Show simple item record

dc.contributor.authorToktaş, Şuleen_US
dc.contributor.authorAras, Bülenten_US
dc.date.accessioned2019-06-28T13:26:01Z
dc.date.available2019-06-28T13:26:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationToktaş, Ş. & Aras, B. (2007). Güvenliğin açmazları: Suriye ve Afganistan deneyimlerinde güvenlik-demokrasi ve güvenlik-istikrar ikilemleri. Tübitak,en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1650
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/proje/TnpVeU5EUT0
dc.description.abstractGüvenlik kavramı gerek siyaset bilimi gerekse uluslararası ilişkiler için temel bir kavram olagelmiştir. Soğuk Savaş yıllarında, tüm uluslararası ilişkiler disiplinini güvenlik çalışmalarının düzlemi olarak görmek gibi bir güçlü bir eğilim bulunmaktaydı. Fakat Soğuk Savaş sonrası güvenlik çalışmaları daha bağımsız bir hale gelip disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların neticesinde eleştirel bakış açıları post-yapısalcı kurgular ve kurgu-bozumlar gibi yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Güvenlik çalışmalarında gözlemlenen gelişmekte olan yeni yaklaşımların belirlenmesi uluslararası güvenlik yapılarındaki değişimlerden ve yeni güvenlik sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu proje, güvenlik çalışmalarında gelişmekte olan bu yeni ve farklı yaklaşımlar değerlendirmekte ve odaklandığı vaka çalışmaları ile eklemlenmektedir. Bu proje güvenliğin demokrasi ve istikrar karşısında karşılaştığı gerilimleri, ikilemleri ve çelişkileri anlamaya, yorumlamaya ve değerlendirmeye çalışmaktadır. Projenin esas sorunsalını güvenliğin bahsedilen ikilemlerini Suriye ve Afganistan örneklerinde analiz etme oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, proje Suriye örneğiyle güvenlik ve demokrasi arasındaki ilişki; Afganistan örneğiyle güvenlik ve istikrar arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşmaktadır. Vaka çalışmaları sayesinde kuramsal tartışmalar ile güvenliğin ikilemlerinden doğrudan etkilenen politika üretimi arasındaki bağlantı sergilenmektedir. Güvenliğin ikilemlerinin karmaşık doğasını aydınlatma hedefiyle güvenliğin içerisi/dışarısı ikiliğini yerel ve küresel düzlemlerde anlamaya yönelik analitik araç ve kavramsallaştırmalar sunmaya çalışmaktadır. Böylelikle araştırma var olan literatüre de katkıda bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe concept of security has been a key topic in political science and international relations. During Cold War years, there was a strong tendency to reflect whole discipline of international relations as the locus of various security dilemmas. However, post-Cold War studies on security tended to be more independent incorporatinginter-disciplinary approaches. In consequence, there appeared critical, post-structuralist and deconstructivist schools of thought. Such a novelty was a result of changes in international security structure as well as the new security problems. This research project makes an assessment of these new and different approacheswith the help of the case studies. This project tries to understand and assess the tensions, dilemmas and conflicts that security encounters vis-a-vis democracy and stability. The project focuses on the relationship between security and democracy in the example of Syria; and on the relationship between security and stability in the example of Afghanistan. With help of the cases studies, the project tries to establish a link between the theoretical discussions and political resolutions. This project attempts to link theoretical discussions with the policy making considerations in the cases of Afghanistan and Syria, which highly suffer from the implications of the security-democracy and security-stability dilemmas. The research will contribute to literature by illuminating the complex natüre of the dilemmas of security and by offering analytical tools and conceptualizations in understanding inside/outside dichotomy of security at domestic and global levels.en_US
dc.description.sponsorshipTÜBİTAKen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTübitaken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası güvenliken_US
dc.subjectGüvenliğin ikilemlerien_US
dc.subjectİstikraren_US
dc.subjectDemokrasien_US
dc.subjectAfganistanen_US
dc.subjectSuriyeen_US
dc.subjectInternational securityen_US
dc.subjectDilemmas of securityen_US
dc.subjectStabilityen_US
dc.subjectDemocracyen_US
dc.subjectAfghanistanen_US
dc.subjectSyriaen_US
dc.titleGüvenliğin açmazları: Suriye ve Afganistan deneyimlerinde güvenlik-demokrasi ve güvenlik-istikrar ikilemlerien_US
dc.typeprojecten_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relationsen_US
dc.contributor.authorID23520
dc.contributor.authorID0000-0003-0199-0061
dc.contributor.authorID0000-0002-1332-2039
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorToktaş, Şuleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record