Show simple item record

dc.contributor.advisorYorbik, Özgürtr_TR
dc.contributor.authorYaman, Betültr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2018-09-26T03:43:19Z
dc.date.available2018-09-26T03:43:19Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.identifier.citationYaman, B., (2018). Ebeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1358
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 34-43)en_US
dc.descriptionx, 58, [1] leavesen_US
dc.description.abstractAIM: The aim of present research is to examine the effect of the parenting style on the emotion regulation ability and temperament traits of preschool children. METHOD: The study was conducted with 102 (47 females, 55 males) 4-5 years-old students who are studying in preschool and kindergartens approved by the T. R. Ministry of Education. To collect data, the researcher used ''Socio-Demographic Information and Data Form'' to be informed about the demographic characteristics of the family, ''Parental Attitude Scale'' to measure parenting style, ''Emotion Regulation Checklist-Parent and Teacher Forms (ERC)'' to measure the emotion regulation ability of children, and ''The Short Temperament Scale for Children-Parent Form (STSC)'' to measure the temperament traits of children. A simple linear regression analysis was conducted to examine the effect of parenting style on the children's emotion regulation ability and the temperament traits. RESULTS: Democratic and authoritarian parenting style predicted the subscale of children's lability/negativity (respectively r2=.21, β=.24, p<.05; r2=.21, β=.41, p<.05), besides it was found a strong correlation between the democratic parenting style and children's emotion regulation (r2=.22, β=.44, p<.05). It was found that the democratic parenting style was a significant for approach temperament of children (r2=.11, β=.28, p<.05). No other significant relationship was found. CONCLUSION: The research results demonstrated that democratic parenting style of parents has a positive effect on childrens' emotion regulation skills. These results suggested to be a flexible manner toward his/her developmental features and to keep the skill of limiting in a certain level.en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarında ebeveyn tutumları ile çocukların duygu düzenleme becerileri ve mizaç özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi kreş ve anaokullarında eğitim gören 4 ve 5 yaĢındaki 102 (47 kız, 55 erkek) çocuk ve ebeveyni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ailenin demografik özellikleri hakkında bilgi almak için araştırmacı tarafından oluşturulan ''Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formu'', ebeveyn tutumlarını ölçmek için ''Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)'', çocukların mizaç özelliklerini ölçmek için ''Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği (ÇKMÖ)'' ve çocukların duygu düzenleme becerilerini ölçmek için ''Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ)'' kullanılmıştır. Ebeveyn tutumlarının, çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisini incelemek için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. BULGULAR: Bu araştırmada demokratik ve otoriter ebeveyn tutumu ile ''değişkenlik/olumsuzluk'' altölçeği arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir (sırasıyla r2=.21, β=.24, p<.05; r2=.21, β=.41, p<.05). Demokratik ebeveyn tutumu ile ''duygu düzenleme'' altölçeği arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (r2=.22, β=.44, p<.05). Demokratik ebeveyn tutumunun, çocuklarda sıcakkanlılık mizaç özelliğinin anlamlı yordayıcısı olduğu bulunmuştur (r2=.11, β=.28, p<.05). Değişkenler arasında anlamlı olduğu görülen başka bir ilişki bulunmamıştır . SONUÇ: Bu araştırma, çocukların duygu düzenleme becerileri üzerinde, demokratik ebeveyn tutumunun olumlu, otoriter ebeveyn tutumunun ise olumsuz etkisinin olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuç, çocuğun gelişim özelliklerine göre esnek tutumlar içinde olabilen, sınır koyma becerisini yeterli düzeyde tutabilen ebeveyn tutumlarının önemini göstermektedir.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParenting styleen_US
dc.subjectTemperamenten_US
dc.subjectEmotion regulationen_US
dc.subjectSocial-Emotional developmenten_US
dc.subjectPreschool perioden_US
dc.subjectEbeveyn tutumutr_TR
dc.subjectMizaçtr_TR
dc.subjectDuygu düzenlemetr_TR
dc.subjectSosyal-Duygusal gelişimtr_TR
dc.subjectOkul öncesi dönemtr_TR
dc.subject.lccHQ755.83 .Y36 2018
dc.subject.lcshParentingen_US
dc.subject.lcshTemperament in childrenen_US
dc.subject.lcshParents -- Attitudesen_US
dc.subject.lcshPreschool children -- Developmental psychologyen_US
dc.subject.lcshChild psychologyen_US
dc.subject.lcshParent and childen_US
dc.subject.lcshEmotions in childrenen_US
dc.titleEbeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of parenting styles on temperament characteristics and emotion regulation skills of childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.contributor.authorID10196375


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record