bilişsel duygu düzenleme stratejilerini kullandıkları regresyon analizi yapılarak ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, ileride yapılacak olan çalışmalar için faydalı olabilecek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMajör depresyontr_TR
dc.subjectYaygın anksiyete bozukluğutr_TR
dc.subjectBilişsel duygu düzenlemetr_TR
dc.subjectSCIDen_US
dc.subjectHamiltontr_TR
dc.subjectMajor depressionen_US
dc.subjectGeneralized anxiety disorderen_US
dc.subjectCognitive emotion regulationen_US
dc.subject.lccRC489.C63 E35 2017
dc.subject.lcshAnxiety disorders -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshCognitive therapy -- Case studies -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshCognitive psychology -- Researchen_US
dc.subject.lcshDepression, MentalxResearch -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshAdjustment (Psychology) -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Researchen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleMajör depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan kişilerde bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment of cognitive emotion regulation strategies in people with major depression and generalized anxiety disorderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster