Show simple item record

dc.contributor.authorAydın Göktepe, Esraen_US
dc.contributor.authorTunç, Pervinen_US
dc.contributor.authorYıldırım, Osmanen_US
dc.contributor.authorTetik, Hakanen_US
dc.date.accessioned2021-06-02T08:48:20Z
dc.date.available2021-06-02T08:48:20Z
dc.date.issued2020-03-30
dc.identifier.citationAydın Göktepe, E., Tunç, P., Yıldırım, O. & Tetik, H. (2020). Çalışanların kişisel değerleri, algıladıkları örgütsel destek ve işten ayrılma niyetleri arasındaki etkileşim, Turkish Studies - Economy, 15(1), 69-84. doi:10.29228/TurkishStudies.39711en_US
dc.identifier.issn2667-5625
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3149
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39711
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBNE9EWXhNUT09
dc.description.abstractAlgılanan örgütsel destek, çalışanın işletmeye karşı olumlu tutum sergilemesinde etkilidir. Çalışanların algılanan örgütsel destek seviyelerinin yüksek olması üretkenlik karşıtı davranış ve tutumları azaltmaktadır. Kişisel değerler, bireylerin sosyal ve iş yaşamlarında geliştirecekleri tutumlar için bir çerçeve oluşturmaktadır. Üretkenlik karşıtı bir davranış olan işten ayrılma niyeti, işletmelere yüksek personel maliyetleri getirmektedir. Sağlık personeli çalışanlarının, işgücü piyasasında yüksek nitelikli ve eğitimli kesimi oluşturmaları, işe alım sonrası oryantasyon ve eğitim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle işten ayrılma kararını azaltacak örgütsel uygulamaların belirlenmesi önemlidir. İşten ayrılma kararında sadece çevresel faktörler değil, kişisel faktörlerin de etkili olması nedeniyle örgütsel faktörlerin dışında kişiliğin de işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek gerekmektedir. Bu bağlamda, nicel araştırma yöntemi kullanılarak çalışmada işten ayrılma niyetinin çalışanlarda düşük seviyede olması için örgütsel destek ve kişisel değerlerin ilişkisi ele alınmıştır. Araştırmaya veri sağlamak için anket yoluyla sağlık sektöründe çalışan 363 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda İşten Ayrılma Niyeti, Örgütsel Destek (S) (.244; p<0.05) ve İçsel Kişisel Değerlerden (-1.858; p<0.05) etkilenmekte olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan dışsal kişisel değerler ile işten ayrılma niyeti arasında herhangi bir etki bulunamamıştır. İşten ayrılma niyeti ile mutluluk, kişisel gelişim, hayattan zevk alma, kendine saygı ve başarı duygusu gibi içsel etkenli kişisel değerler arasında ters yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. İşten ayrılma niyeti ile örgütsel destek arasında negatif yönlü bir etki olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonunda özellikle sağlık sektöründe çalışan yönetici ve İnsan Kaynakları uzmanlarına işten ayrılma niyetlerini düşürmek adına çalışanlara örgütsel destek sağlanması gerektiği önerilmiştir. Çalışanın ihtiyaç duyacağı destek kişiye özel olacağından, yöneticilerin çalışanlarının ihtiyaçlarını doğru belirlemesi önerilen yöntemlerden biridir. Çalışan ihtiyaçlarının belirlenmesinde kişisel değerlerin belirleyici rolü de yöneticilere doğru veri sağlamada önemli bir ipucu olacaktır. Araştırma sonuçlarına dayanarak çalışanlara sağlanacak desteğin içsel değerleri olan bireylerin işe devam etme isteklerini artıracağı görülmektedir. Bu nedenle örgütlerin kişisel değerli yüksek olan bireylere işlerini daha iyi yapmalarını, işe alan katkılarını artırmalarını sağlayacak destek mekanizmaları geliştirmeleri gerektiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractPerceived organizational support is effective for the employee to show positive attitude towards the enterprise. High levels of perceived organizational support of employees will reduce anti-productivity behaviors and attitudes. Personal values provide a framework for the attitudes that individuals will develop in their social and business lives. The intention to leave, which is an anti-productive behavior, brings high personnel costs to businesses. According to this, in research the relationship between organizational support and personal values is studied for having a low employees’ turnover intention. In research quantitative research methodology is used. To collect data, 363 people who work in health sector was reached by survey. The result of the research is that turnover intention was effected from Organizational Support (S) (.244; p<0.05) and Personal Inner Value (-1.858; p<0.05). There is no effect of Personal Outer Values on turnover intention. It is determined that there is negative relationship effect between turnover intention and Personal Inner Values; happiness, personal development, enjoying life, self-respect and sense of achievement. It is concluded that there is negative relationship between Idea of Leaving the Job and Organizational Support. At the end of the research, it was suggested that organizational support should be provided to managers and Human Resources specialists working in health sector in order to reduce their intention to quit. Since the support that the employee will need will be tailor-made, it is one of the recommended methods for managers to determine the needs of their employees correctly. The determining role of personal values in determining employee needs will also be an important clue in providing accurate data to managers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAlgılanan örgütsel desteken_US
dc.subjectİşten ayrılma niyetien_US
dc.subjectKişisel değerleren_US
dc.subjectYapısal eşitlik modelien_US
dc.subjectDoğrulayıcı faktör analizien_US
dc.subjectTurnover intentionen_US
dc.subjectPersonal valuesen_US
dc.subjectStructural eqoation modelingen_US
dc.subjectPerceived organizational supporten_US
dc.subjectConfirmatory factor analysisen_US
dc.titleÇalışanların kişisel değerleri, algıladıkları örgütsel destek ve işten ayrılma niyetleri arasındaki etkileşimen_US
dc.title.alternativeThe interaction between personal values of employees, perceived organizational support and intention to quiten_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Economics, Finance, Politicsen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7882-4259
dc.identifier.volume15
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage69
dc.identifier.endpage84
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorTetik, Hakanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess