Show simple item record

dc.contributor.advisorHayran, Rukiyeen_US
dc.contributor.authorYıldız, Özge Zelalen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-06T07:36:25Z
dc.date.available2018-09-06T07:36:25Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.citationYıldız, Ö.Z., (2018). Evlilik doyumunun öncülleri ve sonuçları: depresyon, kaygı, erken dönem uyumsuz şemalar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1335
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 70-83)en_US
dc.descriptionxii, 100 leavesen_US
dc.description.abstractObjective: This study aims to investigate the relationship between marriage satisfaction and early maladaptive schemas, symptoms of depression and anxiety and to observe the mediating role of perceived social support between marriage satisfaction and depression and/or anxiety. Method: A sample group of 106 female and 44 male participants were surveyed by utilizing a demographic information form, Marital Life Scale, Young Schema Questionnaire (YSQ-S2), Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Scale and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Results: The analysis of the survey shows that mistrust and enmeshment/codependency schema anticipate marital satisfaction levels. All early maladaptive sub-schema have been observed to show a statistical positive significant correlation with depression and anxiety. The depression levels of participants with lower marital satisfaction are explained by their emotional deprivation schema levels whereas their anxiety levels are explained by their unrelenting standards/ hypercriticalness schema levels. Further investigation of the interrelation of perceived social support with the variables shows that there is an inverse singnificant correlation between marital satisfaction and perceived social support. Depression and perceived social support are shown to have a direct significant correlation whereas there is no statistical significant correlation between perceived social support and anxiety. The final analysis of the role of perceived social support between marital satisfaction and depression levels show that as marriage satisfaction increases depression levels decrease however as perceived social support increases depression leves of the participants increase as well; perceived social support is shown to play a mediating role between marital satisfaction and depression. Conclusion: The study concludes that early maladaptive schemas predict marital satisfaction. The depression and anxiety levels of the participants are explained by early maladaptive schemas. The interrelation of perceived social support with marriage satisfaction and depression shows that perceived social support plays a mediating role between marriage satisfaction and depression.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma evlilik doyumunun erken dönem uyumsuz şemalar, depresyon ve kaygı belirtileri ile ilişkisini incelemeyi ve algılanan sosyal desteğin evlilik doyumu ile depresyon ve kaygı arasındaki ilişkide aracı rolünü ele almayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmada 106’sı kadın 44’ü erkek olmak üzere 150 evli birey yer almıştır. Veri toplama aşamasında katılımcılara, Sosyodemografik Bilgi Formu, Evlilik Yaşamı Ölçeği, Young Şema Ölçeği Kısa Form-3, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmada yapılan analizlere göre katılımcıların güvensizlik ve iç içe geçme/bağımlılık şema boyutları evlilik doyumunu öngörmektedir. Tüm erken dönem uyumsuz şema alt boyutlarının depresyon ve kaygı ile istatistiksel açıdan pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Ek olarak evlilik doyumu düşük olan katılımcıların depresyon düzeyleri, duygusal yoksunluk şema boyutu ile; kaygı düzeyleri ise yüksek standartlar şema boyutu ile açıklanmaktadır. Çalışmada algılanan sosyal desteğin değişkenler ile ilişkisi incelendiğinde evlilik doyumu ile algılanan sosyal destek arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Algılanan sosyal destek ile depresyon düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken kaygı düzeyi ile algılanan sosyal destek arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Son olarak evlilik doyumu ile depresyon düzeyi arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin rolü incelendiğinde evlilik doyumu artıkça depresyon düzeyinin azaldığı; algılanan sosyal desteğin aracı rolü incelendiğinde ise yine evlilik doyumu artarken depresyon düzeyinin azaldığı ancak algılanan sosyal destek artarken depresyon düzeyinin de arttığı görülmüştür. Sonuç: Araştırmada erken dönem uyumsuz şemaların evlilik doyumunu öngördüğü bulunmuştur. Bunun yanında evlilik doyumu düşük olan katılımcıların depresyon ve kaygı düzeylerinin erken dönem uyumsuz şemalar ile açıklandığı görülmüştür. Algılanan sosyal desteğin evlilik doyumu ve depresyon ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda algılanan sosyal desteğin evlilik doyumu ile depresyon arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarital satisfactionen_US
dc.subjectEarly maladaptive schemasen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectPerceived social supporten_US
dc.subjectEvlilik doyumuen_US
dc.subjectErken dönem uyumsuz şemalaren_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectAlgılanan sosyal desteken_US
dc.subject.lccRC531 .Y55 2018
dc.subject.lcshAnxiety sensitivityen_US
dc.subject.lcshMarriageen_US
dc.subject.lcshBeck Depression Inventoryen_US
dc.subject.lcshMarriage -- Psychological aspectsen_US
dc.subject.lcshAnxietyen_US
dc.titleEvlilik doyumunun öncülleri ve sonuçları: depresyon, kaygı, erken dönem uyumsuz şemalaren_US
dc.title.alternativeAntecedants and consequences of martial satisfaction: depression, anxiety and early maladaptive schemasen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Özge Zelal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record