Now showing items 1-20 of 74

 • 19. yüzyıl Osmanlı resim sanatında kullanılan takılar 

  Bora, Rezzan (Işık Üniversitesi, 2013-01-16)
  Osmanlı saray yaşantısında 19. yüzyılda batının etkisiyle lüks yaşam ve gösteriş hakimdir. Bu dönem içerisinde Osmanlı halkı ve saray kadınları yaşamlarına pek çok takıyı dâhil etmişlerdir. Bu gösterişli dönemin etkisiyle, ...
 • 1980'den günümüze sanatta postmodern yönelimler ve çağdaş türk sanatına etkileri 

  Teker, Özlem Ekin (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  1980'li yıllar postmodernizmin yoğun bir şekilde irdelendiği yıllardır. Aynı dönem gerek sanatçılar gerekse teorisyenler modernitenin krizinde hem fikirdir. Kriz ortamında gelişen postmodernizmi ve postmodern sanat kuramlarını ...
 • 2000 yılı sonrası İstanbul temsilinde çağdaş sanatın rolü 

  Karaevli, Berna (2013-05-30)
  Tez kapsamında İstanbul'un küresel rekabet ortamına dahil olmasıyla birlikte geliştirilen kültürel söylem eleştirel olarak incelenmiştir. Küreselleşmenin dünya üzerinde hakimiyetini kurmasıyla dönüştürülen kentlerde güçlü ...
 • 2000-2012 yerli dizilerin 1960-1990 Türk sinemasındaki örnekleriyle karşılaştırılması 

  Suci, Melih (Işık Üniversitesi, 2014-06-13)
  Türk kültürü Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte önce Anadolu’da kendinden önce var olmuş kültürlerle daha sonra da fethettiği toprakların kültürleriyle zenginleşmiş, bir yandan kendi kültür birikimlerini yeniden ...
 • Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın eserlerindeki mekan anlayışı 

  Gül, Evren (Işık Üniversitesi, 2012-06-07)
  Bu yüksek lisans tez çalışması 2mekan3 olgusunu 20. yüzyılın iki büyük sanatçısı Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın mekan anlayışıyla incelemektedir. Figüratif sanat eğilimleri ile merkezinde insan görünümünü kapsayan ...
 • Alejandro Jodorowsky'nin sanat anlayışı bağlamında sonsuz şiir filmi örneği 

  Mamati, Ayşenur (Işık Üniversitesi, 2018-09-06)
  Günümüzde seksen dokuz yaşında, multidisipliner çağdaş bir sanatçı olan Alejandro Jodorowsky’nin yaşamı, sanatı, sanat anlayışı ve sanat üretim biçimleri araştırılarak, Sanatçının son yapıtı Sonsuz Şiir filmine ait bir ...
 • Andre Breton ve sürrealist resim ilişkisi 

  Güngör, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
  Bu tezin temel amacı, sürrealizmin kurucusu olan Andre Breton ve sürrealist resim arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu tezde öncelikle sürrealizmin tarihsel arkaplanı sunulmuştur. Sonraki bölüm Andre Breton'un hayatı ...
 • Andy Goldsworthly ekseninde arazi sanatına genel bakış 

  Uzunokur, Olca (Işık Üniversitesi, 2011-05-31)
  21. yüzyılın çağdaş İngiliz arazi sanatçısı Andy Goldsworthy, yaptığı eserlerle önemli bir konuma sahiptir. Topografya, malzeme ve tarih dahil bir yerin niteliklerini iyi inceleyip bu şartlara en uygun cevabı vererek yaptığı ...
 • Anish Kapoor'un mekan ve malzeme anlayışı 

  Kilimci, Pelin (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
  Postmodern dönemin önemli heykeltıraşlarından biri olan Anish Kapoor üzerine hazırlanan bu çalışma sanatçının mekan ve malzeme anlayışını incelemektedir. Bu çalışmayı oluştururken sanatçının yapıtlarını anlayabilmek için ...
 • Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları 

  Akkavak, Tuğba (Işık Üniversitesi, 2013-05-29)
  İnsanoğlu kadar eskidir yazının öyküsü. Mağara duvarlarına resimler çizmekle başlayan serüvene, göstergeler, piktogramlar, ideogramlar eklenir. Kendini keşfeden insan, zihnindekileri aktarma ve varlığının izini bırakma ...
 • Arshille Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri 

  Altunay, Nesrin (Işık Üniversitesi, 2012-06-11)
  1902 yılnda Van'da doğmuş, 1920 yılından 1948'de ölümüne kadar yaşamını Amerika'da sürdüren Arshile Gorky, kısa süren hayatına birçok trajediyi sığdırmıştır. Resme son derece tutkun olan sanatçı, Amerika'da sanat eğitimini ...
 • Beden kullanımı ve performans sanatı 

  Şenkan, Eda (Işık Üniversitesi, 2017-01-18)
  This study has been conducted on ritualistic dance performances beginning with primitive tribes to modern ages in context with Performance and the Art of Body defending it as art, in actuality. It suggests an avant-garde ...
 • Bedensel dokunuşların izleri 

  Demir, Burçak Ünsal (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih öncesi devirlerden bu yana kullanılan bir teknik olan iz alma/bırakmanın, oluşum ve uygulama alanları açısından incelenmesinin ilginç olacağı fikrinden hareketle hazırlanan bu tezde bedensel dokunuşun izini taşıyan ...
 • Bizans'tan Osmanlı'ya şenlikler, törenler ve Cihat Burak resmine yansıması 

  Şapçı, Hatice Işıl (Işık Üniversitesi, 2014-01-13)
  Tez kapsamında yaşadığımız coğrafyanın, antik ritüellerden iktidarı toplumun benimsemesine uzanan sürecinde, şenlikler ve törenlerin, Cihat Burak’ın resminde sanata yansıması ele alınmıştır. Tezin ilk bölümünde şenlik ve ...
 • Canan Tolon’un yaşamı ve sanatı 

  Uygun, Betül (Işık Üniversitesi, 2017-08-24)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğan ve dünya genelinde popüler hale gelen sanatçı Canan Tolon’un eserlerini incelemektir. Bu amacın gerçekleşmesi adına alan yazın taraması gerçekleştirilmiş ve Tolon’un eserleri yorumlanmıştır. ...
 • Caravaggio'nun eserlerinde vahşetin görselliği 

  Uçar, Merve (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Barok resim sanatının ustalarından kabul edilen Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), yoğun gölge ışık kullanımı, özellikle içerisinde dehşet, vahşet ve cinayet olan Katolik ve mitolojik hikayeleri dondurulmuş ...
 • Cengiz Çekil sergisi için (11 Mayıs-10 Temmuz 2010- Galeri Rampa) göstergebilimsel bir okuma 

  Aygün, Pınar (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
  Plastik sanatlara ilişkin yapıt okumalarında kullanılan yöntemlerden biri olan görsel göstergebilim ışığında, ülkemizde güncel sanatın "saklı" sanatçısı olarak nitelendirilen Cengiz Çekil'in, 2010 yılında Galeri Rampa'daki ...
 • Cihat Burak'ın resimlerinde hayal ve mizah 

  Özerakın, Esra Zeynep (Işık Üniversitesi, 2014-04-21)
  Bireyin algısına kılavuzluk eden, hayallerdir. Nesnenin ilişkiler sistemi, hayali için de geçerlidir. Nesnenin anlatımı, hayalde karışık, düşüncede ise nettir. Bu karışık yapı dolayısıyla da hayal, düşünceyi de özünde ...
 • Çağdaş sanatta bedenin cinsel temsiliyetine bir bakış 

  Ceylaner, Sevgi Ceren (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
  Beden nedir? Bedeni tanımanın insan için önemi nedir? Özgür bir beden olabilmek insan için neden önemlidir? Cinsiyet nedir? Cinsel kimliklerin inşasındaki iktidar güçlerinin amaçları nelerdir? Gibi sorulara yanıt arayarak ...
 • Çağdaş sanatta müellif sorunsalı 

  Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
  Bu çalışma, çağdaş sanat pratiğinde önemli ve ayrıcalıklı bir tartışma alanı yaratan müellifin/sanatçının rolünü post-yapısalcı kuramlar ekseninde tartışmayı ve postmodern süreçte bu yönde şekillenen sanatsal stratejilerden ...