Show simple item record

dc.contributor.authorOğuz, Ahmet Bünyanen_US
dc.contributor.authorSoykut Sarıca, Yeşim Pınaren_US
dc.contributor.authorTaşbaşı, Aslıen_US
dc.date.accessioned2021-11-24T03:59:28Z
dc.date.available2021-11-24T03:59:28Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.identifier.citationOğuz, A. B., Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı, A. (2020). Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1611-1631.en_US
dc.identifier.issn1305-2837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3303
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJNE5EY3dNQT09
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ct/issue/71786/1155155
dc.description.abstractState Economic Enterprises (SEEs) have been going through a privatization process, which began in the 1980s, increasing its pace since the 2000s. Against this trend, some argue that Municipal Economic Enterprises (MEEs) are being used to create employment with populist policy intentions in recent years. These argument rests on the perception that the MEEs have replaced the SEEs in using employment as an instrument for populist policies. The purpose of this study is to compare the populist policies during the years 2003-2015 which mark the timeline that privatization took speed, by means of the employment provided through the municipality in contrast to the employment policies of the previous governments, realized through SEEs. Theoretical approach of the study is based on Gramsci’s theory of hegemony, which includes the key concepts of patronage, clientelism and social state. Research findings within the limitation of data unavailability suggest that, MEEs do not have a significant potential for populist policies by means of employment patronage. On the other hand, since MEEs manage their operations by means of outsourcing, subcontracting and tenders to private sector companies, one can suggest that there is a potential clientelism relation between them and their service providers.en_US
dc.description.abstractKamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 1980'lerde başlayan ve 2000'li yıllardan itibaren hızını arttıran bir özelleştirme sürecinden geçmektedir. Öte yandan, Belediye Ekonomik İşletmeleri’nin (Bİİ) de popülist politika hedefleri ekseninde istihdam yaratma amaçlı kullanıldığına dair tartışmalar ortaya çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu tartışmalar, Bİİ'nin popülist politikalar için bir araç olarak istihdamın kullanımında KİT’lerin yerini aldığı yönündeki kanıya dayanmaktadır. Bu çalışmanın başlıca amacı, özelleştirmenin hız kazandığı bir zaman çizelgesinde, 2006-2015 yılları arasında, belediyeler tarafından sağlanan istihdam ile önceki hükümetlerin KİT’ler üzerinden yürütülen istihdam politikalarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın teorik yaklaşımı, patronaj, kliyentalizm ve sosyal devlet kavramlarını kapsayan Gramsci’nin Hegemonya Teorisi’ne dayanmaktadır. Konuyla ilgili verilere erişim sınırlılığı çerçevesinde araştırma bulguları, Bİİ'lerin, istihdama dayalı patronaj yoluyla popülist politikalar için önemli bir potansiyele sahip olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan Bİİ, faaliyetlerini dış kaynak kullanımı, taşeronluk ve özel sektör şirketlerine ihale yoluyla yönettiğinden, kendileriyle hizmet sağlayıcıları arasında potansiyel bir kliyentalizm ilişkisi olabileceği düşünülebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDİSK Birleşik Metal-İşen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectClientelismen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectMunicipal Economic Enterprisesen_US
dc.subjectPatronageen_US
dc.subjectState Economic Enterprisesen_US
dc.subjectBelediye İktisadi İşletmelerien_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectKamu İktisadi Teşebbüslerien_US
dc.subjectKliyentalizmen_US
dc.subjectPatronajen_US
dc.titleMunicipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?en_US
dc.title.alternativeKamu İktisadi Teşebbüsleri’ne karşı Belediye İktisadi İşletmeleri: patronaja dayalı istihdam için yeni bir alan mı?en_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplumen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7561-2405
dc.contributor.authorID0000-0001-8349-607X
dc.contributor.authorID0000-0002-9640-8582
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue66
dc.identifier.startpage1611
dc.identifier.endpage1631
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOğuz, Ahmet Bünyanen_US
dc.contributor.institutionauthorSoykut Sarıca, Yeşim Pınaren_US
dc.contributor.institutionauthorTaşbaşı, Aslıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess