Show simple item record

dc.contributor.advisorHızal, Meriçen_US
dc.contributor.advisorErtürk, Nevraen_US
dc.contributor.authorÇetin, Eceen_US
dc.date.accessioned2018-09-17T11:40:39Z
dc.date.available2018-09-17T11:40:39Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.date.submitted2018-05-31
dc.identifier.citationÇetin, E., (2018). Çağdaş sanat koleksiyonlarının müzelerde toplumla buluşmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1344
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 118-126)en_US
dc.descriptionix, 179 leavesen_US
dc.description.abstract20. yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin gelişmesiyle kültürel, toplumsal, ekonomik, siyasal alanda ve sanatta köklü değişimler meydana gelmiştir. Bu kapsamda farklı disiplinleri birleştiren yeni açılımlar ve medyumlar sanat pratiğindeki dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte dijital ve teknoloji altyapılı sanatsal pratikler ortaya çıkmıştır. Sanatsal pratiklerdeki bu dönüşümle bağlantılı olarak müzecilik anlayışında ve küratöryel uygulamalarda da büyük değişimler gözlemlenmiştir. Çağdaş sanat eserlerinin korunması, belgelenmesi ve sergiler aracılığıyla toplumla paylaşılması konuları Türkiye’de oldukça yeni bir alandır. Çağdaş sanat eserlerinin müzelerde toplumla paylaşılmasında küratöryel uygulamalar bağlamında sorunlarla karşılaşılmakta ve bu sorunlar da yeni yaklaşımlar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tezde, yaşanan gelişmeler ışığında sanatta, müzelerde ve küratöryel uygulamalarda ne gibi değişimlerin meydana geldiği ortaya konmakta; çağdaş sanat eserlerinin müzelerde toplumla paylaşılması sürecindeki ana aktörlerin rolleri belirlenmektedir. Sanatçılar, küratörler, konservatörler/restoratörlerle yapılan görüşmelerle Türkiye’deki konuyla ilgili mevcut durum, sorunlar tespit edilmekte ve sorunların çözümlerine yönelik öneriler ortaya konmaktadır. Bu şekilde konu hem teorik hem de pratik yönüyle ele alınmakta ve özgün niteliğiyle bu çalışma literatüre katkı sağlamaktadır. Ortaya konan sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte bir durum tespiti yapılmış ve bunun sonucu olarak çağdaş sanat eserlerinin müzelerde toplumla paylaşılma sürecinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan “süreç yönetimi” bir öneri olarak tezde ortaya konmuştur. Süreç yönetimi önerisiyle bu tez, hâlihazırda hizmet veren ve gelecekte kurulması planlanan çağdaş sanat müzelerine rehberlik edecek bir kaynak niteliğindedir.en_US
dc.description.abstractTowards the end of the 20th century, some radical changes occurred in the cultural, social, economic and political fields and also in art with the developments in technology. In this context, new means and media, which combine different disciplines, have led to the transformation in artworks. Thus digital and technology based art has emerged. Along with the transformation in artworks, radical changes have occurred in the concept of museology and curatorial practices. The conservation, documentation and exhibition of contemporary artworks are new fields of study in Turkey. Some problems occur in presenting contemporary art collections to audiences by means of curatorial practices and the need for adoption of new means of approaches and methods has emerged accordingly. In this thesis, in the light of these developments, the changes in art, museums and curatorial practices are examined and the roles of the main actors in presenting contemporary art collections to audiences are clarified. Current situation in Turkey and relevant problems are recognized in the interviews with the artists, curators and conservators/restorers and solution proposals are suggested. In this way, the subject is discussed both theoretically and practically which enables this study to make a contribution to the literature authentically. An overall assessment is made through problems and solution proposals and in the conclusion, “process management system” necessary to manage the presenting process of the contemporary artworks both properly and efficiently is derived as a solution. This thesis, with the proposal of a process management system, serves as a guide for the contemporary art museums open for visitors now and also the ones which are planned to be established in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇağdaş sanat eserlerien_US
dc.subjectÇağdaş sanat müzelerien_US
dc.subjectKoleksiyonen_US
dc.subjectKüratöryel uygulamalaren_US
dc.subjectSüreç yönetimien_US
dc.subjectContemporary art worksen_US
dc.subjectContemporary art museumsen_US
dc.subjectCollectionen_US
dc.subjectCuratorial practicesen_US
dc.subjectProcess management systemen_US
dc.subject.lccN410 .C48 2018
dc.subject.lcshArt museumsen_US
dc.subject.lcshArtists and museumsen_US
dc.subject.lcshArt museums -- Managementen_US
dc.subject.lcshArt museums -- Curatorshipen_US
dc.subject.lcshArt museum curatorsen_US
dc.subject.lcshArt, Modern -- 21st centuryen_US
dc.subject.lcshMuseums -- Curatorship -- Philosophyen_US
dc.subject.lcshArt museums -- Exhibitionsen_US
dc.subject.lcshArt museums -- Lightingen_US
dc.subject.lcshArt -- Protectionen_US
dc.titleÇağdaş sanat koleksiyonlarının müzelerde toplumla buluşmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeProblems and solutions in presenting contemporary art collections to audiences by means of exhibitions in the museumsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Bilimi Doktora Programıen_US
dc.contributor.authorID10194705
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorÇetin, Ece


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record