Show simple item record

dc.contributor.advisorSaatçioğlu, Ömertr_TR
dc.contributor.authorGökkaya, Mervetr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2016-07-30T14:03:08Z
dc.date.available2016-07-30T14:03:08Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifier.citationGökkaya, M., (2016). Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal kaygı, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1047
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 73-86)en_US
dc.descriptionxii, 101 leavesen_US
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal fobi, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasında ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; sosyal fobi, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimlerinin üniversiteye uyum üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi’nin farklı fakültelerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 196 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamında; üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyumu ölçmek için, “Üniversiteye Uyum Ölçeği”nin; sosyal kaygı düzeylerini belirlemek için Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, depresyon düzeylerini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği, anne-baba tutumlarını değerlendirmek için Ana Baba Tutum Ölçeği ve mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek için Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve diğer demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı olarak Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında Spearman Korelasyon ve Regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, alan yazın ile paralellik göstermektedir. Üniversiteye uyum ile sosyal kaygı, depresyon, mükemmeliyetçilik ve koruyucu-istekçi anne-baba tutumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, otoriter anne-baba tutumu ile üniversiteye uyum arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken; üniversiteye uyum ile demokratik anne-baba tutumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Sosyal kaygı, depresyon, mükemmeliyetçilik ve koruyucu-istekçi anne-baba tutumunun üniversiteye uyumu azalttığı, demokratik ve otoriter anne-baba tutumunun ise arttırdığı saptanmıştır. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre; akademik uyum düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, it is aimed to analyze the relationship between university student’s social anxiety, depression and parental attitude, and perfectionism tendencies and adjustment to university. Under the research; social-phobia, depression, parental attitude, and the effects of perfectionism tendencies on adjustment to university are determined.A total of 196 students, who have studied in 1., 2., 3., and 4. grades at Yeditepe University’s different faculties, participated to the research in 2015-2016 academic year. Within the context of the research; ‘The Scale of Adjustment to University’ for measuring the adjustment to university of university students; Liebowitz Social Anxiety Scale for specifying the social anxiety levels, Beck Depression Scale for measuring the depression levels, Parental Attitude Scale for evaluating parental attitudes and Multi-dimensional Perfectionism Scale for specifying perfectionism levels and a personal information form developed by the researcher to obtain information about other demographic characteristics are used.The data obtained in the research are analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 program. Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test are used. Mann-Whitney U test is used adjunctly to designate the differences after Kruskal Wallis test. Spearman correlation and regression analysis are used between continuous variables of the research.The results obtained from the research are consistent with other literature. There is significant relationships in a negative direction between adjustment to university and social anxiety, depression, perfectionism and protective-demanding parental attitude, however, while there is no significant relationship between authoritarian parental attitude and adjustment to university; significant relationships in a positive direction are specified between adjustment to university and democratic parental attitude. It is found that while social anxiety, depression, perfectionism and protective-demanding parental attitude decrease adjustment to university; democratic and authoritarian parental attitude increase adjustment to university. While student’s perfectionism level according to gender and class level, and academic adjustment levels according to gender make a significiant difference.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectSosyal kaygıtr_TR
dc.subjectDepresyontr_TR
dc.subjectAnne-baba tutumutr_TR
dc.subjectMükemmeliyetçiliktr_TR
dc.subjectUyumtr_TR
dc.subjectÖğrencitr_TR
dc.subjectSocial anxietyen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectParental attitudeen_US
dc.subjectPerfectionism and adjustmenten_US
dc.subjectStudenten_US
dc.subject.lccBF575.A6 G65 2016
dc.subject.lcshAnxiety -- Case Studiesen_US
dc.subject.lcshFamily -- Psychological aspectsen_US
dc.subject.lcshAnxiety -- Testingen_US
dc.subject.lcshPerfectionismen_US
dc.subject.lcshDepressionen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshBeck Depression Inventoryen_US
dc.subject.lcshPersonal orientation inventoryen_US
dc.titleBir grup üniversite öğrencisinde sosyal kaygı, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesitr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record