Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorBalkır, Nazlıtr_TR
dc.contributor.authorŞen, Büşratr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2018-03-20T22:37:46Z
dc.date.available2018-03-20T22:37:46Z
dc.date.issued2017-06-05
dc.identifier.citationŞen, B., (2017). Majör depresyon tanısı almış kadın hastalarda benlik kurgusu ve semptamoloji arasındaki ilişki: kültürel arası kesitsel bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1278
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 36-45)en_US
dc.descriptionxi, 55 leavesen_US
dc.description.abstractAMAÇ: Bu araştırma, kültür, benlik kurgusu ve depresyon arasındaki ilişkiyi, sosyodemografik değişkenler açısından dört grup (Almanya'da yaşayan sağlıklı ve depresyondaki Almanlar ile Türkiye'de yaşayan sağlıklı ve depresif Türkler arasında) karşılaştırılarak gerçekleştirmek amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırma, Majör Depresyon tanısını almış 54 kadın hasta (27’sini Alman ve 27’si Türk hastalar) ve 51 herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almamış sağlıklı kadınlar (25 Türk ve 26 Alman) üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında; katılımcıların benlik kurgularını ölçmek için, “Benlik Kurgusu Ölçeği”, pozitif ve negatif afekt düzeylerini belirlemek için “PANAS”, semptomatoloji düzeylerini belirlemek için “SCL-90 Belirti Tarama Testi, depresyon düzeylerini ölçmek için “SCL-90 depresyon alt testi” ve diğer demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. BULGULAR: Kültür ve benlik kurgularının, psikopatoloji ve afekt üzerine olan ana ve interaktif etkileri (moderasyon analizi) kovaryans 2x2 çok değişkenli analiz (MANCOVA) yapılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Hasta gruplar arasında ilişkisel benlik kurgusunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur, bağımsız benlik kurgusu açısından da hiçbir fark bulunmamıştır. Ayrıca kültür ve ilişkisel benliğin depresyon ve genel psikopatoloji düzeyleri üzerinde önemli bir etkisi bulunmuştur. Yani, Türk hastalarda ilişkisel benlik, depresyon ve psikopatoloji düzeylerini düşürdüğü ancak Alman hastalarda tam tersi bir durum olduğu görülmüştür. Kontrol gruplarında, Türk kadınlar ilişkisel benlik kurgusunu, depresyon ve psikopatoloji düzeylerini belirgin olarak daha yüksek seviyede bildirmişlerdir, ancak özerk veya afektinde herhangi bir kültürel farklılık ortaya çıkmamıştır. Sonuç olarak, sağlıklı kadınlar arasında kültür ve benlik kurgusu iv farklılıklarının depresyon, psikopatoloji ve duygulanım üzerine anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. SONUÇ: Benlik kurgusu ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkide benzerlikler ve farklılıklar kültürel olarak uygun olan psikoterapotik müdahaleler açısından tartışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAIM: The aim of this research is to investigate cultural variations in the relationship between self construals and psychopathology among four groups of women (Healthy and depressed Germans living in Germany as well as healthy and depressed Turks living in Turkey). METHOD: The study was conducted with 54 female patients diagnosed with Major Depressive Disorder (27 German and 27 Turkish) and 51 healthy women with no history or current psychiatric diagnosis (25 Turkish and 26 German). Following self report questionnaires were used to test the research variables. "SCL-90 Symptom Check List" to determine symptomatology levels, "SCL-90 depression subscale" to measure levels of depression, the "Self Construal Scale" to measure participants' selfconstructs, "PANAS" to determine positive and negative impact levels and personal information form developed by the researcher was used to collect information about the characteristics of the subject. RESULTS: The main and interactive effects of culture and self construals on psychopathology and affect (moderation analysis) were calculated by covariance 2x2 multivariate analysis (MANCOVA). Among patient groups, there was a significant difference in interdependent self construals, whereas no difference was revealed in terms of independent self construals. Moreover, a significant interaction effect of culture and interdependence on the levels of depression and overall psychopathology was found. That is to say, in Turkish patients, interdependence yields lower levels of depression and psychopathology and visa versa for German patients. In control groups, Turkish women reported significantly higher levels of interdependence, depression and psychopathology, however no cultural difference was revealed in independence or in any measure of affectivity. Finally, there was no significant ii interaction effect of culture and self construals on depression, psychopathology and affectivity among healthy women. CONCLUSION: Cultural differences and similarities in the relationship between self construals and psychological health and its relevance for culturally appropriate psychotherapeutical intervensions were discussed.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectBenlik kurgusutr_TR
dc.subjectİlişkisel benlik kurgusutr_TR
dc.subjectÖzerk benlik kurgusutr_TR
dc.subjectMajör Depresyontr_TR
dc.subjectPsikopatolojitr_TR
dc.subjectPozitif afekttr_TR
dc.subjectNegatif afekttr_TR
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectSelf-construalen_US
dc.subjectInterdependent self-construalen_US
dc.subjectIndepent selfconstrualen_US
dc.subjectMajor Depressionen_US
dc.subjectPsychopathologyen_US
dc.subjectPositive effecten_US
dc.subjectNegative effecten_US
dc.subject.lccRC537.S46 2017
dc.subject.lcshDepression, Mental -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshPersonality -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshIndividuality -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Researchen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleMajör depresyon tanısı almış kadın hastalarda benlik kurgusu ve semptamoloji arasındaki ilişki: kültürel arası kesitsel bir çalışmatr_TR
dc.title.alternativeThe link between self-construal and symptomatology in women with depression: cross sectional study between culturesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster