Now showing items 1-17 of 17

 • Anadolu kültüründe simge anlam ve sağaltım boyutlarıyla "dövme" 

  Seval, Şermin (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
  İnsan bedeni sanat yapıtlarında çeşitli temalar üzerinden yıllardır anlatılagelen temel unsurlardan biridir. Beden önceleri sanatçının elinde doğadaki başka varlıkların formlarına dönüşmüş, ardından gelişen teknoloji ve ...
 • Anadolu'da kadın saçının simgesel değeri ve sanatta kullanımı 

  Mola Özatila, Nuran (Işık Üniversitesi, 2018-06-05)
  Bu çalışmada araştırdığım konu, Anadolu ve çevresindeki uygarlıkların kadın saçı ve başa takılan aksesuarları, saçla ilişkili olan nesnelerin geçmişten günümüze sembolik etkisi, değişimi ve sanatta kullanım alanı incelenmiştir. ...
 • Bir arketip olarak gölge 

  Sungurlar, Işık (Işık Üniversitesi, 2013-05-31)
  Araştırmamın temeli, gölgenin sanatsal anlamda kazandığı önem ve kullanım şekli ile insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri incelemektir. İlk bölümde gölgenin genel tanımı, eski inanışlarda hangi kavramlar ile karşımıza ...
 • Bilinç, bilinçaltı kavramsal açılımları ile günümüz sanatında labirent 

  Demir, Pınar Şenkaya (Işık Üniversitesi, 2017-05-25)
  Labirent sözcüğü ile ne anladığımız neyin veya nelerin ifadesi ya da sembolü olarak yaşamlarımıza kattığımız konusunda geçmişten bugüne yaşamımızda yer alan alış alanları, kavramsal olarak içeriği bilinç ve bilinçdışı bakış ...
 • Çağdaş sanatta ölüm kavramı 

  Şanko, Lucia (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  İnsanın yaratılışından beri var olan ölüm duygusunun sanatta en çok kullanılan temalardan biri olmasının sebebi, birçok anlamda değişikliklere uğramış olsa da gücünden ve büyüsünden hiçbir şey kaybetmemiş olmasıdır. Bu ...
 • Çağdaş Türk sanatında mekan algısına toplu bir bakış 

  Karakaş, Sohbet (Işık Üniversitesi, 2013-08-28)
  Çağdaş Türk resminin gelişim aşamasında mekan algılamalarının doğru değerlendirilmesi için Tarihsel gelişim sürecinde resim sanatının mekân algılamalarına bakış uygulamalarındaki değişimi dikkate almak uygun görülmüştür. ...
 • Doğu ve batı kültürlerinde başlıca hayvan mitleri 

  Tanpolat, Cansu (Işık Üniversitesi, 2016-08-15)
  İnsan varoluşunun başlangıcından beri insan ve hayvan yakın bir temas içinde yaşamıştır. İlk başta av olan insan daha sonra avcı toplayıcı ve çiftçi konumuna gelmiştir. Büyük şehirler kurulmuş pek çok uygarlığın doğmuş ve ...
 • Freud'un düş kuramları ve sürrealistler 

  Dönmez, Nazlı Irmak (Işık Üniversitesi, 2014-09-03)
  Bu tezin temel amacı, yaratıcı düşüncenin eserin oluşumuna kadar ki sürecini, nörolojik ve psikolojik temellerle bilinç, bilinçdışı, düş ve düş kırıklığı gibi kavramları ele alarak, Freud’un düş kuramlarının Sürrealizm ...
 • Günümüz sanatında kimlik ve temsiliyet sorunu olarak giysi 

  Cöne, Özge Can (Işık Üniversitesi, 2014-04-14)
  Bu tezin temel amacı, kimlik ve temsiliyet kavramı ile ilişkilendirdiğim giysinin toplumsal rolünü,, statü, sınıf ve kimlik olgularıyla ilişkisini, kullanım alanlarını, günümüz sanatına olan etkilerini örnekleriyle ortaya ...
 • Günümüz sanatında renk ve ışığın dramatik etkileşimi 

  Koloğlu, Dilara (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
  Bu metin, renk ve ışığın sanat tarihi boyunca kullanılma biçimlerini dramatik açıdan incelemektedir. Renk ve ışığın, fiziki ve metafiziksel varlıkları üzerinden açıklamaların paralelinde kültürel, coğrafi ve inançsal ...
 • Günümüz sanatındaki yeni portre yaklaşımları: yüz ve maske 

  Bağatur, Bulut (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
  Yüz-Maske-Persona Keywords Form Face-Mask-Persona Bu tezin temel amacı, değişim ve dönüşüm unsuru olan maskenin ilkel toplumlardan günümüze kadar olan kullanımı, kullanım alanları, günümüz sanatına olan etkilerini örnekleriyle ...
 • Ortadoğu İslam ülkelerinde soyutlama geleneğinin görsel sanatlardaki güncel yansımaları 

  Çağlar, Güler (Işık Üniversitesi, 2015-08-10)
  Bu tezde öncelikle Ortadoğu İslam ülkelerindeki soyutlama geleneğinin çağdaş sanata etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu hedeften yola çıkarak; Tezin ikinci bölümünde Ortadoğu coğrafyası, felsefe ve kültür özellikleri ...
 • Posthuman; bedenin toplumsal inşasının sonu bio - konstrüktif sanat 

  Balkan, Gökhan (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Posthuman (insansonrası), hümanizma karşıtı temeller üzerine kurulu yapısı ile türlerin ittifakının gerçekleştiği, normal bedenleri belirleyen normların bioteknolojiler sayesinde yıkılarak, doğa ile barışık bir yaşamın ...
 • Resim ve yazı diyalektiğinin günümüz açılımları 

  Aksoy, Pemra (Işık Üniversitesi, 2014-01-13)
  Bu tezin temel amacı, resim-yazıların harflere evrilmesinden, alfabelerin ortaya çıkışına, daha sonra matbaanın icadı, endüstri devrimi ve günümüze kadar olan süreçte; yazının yaygınlaşması ile beraber, Doğu’da ve Batı’da ...
 • Sanatta sağaltım ve güncel sanat terapisi 

  Çakmaktaş, Feride Merve (Işık Üniversitesi, 2016-05-16)
  Sanatta sağaltım üzerine şekillenen bu çalışmada, sanatın var olduğu günden beri tarihsel süreçte, ilkel toplumlardan günümüz modern toplumlarının sanat yoluyla yaşadıkları ruhsal tecrübeleri ve sonucunda sanatın sağladığı ...
 • Şamanizmin günümüz sanatına yansımaları 

  Tanpolat, Nihal (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  İçinde yaşadığımız dünyada her şey doğanın bir parçasıdır. İlkel insan, kendi imgesini oluştururken tamamen doğal malzemelerle, doğal alanlarda hareket etmiştir. Doğa bir anlamda sanatçının sözlüğüdür. Sanat insanın ...
 • Yazı-resim geleneğinin Alevi-Bektaşi sanatındaki örnekleri ve günümüz sanatına yansımaları 

  Günana, Meryem (Işık Üniversitesi, 2018-06-05)
  Bu yüksek lisans çalışmasında, insanlığın resimden yazıya, yazıdan resme nasıl gelişim gösterdiği tarihsel süreç içerisinde verilmiştir. Kadim Anadolu topraklarında varlığını günümüze kadar getirebilmiş olan Alevi- Bektaşi ...