Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Erdoğanen_US
dc.contributor.authorÇepni, Seldenen_US
dc.contributor.authorİncedere, Leventen_US
dc.date.accessioned2021-01-08T10:37:14Z
dc.date.available2021-01-08T10:37:14Z
dc.date.issued2020-08
dc.identifier.citationÖzdemir, E., Çepni, S. & İncedere, L. (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(19), 272-281. doi:10.31590/ejosat.710552en_US
dc.identifier.issn2148-2683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3007
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.31590/ejosat.710552
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZek56QTBOQT09
dc.description.abstractOkul iklimi, eğitimin kalitesini belirleyen ve öğretmenlerle beraber öğrencilerin davranışlarını etkileyen önemli bir olgudur. Bu nedenle eğitimin kalitesi açısından okul iklimi ile ilgili araştırmaların artması gerekmektedir. Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin okul iklimi algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel model kullanılmıştır. “Okul İklimi Ölçeği” ile veri toplanan araştırmaya, bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan “664” öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en fazla “85.00 puan” alınabilen okul iklimi ölçeğinden aldıkları ortalama puan “56.65” (Ss=14.68) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okul iklimi ortalama puanları “orta düzey (45-64 puan aralığı) okul iklimi” olarak kategorize edilmiştir. Ayrıca öğrenciler, araştırmanın yapıldığı meslek yüksekokullarını “öğrenme ortamı” ve “iletişimi” açısından yeterli, “okula bağlılık” açısından yetersiz olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin okul iklimi algısının meslek yüksekokulunda öğrenim görülen programa göre değişmediği; sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda ise öğrenim görülen programa göre değiştiği tespit edilmiştir. Son olarak, öğrencilerin yaşları arttıkça okul iklimi algılarının arttığı; sınıf düzeyi arttıkça ise okul iklimi algılarının azaldığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazında yer alan diğer araştırma bulguları ile birlikte değerlendirilerek Türkiye’deki yüksekokullar için öğrencilerinin okul iklimi algılarını artırabilecek önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractSchool climate is an important phenomenon that determines the quality of education and affects the behavior of teachers and students. Therefore, researches on school climate should increase in terms of quality of education. In this study, it is aimed to determine the perception of school climate of vocational school students. Descriptive model, one of the quantitative research methods, was used as the research model. "664" students, who have studied at vocational school and vocational school of health services of a foundation university, participated in the research. Research data was collected with the "School Climate Scale". As a result of the research, the average score of the students from the school climate scale, with the highest score of "85 points", was determined as "56.65" (Ss = 14.68). The school climate average scores of the students were categorized as “intermediate (45-64 score range) school climate”. In addition, students evaluated the vocational schools where he research was conductted as sufficient in terms of "learning environment" and "communication", and inadequate in terms of "commitment to school". Students' perception of school climate does not change according to the program studied at vocational school. However, it was determined that it changed in the vocational school of health services according to the program studied. Finally, as the ages of the students increase, their perception of the school climate increases; As the grade level increased, perceptions of school climate decreased. The research findings are evaluated in conjunction with other research findings and suggestions were made for vocational schools to increase their students’ school climate perceptions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMeslek yüksekokuluen_US
dc.subjectOkul iklimien_US
dc.subjectOkula bağlılıken_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectÖğrenme ortamıen_US
dc.subjectVocational schoolen_US
dc.subjectSchool climateen_US
dc.subjectCommitment to schoolen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectLearning environmenten_US
dc.titleÖn lisans öğrencilerinin okul iklimi algılarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of vocational school students’ school climate perceptionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programıen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Vocational School of Health Services, Occupational Health and Safety Programen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5136-9535
dc.identifier.issue19
dc.identifier.startpage272
dc.identifier.endpage281
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorİncedere, Leventen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess