Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelikel, Feryalen_US
dc.contributor.authorCesur, Cananen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2017-03-22T11:33:59Z
dc.date.available2017-03-22T11:33:59Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifier.citationCesur, C. (2017). Bir grup çalışan yetişkinde kaygı düzeyi, mükemmeliyetçilik ve öfke arasındaki ilişki. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1213
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 50-58)en_US
dc.descriptionix, 67 leavesen_US
dc.description.abstractProblemin tanımı: Bu araştırmada Bursa ili içerisindeki üç ayrı fabrikada çalışan sağlıklı yetişkin bireylerde kaygı, mükemmeliyetçilik ve öfke düzeyleri ölçülmüş ve aralarındaki ilişki sosyodemografik değişkenler ışığında incelenmiştir. Yöntem: Araştırmaya 115’i kadın ve 311’i erkek olmak üzere toplam 426 birey katılmıştır. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Kişisel Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ile Sürekli Öfke Öfke Tarz Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis Testleri gruplar arası farkları belirlemek, Spearman Korelasyonu ise araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Sonuç: Araştırmada elde edilen bulgulara göre anksiyete, öfke ve mükemmeliyetçilik düzeyleri açısından farklı demografik özelliklere sahip çalışanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar gözlenmemiştir. Örneklemin anksiyete düzeyleri ile öfke toplam puanı ya da alt boyut ortalamaları ile mükemmeliyetçilik toplam puanı ya da alt boyut ortalamaları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Öte yandan, başkası odaklı mükemmeliyetçilik alt boyutu ile öfke boyutlarından içte, dışta öfke ve öfke kontrol alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir. Elde edilen bulgular mevcut literatür eşliğinde tartışılarak gelecekte yürütülecek araştırmalara ışık tutabilecek önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe statement of the problem: In this research, anxiety levels, anger and perfectionism levels were investigated in a sample of healthy adult employees from three factories in the city of Bursa and their relationships were examined under the light of several sociodemographic variables. Method: A total of 426 individuals (115 female and 311 males) were included. A Sociodemographic and Personal Information Questionnaire, Beck Anxiety Scale, Multidimensional Perfectionism Scale and Anger Expression Inventory were applied to all participants. Results: The data obtained in this research were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 program. Mann Whitney-U and Kruskal Wallis Tests were used to determine the group differences, and Spearman Correlation Analyses were used to examine the relationships between the study variables. Conclusion: According to our findings, no statistically significant relationships were observed among the workers with different demographic characteristics in terms of anxiety, anger and perfectionism levels. No statistically significant relationships were found between the anxiety and the perfectionism levels or any of the anger dimensions. On the other hand, significant relationships were observed between the sub-dimensions of perfectionism and anger. The research findings were discussed under the light of existing literature and suggestions were made for future studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectÇalışan yetişkinen_US
dc.subjectFabrikaen_US
dc.subjectMükemmeliyetçiliken_US
dc.subjectÖfkeen_US
dc.subjectAngeren_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectFactoryen_US
dc.subjectPerfectionismen_US
dc.subjectWorking adultsen_US
dc.subject.lccBF175.5.W67. C47 2017
dc.subject.lcshWork -- Psychological aspects -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshPerfectionism (Psychology) -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshAnxiety sensitivity -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshAnger -- Physiological aspects -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Researchen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleBir grup çalışan yetişkinde kaygı düzeyi, mükemmeliyetçilik ve öfke arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between anxiety level, perfectionism and anger in a group of working adultsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCesur, Cananen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record