Now showing items 130-149 of 166

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Susanlı, Z. B. (2020). Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 95-106. doi:10.20409/berj.2020.237 [1]
   Susanlı, Z.B. (2011). Underemployment in the Turkish Labor Market. Sosyoekonomi, 25(33), 157-173. doi:10.17233/sosyoekonomi.289218 [1]
   Süyük Makaklı, E. & Ozar, B. (2019). Manisa’da Osmanlı dönemi mirası: Sıbyan mektepleri. Turkish Studies - Historical Analysis, 14(2), 429-446. doi:10.29228/TurkishStudies.22700 [1]
   Süyük Makaklı, E., Yücesan, E. & Ozar, B. (2019). Co-working space concept in the spatial and urban context: a case study of ‘Kolektif House’. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(14), 297-312. doi:10.16947/fsmia.667316 [1]
   Şen Taşbaşı, A. (2014). Küçük açık ekonomilerde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki oynaklık değiş-tokuşunun kestirimi: Hong Kong örneği . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 103-117. doi:10.14780/iibdergi.201417539 [1]
   Taşbaşı Şen, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak Adil Ticaret Sistemi Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri İçin Adalet Arayışı. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(3), 72–92. doi:10.4026/1303-2860.2015.0290.x [1]
   Taştan, S. & İşiaçık, S. (2021). Reassessing innovative work behaviors during COVID-19 pandemic: the impacts of workplace spirituality and psychological safety perception. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 537 - 555. doi:10.31592/aeusbed.736610 [1]
   Tek, F. B. (2019). Uyarlanır Yerel Bağlı Nöron Modelinin İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(4), 307-317. doi:10.17671/gazibtd.569827 [1]
   Temur, G. T., Turgut, Y., Yılmaz, A., Arslan, Ş. & Camcı, A. (2019). Logistic network design for post-earthquake planning: A case study for Ümraniye district under different earthquake scenarios. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25(1), 98-105. doi:10.5505/pajes.2018.11736 [1]
   Tetik, G. & Aktan, Z. D. (2021). Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu ve duygusal zeka arasındaki ilişkide, dijital oyun bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(2), 181-190. doi:10.5505/kpd.2020.32815 [1]
   Torun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280. [1]
   Tuğal Avcı, S., (2018). Peter Greenaway's last supper digital video installation as a 21st century contemporary art proposal. Art-Sanat, 9, 415-426. [1]
   Tuğrul, S. (2010). Ritmik beden, belleğin ritmi: Bir 29 Ekim anısı. Toplum ve Bilim, 0(117), 41-55. [1]
   Tuzla, H. & Teker, S. (2013). 1995-2011 döneminde avrasya ekonomilerine yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) dünya trendi ile karşılaştırılması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 20-34. [1]
   Ulutaş, İ. B. & Gündüz, T. (2017). Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.doi:10.17482/uumfd.336440 [1]
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Uzunoğlu Azman, G. & Aktan, Z. D. (2019). Ergenlerde premenstrüel sendrom ile ruh sağlığı değişkenleri arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1), 37-50. doi:10.18863/pgy.521549 [1]
   Ülker, E. (2020). Osmanlı savaş ekonomisi ve bir muhalefet programı olarak temsil-i meslekî: İmparatorluğun son yıllarında sermaye iktidar ilişkileri üzerine notlar. Alternatif Politika, 12(1), 260-280. [1]
   Ünel, G., (2017). Information Passing in Healthcare Social Networks. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 99-104. doi:10.17671/btd.25307 [1]
   Var, E. & İnan, A. (2018). Differentially private attribute selection for classification. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(1), 323-336. doi:10.17341/gazimmfd.406804 [1]