Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorZaimoğlu, Sennurtr_TR
dc.contributor.authorÖzkazanç, Cansu Nazlıtr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2018-04-06T00:09:40Z
dc.date.available2018-04-06T00:09:40Z
dc.date.issued2017-06-05
dc.identifier.citationÖzkazanç, C. N., (2017). Gelişimsel dil konuşma bozukluğu olan ve tipik gelişim gösteren okul öncesi çocukların sosyal beceri ve davranış¸ problemlerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1293
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 61-69)en_US
dc.descriptionvii, 92 leavesen_US
dc.description.abstractThe statement of the problem: This study investigates whether there is a meaningful difference in behaviora lproblems and social skills between children with developmental language disorder and typical developing peers among preschool children. Methods: The sample of the study consisted of the children who were studying in the official primary schools of the Ministry of National Education and in the pre-school classes of the independent kindergartens, which are located in seven neighborhood of the Kadikoy district in the Istanbul city. 23 boys, 17 girls; A total of 40 children participated. The participants ages ranged from 36 months to 72 months. Data of the study were collected through questionnaires filled by parents and the kindergarten teachers in schools. In this study, Sociodemographic Information Form, Communication, Language and Speech Development Appraisal Scale, Conners Parent Rating Scale and Conners Teacher Rating Scale, Social Skill Scale which is included in Preschool and Kindergarden Behaviour Scales and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Evaluation List were used as data collection tools. Whether there is a significant difference between the groups for the mentioned scales in total and each subscale of main scales, was analyzed by Mann-Whitney U test. Results: The results showed that there is a significant difference between the groups in terms of behavior problems and social skills. According to findings, behavioral problems such as cognitive problems/ inattention, hyperactivity, social problems, restlessness and emotionality are seen more frequently in children with developmental language disorder compared to typically developing group. In addition, children with developmental language disorder were found to have weaker skills in terms of social skills such as social independence and social interaction. Conclusion: This study shows the impact of language development on children’s behaviors and social skills in the pre-school period.en_US
dc.description.abstractProblemin tanımı: Bu çalışmada, okul öncesi dönemde gelişimsel dil konuşma bozukluğu olan çocuklar ile tipik gelişim gösteren akranları arasında davranış problemleri ve sosyal beceri alanları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemi İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki uygunluk örneklemine göre belirlenmiş yedi mahallede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilk okullarda ve bağımsız anaokullarının okul öncesi sınıflarında okumakta olan çocuklardan oluşmaktadır. Araştırmaya 23’ü erkek, 17’si kız; toplam 40 çocuk katılmıştır. Katılımcıların yaşları 36 aylık ile 72 aylık arasında değişmektedir. Araştırmanın verileri, örnekleme dahil edilen çocukların ebeveynleri ve gittikleri okullardaki anasınıfı öğretmenleri tarafından doldurulmuş anketler aracılığı ile toplanmıştır. Bu çalışmada Sosyo-demografik Bilgi Formu, İletişim, Dil ve Konuşma Gelişimi Değerlendirme Ölçeği, Conners Ebeveyn Dereceleme Ölçeği ve Conners Sınıf Öğretmeni Dereceleme Ölçeği, Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’nin Sosyal Beceri Ölçeği ve Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğu Değerlendirme Listesi veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Conners Ebeveyn ve Öğretmen Ölçeği ile Sosyal Beceri Ölçeği ve bu ölçeklerin her bir alt ölçeği için gruplar arası anlamlı bir fark olup olmadığı Mann-Whitney U testi yapılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonuçları davranış problemleri ve sosyal beceriler açısından gruplar arası bir fark olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, gelişimsel dil-konuşma bozukluğu olan çocuklarda dil-konuşma alanında normal gelişim gösteren akranlarına göre karşı gelme, bilişsel problemler/dikkatsizlik, hiperaktivite, sosyal problemler, huzursuzluk ve duygusal değişkenlik gibi davranış problemleri daha çok görülmektedir. Ayrıca, gelişimsel dil-konuşma bozukluğu olan çocukların sosyal bağımsızlık ve sosyal etkileşim alanlarında sosyal beceriler açısından daha zayıf becerilere sahip oldukları görülmüştür. Sonuç: Bu çalışma, okul öncesi dönemdeki dil gelişiminin, çocukların davranışları ve sosyal becerileri üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectPreschoolen_US
dc.subjectLanguage disorderen_US
dc.subjectBehavior problemsen_US
dc.subjectSocial skillsen_US
dc.subjectOkul öncesitr_TR
dc.subjectDil-Konuşma bozukluğutr_TR
dc.subjectDavranış problemleritr_TR
dc.subjectSosyal beceritr_TR
dc.subject.lccRJ496.S7 O95 2017
dc.subject.lcshSpeech disorders in children -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshArticulation disorders in children -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshChild development -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshEmotional problems of children -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshPreschool children -- Psychological aspects -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshChild psychology -- Case studies -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshSocial skills in children -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleGelişimsel dil konuşma bozukluğu olan ve tipik gelişim gösteren okul öncesi çocuklarının sosyal beceri ve davranış problemlerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of social skills and behavior problems of preschool children with developmental language disorder and typicallly developing childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster