Show simple item record

dc.contributor.advisorGül, Mısra Çağlaen_US
dc.contributor.authorDeniz, Denizen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-10-09T00:26:16Z
dc.date.available2018-10-09T00:26:16Z
dc.date.issued2018-05-29
dc.identifier.citationDeniz, D. (2018). Dijital bir terim olarak sosyal çöplüğün tanımlanması ve tüketici davranışlarına etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1371
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 80-85)en_US
dc.descriptionix, 87 leavesen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında öncelikle, dijital mecralarda giderek artan içerik üretiminin kavramlaştırılarak ‘Sosyal Çöplük’ teriminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ‘Büyük Veri’ ve ‘Sosyal Medya’ terimleri betimlenmiş, bu terimlerden istifade edilerek ‘Sosyal Çöplük’ terimi tanımlanmıştır. ‘Sosyal Çöplüğün’ tanımlanmasının ardından ‘Sosyal Çöplüğü’ oluşturan nedenler açıklanarak tüketici davranışları ve ‘Sosyal Çöplük’ arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel bir veri toplama metodu olan yarı yapılandırılmış görüşme metodu kullanıldı. Bu metodun seçilmesindeki ana amaç, nitel araştırmaların doğasının bir sonucu olarak sürece odaklanmak ve anlamı ortaya çıkarmaktı. Çalışma grubu olarak reklam profesyonelleri seçildi. Reklam profesyonellerinin hem birer tüketici hem de birer pazarlama iletişimi profesyoneli olmasından hareketle yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile veri toplama süreci gerçekleştirildi. Görüşme çıktılarına betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri uygulandı. Veriler 6 ana tema altında kategorize edildi: Dijital mecralarda karşılaşılan içeriklere dair görüşler, kanaat önderi / fenomenlere dair görüşler, marka topluluklarına dair görüşler, promosyon kampanyalarına dair görüşler, trollere dair görüşler ve bot hesaplara dair görüşler. Araştırma sonucunda, katılımcıların satın alma kararı alırken ‘Sosyal Çöplük’ kaynaklı problemler yaşadığı belirlenmiştir. Katılımcılar dijital mecralarda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar, reklam profesyoneli olarak ise ‘Sosyal Çöplükten’ kaynaklanan nedenlerle tüketiciyi anlama ve doğru iç görüyü belirleme konularında sorunlar yaşamaktadırlar.en_US
dc.description.abstractIn this thesis study, it is aimed to conceptualize the increasing content production in digital media and to define the term 'Social Garbage'. In this context, the terms 'Big Data' and 'Social Media' are described and these terms are used to define the term 'Social Garbage'. After defining 'Social Garbage', it is aimed to reveal the relation between 'consumer behaviour' and 'Social Garbage’ by explaining the reasons that contribute to 'Social Garbage'. In order to collect research data, a semi-structured interview method was preferred. Advertising professionals were selected as a sampling group. Since the advertising professionals were both consumer and marketing professionals, they are the best sampling group to understand consumer behaviour. Descriptive analysis and content analysis methods were applied to the interview outputs. The data were categorized under six main themes: opinions on content in digital media, opinions on influencers, opinions on brand communities, opinions on promotional campaigns, opinions on trolls and opinions on bot accounts. It was determined that the participants were experiencing problems owing to ‘Social Garbage’ while chosing brands and products. Participants stated that they had problems in reaching accurate and reliable information in digital media. Participants, as an advertising professional, are experiencing problems in terms of understanding the consumer behaviour and determining the insights due to the 'Social Garbage.'en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsBÜYÜK VERİen_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Veri Nedir?en_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Verinin Karakteristiğien_US
dc.description.tableofcontentsSOSYAL MEDYAen_US
dc.description.tableofcontentsİletişim Kavramına Genel Bir Bakış ve Mecra-Medya Tartışmasıen_US
dc.description.tableofcontentsSosyal Medya Nedir?en_US
dc.description.tableofcontentsSOSYAL ÇÖPLÜKen_US
dc.description.tableofcontentsSosyal Çöplüğün Tanımlanmasıen_US
dc.description.tableofcontentsSOSYAL ÇÖPLÜĞÜN OLUŞMA NEDENLERİen_US
dc.description.tableofcontentsDışa Vurum Arzusu – İmaj İnşasıen_US
dc.description.tableofcontentsSosyal Steganografien_US
dc.description.tableofcontentsKanaat Önderleri – Sosyal Medya Fenomenleri ile Pazarlamaen_US
dc.description.tableofcontentsArkadaş Grubu Edinmeen_US
dc.description.tableofcontentsMarka Topluluklarıen_US
dc.description.tableofcontentsCanavar Tüketicileren_US
dc.description.tableofcontentsPromosyonlaren_US
dc.description.tableofcontentsTrolleren_US
dc.description.tableofcontentsBot Yazılımlaren_US
dc.description.tableofcontentsYanlış Bilginin Yeniden Üretimien_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsÇalışma Grubuen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Aracıen_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Toplanmasıen_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analizien_US
dc.description.tableofcontentsBulgularen_US
dc.description.tableofcontentsDijital Mecralarda Karşılaşılan İçeriklere Dair Görüşleren_US
dc.description.tableofcontentsKanaat Önderlerine (Fenomenlere) Dair Görüşleren_US
dc.description.tableofcontentsMarka Topluluklarına Dair Görüşleren_US
dc.description.tableofcontentsPromosyon Kampanyalarına Dair Görüşleren_US
dc.description.tableofcontentsTrollere Dair Görüşleren_US
dc.description.tableofcontentsBotlara Dair Görüşleren_US
dc.description.tableofcontentsSONUÇ VE ÖNERİLERen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBüyük verien_US
dc.subjectDijital mecralaren_US
dc.subjectSosyal çöplüken_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectTüketici davranışlarıen_US
dc.subjectBig dataen_US
dc.subjectConsumer behaviouren_US
dc.subjectDigital mediaen_US
dc.subjectSocial garbageen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subject.lccHM742 .D46 2018
dc.subject.lcshSocial media.en_US
dc.subject.lcshSocial media -- Political aspects.en_US
dc.subject.lcshSocial media -- Economic aspects.en_US
dc.subject.lcshCustomer's behavior.en_US
dc.subject.lcshBig data -- Social aspects.en_US
dc.subject.lcshBrand choice.en_US
dc.subject.lcshDigital media.en_US
dc.subject.lcshAdvertising campaigns -- Social aspects.en_US
dc.titleDijital bir terim olarak sosyal çöplüğün tanımlanması ve tüketici davranışlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe definition of social garbage as a digital term and its impact on consumer behaviouren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDeniz, Denizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess