Now showing items 21-40 of 74

 • Arshille Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri 

  Altunay, Nesrin (Işık Üniversitesi, 2012-06-11)
  1902 yılnda Van'da doğmuş, 1920 yılından 1948'de ölümüne kadar yaşamını Amerika'da sürdüren Arshile Gorky, kısa süren hayatına birçok trajediyi sığdırmıştır. Resme son derece tutkun olan sanatçı, Amerika'da sanat eğitimini ...
 • Rodchenko ve El Lissitzky'nin grafik sanatına etkileri 

  Uyanık, Ozan (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
  Bu tezin temel amacı, Konstrüktivizm akımının iki önemli temsilcisi olan Alexander Rodchenko ve Lazar El Lissitzky'nin, Grafik Sanatına etkilerini ve katkılarını ortaya koymaktır. Tezimde öncelikli olarak, 19. yüzyıl dünyası ...
 • Anish Kapoor'un mekan ve malzeme anlayışı 

  Kilimci, Pelin (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
  Postmodern dönemin önemli heykeltıraşlarından biri olan Anish Kapoor üzerine hazırlanan bu çalışma sanatçının mekan ve malzeme anlayışını incelemektedir. Bu çalışmayı oluştururken sanatçının yapıtlarını anlayabilmek için ...
 • Pop art akımının mobilya tasarımıyla ilişkisi ve etkisi 

  Çubukçu, Emre (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
  "Pop Art Akımının Mobilya Tasarımıyla İlişkisi ve Etkisi'' adlı çalışmanın temel amacı ; Pop Art akımında ön plana çıkan popüler kültürün, tüketici toplum karşısında görsel sanatların, moda ve sinemanın etkilediği birçok ...
 • Marcel Duchamp’ın yapıtlarına çözümleyici bir katalog çalışması 

  Erenus, Özlem Kalkan (Işık Üniversitesi, 2012-06-14)
  Bu tezin temel amacı, Marcel Duchamp'ın yapıtlar bütününün tek ve sürekli bir yapı içinde oluşumunu değerlendirmektir. Öncelikle yapıtları ve yaşamöyküsü bağlamında, Marcel Duchamp'ın zihinsel oluşumunu belirleyen evreler, ...
 • Türk ve batı resminde müziksel imge çözümlemesi 

  Aktan, Berrak (Işık Üniversitesi, 2012-08-28)
  Bu çalışma Batı ve Türk resim sanatında müzikle bağı bulunan sanatçıların müziksel duyarlılıklarının sanatlarına nasıl yansıdığının incelenmesine yöneliktir. Sanatçıların sanat anlayışları üzerinden müziksel çözümlemeler ...
 • 1980'den günümüze sanatta postmodern yönelimler ve çağdaş türk sanatına etkileri 

  Teker, Özlem Ekin (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  1980'li yıllar postmodernizmin yoğun bir şekilde irdelendiği yıllardır. Aynı dönem gerek sanatçılar gerekse teorisyenler modernitenin krizinde hem fikirdir. Kriz ortamında gelişen postmodernizmi ve postmodern sanat kuramlarını ...
 • Çağdaş sanatta bedenin cinsel temsiliyetine bir bakış 

  Ceylaner, Sevgi Ceren (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  Beden nedir? Bedeni tanımanın insan için önemi nedir? Özgür bir beden olabilmek insan için neden önemlidir? Cinsiyet nedir? Cinsel kimliklerin inşasındaki iktidar güçlerinin amaçları nelerdir? Gibi sorulara yanıt arayarak ...
 • Süleyman Saim Tekcan’ın eserleri üzerinden sanat yaşamı 

  Kotan, Çiğdem (Işık Üniversitesi, 2012-09-07)
  Bu çalışmada Süleyman Saim Tekcan'ın sanat hayatı, yapıtları, sanatçı duruşu ve eğitimciliği incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken sanatçının tekniğine ve kurduğu atölyelere de değinilmiştir. Süleyman Saim Tekcan, köklerinden ...
 • Die Brücke grubunun dışavurumcu sanattaki yeri 

  Bükücü, Binnur (Işık Üniversitesi, 2012-09-11)
  Yirminci yüzyıl her anlamda hızlı gelişmelerin, değişimlerin yaşandığı bir çağ olmuştur. Dışavurumculuk, yirminci yüzyıl sanatını sürekli olarak ve geniş bir kapsamda etkileyen, sonraki birçok akımının ortaya çıkmasında ...
 • Resim sanatında görsel algılama biçimleri açısından dinamizm 

  Sertkan, Aslınur (Işık Üniversitesi, 2012-09-12)
  Görsel algının dinamik bir süreç olmasının nedeni: Gözümüzle algıladıklarımız, Sadece nesneler, renkler ve şekiller ile yapılmış farklı düzenlemeler değildir. Belirli yönlere sahip gerilimlerin birbiriyle ilişkisi denge ...
 • Türkiye'de kamusal alan estetiği ve heykel 

  Kuzu, Fahrettin (Işık Üniversitesi, 2012-09-13)
  Bu çalışma, Türkiye'de kamusal alanda yapılan plastik sanat uygulamaları özelinde heykel sanatının kent mekanıyle ilişkisini irdelemektedir. Araştırmanın zeminini Kamusal alan kavramı ve Heykel sanatının açık kent mekanıyla ...
 • Tasavvuftaki seyr-ü sülük izleğinde Erol Akyavaş’ın sanatsal serüveni 

  Kepçe, Öznur (Işık Üniversitesi, 2012-09-14)
  İslami tasavvuftaki Seyr-ü süluk yolculuğu paralelinde Erol Akyavaş'ın plastik serüveninin sorunsallaştırılması, bu tezin amacını oluşturdu. Erol Akyavaş'ın; eserlerinin tasavvufi imgelerini incelemek suretiyle, sanatçının, ...
 • 19. yüzyıl Osmanlı resim sanatında kullanılan takılar 

  Bora, Rezzan (Işık Üniversitesi, 2013-01-16)
  Osmanlı saray yaşantısında 19. yüzyılda batının etkisiyle lüks yaşam ve gösteriş hakimdir. Bu dönem içerisinde Osmanlı halkı ve saray kadınları yaşamlarına pek çok takıyı dâhil etmişlerdir. Bu gösterişli dönemin etkisiyle, ...
 • Üç boyutlu biçimde uçma algısı 

  Kasbaryan, Arşalos (Işık Üniversitesi, 2013-01-28)
  Uçma ve bu edimi gerçekleştiren kanatlar, çağlar boyu inanç dünyasında irdelenmiş ve soyutlamalar inceleme konusu olmuştur. Ayrıca uçma edimi, insan psikolojisi ve Leonardo'nun bu konudaki araştırmaları örneklenerek ...
 • Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları 

  Akkavak, Tuğba (Işık Üniversitesi, 2013-05-29)
  İnsanoğlu kadar eskidir yazının öyküsü. Mağara duvarlarına resimler çizmekle başlayan serüvene, göstergeler, piktogramlar, ideogramlar eklenir. Kendini keşfeden insan, zihnindekileri aktarma ve varlığının izini bırakma ...
 • Çağdaş sanatta müellif sorunsalı 

  Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
  Bu çalışma, çağdaş sanat pratiğinde önemli ve ayrıcalıklı bir tartışma alanı yaratan müellifin/sanatçının rolünü post-yapısalcı kuramlar ekseninde tartışmayı ve postmodern süreçte bu yönde şekillenen sanatsal stratejilerden ...
 • 2000 yılı sonrası İstanbul temsilinde çağdaş sanatın rolü 

  Karaevli, Berna (2013-05-30)
  Tez kapsamında İstanbul'un küresel rekabet ortamına dahil olmasıyla birlikte geliştirilen kültürel söylem eleştirel olarak incelenmiştir. Küreselleşmenin dünya üzerinde hakimiyetini kurmasıyla dönüştürülen kentlerde güçlü ...
 • Okul öncesi çocukların resimsel üretimlerinin göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi 

  Akdiş, Meriç (Işık Üniversitesi, 2013-07-26)
  Geleneksel eğitim anlayışının genç bireyleri gelişen toplumun ve çağın şartlarına uygun hazırlamadığı inancı ülkemizde de kabul edilmeye başlamıştır. Burada geleneksellikle ifade edilen çocukları, öğrendikleri verileri ...
 • Yüksel Arslan'da mekan ve beden ilişkisi 

  Gencer, Hüma (Işık Üniversitesi, 2013-09-11)
  Bu tezin temel amacı, Yüksel Arslan'ın çalışmalarında mekân ve beden ilişkisini Doğulu ve Batılı geleneklerden gelerek ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, mekânın İslami coğrafyalarda nasıl algılandığı özellikle ...