Show simple item record

dc.contributor.authorAlavcı, Tansuen_US
dc.contributor.authorGümüş, Gizemen_US
dc.contributor.authorTekin, M. Ehilen_US
dc.contributor.authorTekeş, Burcuen_US
dc.contributor.authorÜzümcüoğlu, Yeşimen_US
dc.date.accessioned2021-11-21T22:33:45Z
dc.date.available2021-11-21T22:33:45Z
dc.date.issued2021-03-31
dc.identifier.citationAlavcı, T., Gümüş, G., Tekin, M. E., Tekeş, B. & Üzümcüoğlu, Y. (2021). Kişilik özellikleri ve risk algısının motosiklet kullanım tarzı ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 299 - 320. doi:10.16953/deusosbil.536737en_US
dc.identifier.issn1302-3284
dc.identifier.issn1308-0911
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3288
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.536737
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRM01USTFOUT09
dc.description.abstractMotosiklet sürücülerinin kişilik özellikleri ve risk algıları ile motosiklet kullanım tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanan bu çalışma alanyazındaki ilk araştırma niteliğini taşımaktadır. Çalışmanın örneklemini 17-58 yaş aralığındaki motosiklet ehliyeti olan 201 erkek katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada Temel Kişilik Özellikleri Envanteri, Risk Algısı Ölçeği ve Motosiklet Kullanım Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, hız ihlali kişilik özelliklerinin alt boyutlarından olan duygusal tutarsızlık ve olumsuz değerlik ile pozitif yönde ilişkiliyken; risk algısı ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Dışadönüklük ile motor kontrol hataları arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Uyumluluk ve duygusal tutarsızlık boyutlarının motor kontrol hataları ile negatif yönde ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Sorumluluk ve risk algısının akrobasi ile arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Olumsuz değerlik ile trafik hataları boyutu arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışma risk algısının, kişilik özellikleri ile birlikte incelendiğinde de motosiklet kullanım tarzı ile ilişki olduğunu göstermektedir. Bulgular doğrultusunda kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak ehliyet kursu eğitimleri için farklı yöntemler geliştirilmesi ve yol güvenliğine olumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study is the first research in literature which investigated the relationships between motorcycle rider behaviors, personality characteristics and risk perception. The participants were 201 male participants who have motorcycle license. The age range of the participants was between 17 and 58 years. In the current study, Basic Personality Traits Inventory, Risk Perception Scale and Motorcycle Rider Behavior Questionnaire were used. According to the results of the hierarchical regression analysis, speed violation was positively related with neuroticism and negative valance, and negatively related to risk perception. While there was a positive relationship between extraversion and motor control errors, results showed that agreeableness and neuroticism dimensions were negatively related with motor control errors. . It was found that there was a negative relationship between responsibility and risk perception and stunts. There was a positive correlation between negative valence and traffic errors. The results highlight that risk perception is related with motorcycle rider behaviors even when it is examined with personality traits. Considering possible differences between personality traits in line with the findings, it is aimed to develop different methods for driver's license trainings and make a positive contribution to road safety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectMotosiklet sürücü davranışlarıen_US
dc.subjectMotosiklet sürüş tarzıen_US
dc.subjectRisk algısıen_US
dc.subjectMotorcycle rider behaviorsen_US
dc.subjectMotorcycle riding styleen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectRisk perceptionen_US
dc.titleKişilik özellikleri ve risk algısının motosiklet kullanım tarzı ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between motorcycle rider behaviours, personality characteristics and risk perceptionen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.identifier.volume23
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage299
dc.identifier.endpage320
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorGümüş, Gizemen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess