Güncel Gönderiler

 • İyinin ve kötünün ötesinde: Marquis de Sade 

  Erdamar, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-02-02)
  Doğayı yadsıma düzeyine taşıyan egemen olma dayatmasının, yeni bir dilsel ve düşünsel yöntem yaratmanın önündeki engel olabileceği gerçeği gözlerimizin önündeyken, Gilles Deleuze tarafından, yeni biçim elde etmeyi ve yeni ...
 • Jeff Wall fotoğraflarında gerçeklik ve kurgusallık ilişkisi üzerine bir inceleme 

  Mocan, Ahmet Can (Işık Üniversitesi, 2017-01-13)
  Fotoğraf tarihinde kurgusal ve gerçek olan üzerine yapılan tartışmalar hem fotoğrafın hem de doğrudan kurgu ve gerçek kavramlarının kaçınılmaz bir biçimde sorunsallaşmasına neden olmuştur. ‘Gerçek nedir?’ ve ‘kurgu nedir?’ ...
 • Beden kullanımı ve performans sanatı 

  Şenkan, Eda (Işık Üniversitesi, 2017-01-18)
  This study has been conducted on ritualistic dance performances beginning with primitive tribes to modern ages in context with Performance and the Art of Body defending it as art, in actuality. It suggests an avant-garde ...
 • Sanatta ve sı̇yasette sensorium kavramı ve katılımcıya dönüşen izleyı̇ci 

  Kuman, Cansu (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Sanat ve siyaset, öznelerin, nesnelerin bağlı oldukları tecrübe alanının şekillendirilmesidir. Siyaset kadar sanat da var olabilmek için gören, duyan, algılayan ‘izleyicilere’ ihtiyaç duyar. Bu çalışmanın amacı, sanat ve ...
 • Deniz Bilgin resminin ikonografik çözümlemesi 

  Coşkun, Melis (Işık Üniversitesi, 2015-05-13)
  Bu tezin temel amacı, Batı ve Türk sanatında ortaya konmuş öyküleştirilen illüstrasyonların incelenmesinin akabinde ressam Deniz Bilgin’in öyküleştirilen illüstratif resimlerinin ikonografik çözümlemesinin yapılmasıdır. ...
 • Çağdaş Türk resmindeki soyut eğilimler ekseninde Sabri Berkel 

  Tatari, Ayşe Derya (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  ”Çağdaş Türk Resmindeki Soyut Eğilimler Ekseninde Sabri Berkel” adlı araştırmada Sabri Berkel’in yaşamı, sanatçı kimliği, eğitimci yönleri ve eserleri incelenmiştir. Araştırma bulguları literatür taramasından elde elde ...
 • Vito Acconci'nin çalışmalarında mahremiyet kavramının sorunsallaştırılması 

  Yılmaz, Funda Arslan (Işık Üniversitesi, 2016-05-11)
  Birey olarak sanatçı, topluluk olarak izleyici bulundukları mekân-zamanın koşullarından etkilenirler. Burada duyarlılık sanatsal pratiğin ve eleştirinin olanağı olur. Sosyal konulara yönelen bir sanatçı değil, sosyal ...
 • Türkiye'de yeni ekspresyonist resimde beden imgesi 

  Yaprakkıran, Erkan (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  20. yy.da üç farklı zaman diliminde; Ekspresyonizm, Soyut Ekspresyonizm, Yeni Ekspresyonizm biçiminde ortaya çıkan, İfadecilik olarak da anılan, Ekspresyonizm akımı, sanatçı merkezli bir anlatımın düşünsel bir eğilimi ...
 • Sanatta kolektivite ve eylemselliğin estetiği 

  Erel, Gökçe (Işık Üniversitesi, 2015-12-23)
  Bu çalışma sanatın kolektiviteyle ilişkisi bağlamında eylemsel pratiklerin estetik olduğu önermesini ileri sürmektedir. Bu çalışma, önermesini avangard olgusunun sanat-hayat ilişkisi bağlamından hareketle, sanatın bir ...
 • Sanatsal eylemin mimesis bağlamında izleyiciyle ilişkisi 

  May, Dolunay (Işık Üniversitesi, 2016-05-13)
  İnsana özgü yaratıcı bir eylem olan sanat, aynı zamanda insanın ontolojik temeline ışık tutmaktadır. Bu bakımdan yaratıcı eylemi gerçekleştiren sanatçı, söz konusu eylemiyle eser ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda eyleminin ...
 • Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği 

  Mengeş, Ferahi (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih boyunca, sanat ve mekan arasındaki ilişki sürekli değişim gösterir. Nadire kabineleri, değerli nesnelerin biriktirilip gösterildiği mekansal düzenlemelerin ilk örnekleridir. Tarihsel aşamalar boyunca gelişen ve büyüyen ...
 • Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'ın yaklaşımları ekseninde sanatta 'bakış' 

  Delemen, Gül (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Bu tezin temel amacı, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan’ın sanatta ‘bakış’ görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken de, sanattaki ‘bakış’ın değişkenliğini; çağa,zamana, zamanın ruhuna dönük biçimlenmesini anlamak, ...
 • Hegel'den Derrida'ya sanatın sonu olgusu 

  Öztaş, Esen (Işık Üniversitesi, 2015-05-15)
  İçinden geçtiğimiz dönem, bir "Sonlar Çağı" olarak nitelenirken, kimi yazar ve düşünürler bu "Son'un sonrasına dönük saptamaları ve önermeleriyle de gündeme geldiler. Bu çalışma, Sonlar Meselesinin temelindeki tarih ...
 • Cihat Burak'ın resimlerinde hayal ve mizah 

  Özerakın, Esra Zeynep (Işık Üniversitesi, 2014-04-21)
  Bireyin algısına kılavuzluk eden, hayallerdir. Nesnenin ilişkiler sistemi, hayali için de geçerlidir. Nesnenin anlatımı, hayalde karışık, düşüncede ise nettir. Bu karışık yapı dolayısıyla da hayal, düşünceyi de özünde ...
 • Çağdaş Türk sanatçısı Cihat Burak'ın eserlerinde kadın ve hayvan temasının kurgulanışı 

  Kırmızı, Ayşegül (Işık Üniversitesi, 2014-04-11)
  Bu yüksek lisans tezi çağdaş Cihat Burak’ın resimlerindeki kadın ve hayvan imgelerinin ortaklığı ve bu ortaklığın plastisitesi üzerinde durmuştur. Kadın, ataerkil toplumlarda hane içinde nasıl evcilleştirilmişse; hayvanın ...
 • Bizans'tan Osmanlı'ya şenlikler, törenler ve Cihat Burak resmine yansıması 

  Şapçı, Hatice Işıl (Işık Üniversitesi, 2014-01-13)
  Tez kapsamında yaşadığımız coğrafyanın, antik ritüellerden iktidarı toplumun benimsemesine uzanan sürecinde, şenlikler ve törenlerin, Cihat Burak’ın resminde sanata yansıması ele alınmıştır. Tezin ilk bölümünde şenlik ve ...
 • Bedensel dokunuşların izleri 

  Demir, Burçak Ünsal (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih öncesi devirlerden bu yana kullanılan bir teknik olan iz alma/bırakmanın, oluşum ve uygulama alanları açısından incelenmesinin ilginç olacağı fikrinden hareketle hazırlanan bu tezde bedensel dokunuşun izini taşıyan ...
 • Jackson Pollock ve Jung ilişkisi 

  Kamışoğlu, Süreyya Öztürk (Işık Üniversitesi, 2012)
  Bu tez çalışmasında Jackson Pollock'un resimlerinde kullandığı sembollerin kökenleri araştırılarak, o dönem içerisinde Analitik Psikoloji çalışmaları ile ön plana çıkmış olan Carl Gustav Jung'un görüşleri ile bağlantısı ...
 • Çağdaş sanatta müellif sorunsalı 

  Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
  Bu çalışma, çağdaş sanat pratiğinde önemli ve ayrıcalıklı bir tartışma alanı yaratan müellifin/sanatçının rolünü post-yapısalcı kuramlar ekseninde tartışmayı ve postmodern süreçte bu yönde şekillenen sanatsal stratejilerden ...
 • Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları 

  Akkavak, Tuğba (Işık Üniversitesi, 2013-05-29)
  İnsanoğlu kadar eskidir yazının öyküsü. Mağara duvarlarına resimler çizmekle başlayan serüvene, göstergeler, piktogramlar, ideogramlar eklenir. Kendini keşfeden insan, zihnindekileri aktarma ve varlığının izini bırakma ...

Daha Fazla