Güncel Gönderiler

 • Türk tasvir sanatında Osmanlı'dan günümüze portre ve kimlik sorunsalı 

  Cazım Bezmen, Pamir (Işık Üniversitesi, 2018-06-07)
  The history of Turkish illustrative arts is as old as time. Turkish culture, through hundreds of years of migration and war, has come into contact with many other civilizations, and has evolved through these interactions ...
 • İstanbul Rum-Ortodoks kiliselerinde epitafion işlemeleri ve ikonografileri 

  Osmanoğlu, Özlem (Işık Üniversitesi, 2018-01-12)
  Bizans sanatında her bir nokta inançla örülüdür. Bu da onu Ortaçağ dönemi boyunca oldukça farklı bir noktada tutmuştur. Bizans sanatı, değişimle beslenen bir sanat değildir. Yenilik yerine varolanı en iyiye dönüştürmek ...
 • Land art ve mekan bağlamında süre, süreç, temsiliyet problematiğinin dil ve mekan ilişkisi : sanatçının varoluşsal uzamı 

  Mergin, Arzu (Işık Üniversitesi, 2018-06-07)
  This study that I performed over the existential space of artist with an existential perspective has formed by examining the linguistic and spatial relation of time, process and representation of ‘Land Art’, which arose ...
 • Sanatta yeni toplumsal stratejiler ve pratikler : yeni tip kamusal sanat 

  Kızılkaya Eroğlu, Esra (Işık Üniversitesi, 2018-06-04)
  Yeni tip kamusal sanat, 90'lı yıllara gelinirken, dünyanın içinde bulunduğu sosyo-politik durumlara sessiz kalamayan, bir grup aktivist sanatçının, ayrımcılıklara, adaletsizliklere karşı arayışlarının bir sonucu olarak ...
 • Kent-bellek ilişkisinde güncel sanat pratikleri : İstanbul'u belgelemek 

  Öz Baysal, Ezgi (Işık Üniversitesi, 2017-06-01)
  Bu araştırma, gündelik yaşamımızın içinden geçtiği fiziksel çevrenin hızlı dönüşümünde İstanbul’u, kent hafızasını ve bu dönüşümün kentte yaşayana etkilerini anlamayı amaçlar. Günümüz sanat pratiklerinin kent-bellek ...
 • Çizgi roman'da üçüncü anlam 

  Ahıskalı, Kemal Mehmet Can (Işık Üniversitesi, 2017-06-02)
  Roland Barthes’in görüntü retoriği üzerinden ele aldığı üçüncü anlam, çizgi romanlardaki içeriğinde “görselin felsefesini”nasıl kullandığını vurgular. Çizgi roman sanatı, üçüncü anlamın varlığı içerisinde incelendiği ...
 • Canan Tolon’un yaşamı ve sanatı 

  Uygun, Betül (Işık Üniversitesi, 2017-08-24)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğan ve dünya genelinde popüler hale gelen sanatçı Canan Tolon’un eserlerini incelemektir. Bu amacın gerçekleşmesi adına alan yazın taraması gerçekleştirilmiş ve Tolon’un eserleri yorumlanmıştır. ...
 • Sanat ve gerçeklik bağlamında Platon’dan Beckett’e incelemeler ( Platon – Shakespeare – Brecht – Beckett ) 

  Yılmaz, Alpaslan (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
  Bu çalışmada insan sanat, sanat gerçeklik ilişkisinden yola çıkılarak Platon, Shakespeare, Brecht, Beckett’in eserlerinde dış dünyanın gerçekliğinin eserlere yansımaları incelenecektir. Sanatçılar içinde yaşadıkları toplumun ...
 • İyinin ve kötünün ötesinde: Marquis de Sade 

  Erdamar, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-02-02)
  Doğayı yadsıma düzeyine taşıyan egemen olma dayatmasının, yeni bir dilsel ve düşünsel yöntem yaratmanın önündeki engel olabileceği gerçeği gözlerimizin önündeyken, Gilles Deleuze tarafından, yeni biçim elde etmeyi ve yeni ...
 • Jeff Wall fotoğraflarında gerçeklik ve kurgusallık ilişkisi üzerine bir inceleme 

  Mocan, Ahmet Can (Işık Üniversitesi, 2017-01-13)
  Fotoğraf tarihinde kurgusal ve gerçek olan üzerine yapılan tartışmalar hem fotoğrafın hem de doğrudan kurgu ve gerçek kavramlarının kaçınılmaz bir biçimde sorunsallaşmasına neden olmuştur. ‘Gerçek nedir?’ ve ‘kurgu nedir?’ ...
 • Beden kullanımı ve performans sanatı 

  Şenkan, Eda (Işık Üniversitesi, 2017-01-18)
  This study has been conducted on ritualistic dance performances beginning with primitive tribes to modern ages in context with Performance and the Art of Body defending it as art, in actuality. It suggests an avant-garde ...
 • Sanatta ve sı̇yasette sensorium kavramı ve katılımcıya dönüşen izleyı̇ci 

  Kuman, Cansu (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Sanat ve siyaset, öznelerin, nesnelerin bağlı oldukları tecrübe alanının şekillendirilmesidir. Siyaset kadar sanat da var olabilmek için gören, duyan, algılayan ‘izleyicilere’ ihtiyaç duyar. Bu çalışmanın amacı, sanat ve ...
 • Deniz Bilgin resminin ikonografik çözümlemesi 

  Coşkun, Melis (Işık Üniversitesi, 2015-05-13)
  Bu tezin temel amacı, Batı ve Türk sanatında ortaya konmuş öyküleştirilen illüstrasyonların incelenmesinin akabinde ressam Deniz Bilgin’in öyküleştirilen illüstratif resimlerinin ikonografik çözümlemesinin yapılmasıdır. ...
 • Çağdaş Türk resmindeki soyut eğilimler ekseninde Sabri Berkel 

  Tatari, Ayşe Derya (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  ”Çağdaş Türk Resmindeki Soyut Eğilimler Ekseninde Sabri Berkel” adlı araştırmada Sabri Berkel’in yaşamı, sanatçı kimliği, eğitimci yönleri ve eserleri incelenmiştir. Araştırma bulguları literatür taramasından elde elde ...
 • Vito Acconci'nin çalışmalarında mahremiyet kavramının sorunsallaştırılması 

  Yılmaz, Funda Arslan (Işık Üniversitesi, 2016-05-11)
  Birey olarak sanatçı, topluluk olarak izleyici bulundukları mekân-zamanın koşullarından etkilenirler. Burada duyarlılık sanatsal pratiğin ve eleştirinin olanağı olur. Sosyal konulara yönelen bir sanatçı değil, sosyal ...
 • Türkiye'de yeni ekspresyonist resimde beden imgesi 

  Yaprakkıran, Erkan (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  20. yy.da üç farklı zaman diliminde; Ekspresyonizm, Soyut Ekspresyonizm, Yeni Ekspresyonizm biçiminde ortaya çıkan, İfadecilik olarak da anılan, Ekspresyonizm akımı, sanatçı merkezli bir anlatımın düşünsel bir eğilimi ...
 • Sanatta kolektivite ve eylemselliğin estetiği 

  Erel, Gökçe (Işık Üniversitesi, 2015-12-23)
  Bu çalışma sanatın kolektiviteyle ilişkisi bağlamında eylemsel pratiklerin estetik olduğu önermesini ileri sürmektedir. Bu çalışma, önermesini avangard olgusunun sanat-hayat ilişkisi bağlamından hareketle, sanatın bir ...
 • Sanatsal eylemin mimesis bağlamında izleyiciyle ilişkisi 

  May, Dolunay (Işık Üniversitesi, 2016-05-13)
  İnsana özgü yaratıcı bir eylem olan sanat, aynı zamanda insanın ontolojik temeline ışık tutmaktadır. Bu bakımdan yaratıcı eylemi gerçekleştiren sanatçı, söz konusu eylemiyle eser ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda eyleminin ...
 • Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği 

  Mengeş, Ferahi (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih boyunca, sanat ve mekan arasındaki ilişki sürekli değişim gösterir. Nadire kabineleri, değerli nesnelerin biriktirilip gösterildiği mekansal düzenlemelerin ilk örnekleridir. Tarihsel aşamalar boyunca gelişen ve büyüyen ...
 • Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'ın yaklaşımları ekseninde sanatta 'bakış' 

  Delemen, Gül (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Bu tezin temel amacı, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan’ın sanatta ‘bakış’ görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken de, sanattaki ‘bakış’ın değişkenliğini; çağa,zamana, zamanın ruhuna dönük biçimlenmesini anlamak, ...

Daha Fazla