Recent Submissions

 • Resim kursunun cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınların üzerinde yarattığı etkileri : Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

  Cığırlı, Eda (Işık Üniversitesi, 2019-01-16)
  Sanatın gelişim süreci ve insanların iç dünyasındaki değeri ilk çağlardaki insanların yapmış oldukları üretimlerden itibaren gözlemlenebilmektedir. Sanat, semboller ve imgeler ile bir araç olarak yüzyıllar boyu kullanılmış, ...
 • Edward Hopper ile günümüzde ruhunu kaybeden insanlara bakış 

  Fazla, Pınar (Işık Üniversitesi, 2018-08-31)
  Ressam Edward Hopper'ın sanatı ile günümüzde soyutlanma yaşayan bireylerin yaşamları arasındaki benzerlik ortaya konmuştur. Günümüzdeki bireylerin yaşamlarındaki soyutlanma, ruhsal yönden incelenmiştir. Günümüzdeki bireylerin ...
 • Anadolu'da kadın saçının simgesel değeri ve sanatta kullanımı 

  Mola Özatila, Nuran (Işık Üniversitesi, 2018-06-05)
  Bu çalışmada araştırdığım konu, Anadolu ve çevresindeki uygarlıkların kadın saçı ve başa takılan aksesuarları, saçla ilişkili olan nesnelerin geçmişten günümüze sembolik etkisi, değişimi ve sanatta kullanım alanı incelenmiştir. ...
 • Yazı-resim geleneğinin Alevi-Bektaşi sanatındaki örnekleri ve günümüz sanatına yansımaları 

  Günana, Meryem (Işık Üniversitesi, 2018-06-05)
  Bu yüksek lisans çalışmasında, insanlığın resimden yazıya, yazıdan resme nasıl gelişim gösterdiği tarihsel süreç içerisinde verilmiştir. Kadim Anadolu topraklarında varlığını günümüze kadar getirebilmiş olan Alevi- Bektaşi ...
 • Anadolu kültüründe simge anlam ve sağaltım boyutlarıyla "dövme" 

  Seval, Şermin (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
  İnsan bedeni sanat yapıtlarında çeşitli temalar üzerinden yıllardır anlatılagelen temel unsurlardan biridir. Beden önceleri sanatçının elinde doğadaki başka varlıkların formlarına dönüşmüş, ardından gelişen teknoloji ve ...
 • Bilinç, bilinçaltı kavramsal açılımları ile günümüz sanatında labirent 

  Demir, Pınar Şenkaya (Işık Üniversitesi, 2017-05-25)
  Labirent sözcüğü ile ne anladığımız neyin veya nelerin ifadesi ya da sembolü olarak yaşamlarımıza kattığımız konusunda geçmişten bugüne yaşamımızda yer alan alış alanları, kavramsal olarak içeriği bilinç ve bilinçdışı bakış ...
 • Doğu ve batı kültürlerinde başlıca hayvan mitleri 

  Tanpolat, Cansu (Işık Üniversitesi, 2016-08-15)
  İnsan varoluşunun başlangıcından beri insan ve hayvan yakın bir temas içinde yaşamıştır. İlk başta av olan insan daha sonra avcı toplayıcı ve çiftçi konumuna gelmiştir. Büyük şehirler kurulmuş pek çok uygarlığın doğmuş ve ...
 • Tekinsizlik kavramının sanattaki yansımaları 

  Mısırlı, Çağla (Işık Üniversitesi, 2016-04-18)
  Bir zamanlar tanıdık olanın -bastırılmış olanın- su yüzüne çıkışı olarak tekinsizlik kavramı ve sanattaki yansımaları; Freud’un kavrama yaklaşımı baz alınarak incelenmiştir. Metnin kurgusu estetik felsefesi ile açılarak, ...
 • Sanatta sağaltım ve güncel sanat terapisi 

  Çakmaktaş, Feride Merve (Işık Üniversitesi, 2016-05-16)
  Sanatta sağaltım üzerine şekillenen bu çalışmada, sanatın var olduğu günden beri tarihsel süreçte, ilkel toplumlardan günümüz modern toplumlarının sanat yoluyla yaşadıkları ruhsal tecrübeleri ve sonucunda sanatın sağladığı ...
 • Şamanizmin günümüz sanatına yansımaları 

  Tanpolat, Nihal (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  İçinde yaşadığımız dünyada her şey doğanın bir parçasıdır. İlkel insan, kendi imgesini oluştururken tamamen doğal malzemelerle, doğal alanlarda hareket etmiştir. Doğa bir anlamda sanatçının sözlüğüdür. Sanat insanın ...
 • Posthuman; bedenin toplumsal inşasının sonu bio - konstrüktif sanat 

  Balkan, Gökhan (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Posthuman (insansonrası), hümanizma karşıtı temeller üzerine kurulu yapısı ile türlerin ittifakının gerçekleştiği, normal bedenleri belirleyen normların bioteknolojiler sayesinde yıkılarak, doğa ile barışık bir yaşamın ...
 • Plastik sanatlarda resim ve illüstrasyon 

  Gürses, Bige (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
  İllüstrasyon, eski çağlardan bu yana çeşitli yönelim ve ihtiyaçlardan doğmuştur ve varlığını hala sürdürmektedir. Günümüzde ise, iletilmek istenen mesajı en basit ve hızlı şekilde anlatabilmemize yardımcı olan bir sanat ...
 • Ortadoğu İslam ülkelerinde soyutlama geleneğinin görsel sanatlardaki güncel yansımaları 

  Çağlar, Güler (Işık Üniversitesi, 2015-08-10)
  Bu tezde öncelikle Ortadoğu İslam ülkelerindeki soyutlama geleneğinin çağdaş sanata etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu hedeften yola çıkarak; Tezin ikinci bölümünde Ortadoğu coğrafyası, felsefe ve kültür özellikleri ...
 • Gustav Klimt'in sanatı ve günümüze yansıması 

  Karaahmetoğlu, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
  Gustav Klimt, femme fataleleri ile yozlaşmış, modası geçmiş kültür ahlakını ince bir sanat anlayışı ile eleştirerek avangard çıkışını gerçekleştirmiştir. Özellikle desenleri, zamanın ahlak kurallarına karşı bir protesto ...
 • Günümüz sanatında kimlik ve temsiliyet sorunu olarak giysi 

  Cöne, Özge Can (Işık Üniversitesi, 2014-04-14)
  Bu tezin temel amacı, kimlik ve temsiliyet kavramı ile ilişkilendirdiğim giysinin toplumsal rolünü,, statü, sınıf ve kimlik olgularıyla ilişkisini, kullanım alanlarını, günümüz sanatına olan etkilerini örnekleriyle ortaya ...
 • Görsel sanatlarda çözümleme için değer kavramlarının yeri 

  Doğan, Özgül (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Sanat (eseri); estetik, sanat tarihi, eleştiri, ruhbilim, felsefe, göstergebilim gibi alanlardan pek çok uzmanın incelemesine konu olmuştur. Her biri kendi alan bilgisini sanat alanına taşımıştır. Özellikle, göstergebilimin ...
 • Çağdaş Türk sanatında mekan algısına toplu bir bakış 

  Karakaş, Sohbet (Işık Üniversitesi, 2013-08-28)
  Çağdaş Türk resminin gelişim aşamasında mekan algılamalarının doğru değerlendirilmesi için Tarihsel gelişim sürecinde resim sanatının mekân algılamalarına bakış uygulamalarındaki değişimi dikkate almak uygun görülmüştür. ...
 • Çağdaş sanatta ölüm kavramı 

  Şanko, Lucia (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  İnsanın yaratılışından beri var olan ölüm duygusunun sanatta en çok kullanılan temalardan biri olmasının sebebi, birçok anlamda değişikliklere uğramış olsa da gücünden ve büyüsünden hiçbir şey kaybetmemiş olmasıdır. Bu ...
 • Anselm Kiefer; sanatının anlam ve biçimlendirme kaynakları 

  Koç, Ekin (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Bu tezin temel amacı, günümüz sanatının önemli isimlerden biri olan Anselm Kiefer’in sanatının çözümlenmesi, kullandığı özel tema ve materyallerinin anlamlarının ortaya koyulmasıdır. Yapıtlarda rastlanan temaların, sanatçının ...
 • 20. yüzyıl batı resim sanatında geometrik biçimlendirmeler 

  Tecer, Arzu (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
  Bu tez, genel bağlamda geometri biçim dilini kullanan akımların, hangi felsefe ve metafizik düşüncelerden nasıl etkilendiklerini açıklar. Bu etkilerin yapıtlara nasıl yansıdığı, sanatçıların ve düşünürlerin kuramsal metinleri ...

View more