Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraköse, Selinen_US
dc.contributor.authorParlak, Ülküen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2021-12-15T19:11:40Z
dc.date.available2021-12-15T19:11:40Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifier.citationParlak, Ü. (2021). Çalışan annelerde depresyon düzeyini yordamada evlilik uyumu, iş-aile çatışması ve ebeveyn tükenmişliğinin rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3348
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 60-83)en_US
dc.descriptionx, 94 leavesen_US
dc.description.abstractKadınların iş hayatında yer almasında görülen artış ile birlikte, sahip oldukları rollerin bireysel ve aile yaşantılarına etkileri araştırmacıların son yıllarda ilgi gösterdiği bir çalışma alanıdır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisinde, evden çalışan ve çocuğu olan evli kadınların artan yükler ile evliliklerinde zorlanmalar ve ebeveyn tükenmişliği yaşaması beklenmektedir. Kadın olmanın risk faktörü olarak değerlendirildiği depresyon için, bu faktörlerin rolü ülkemizde henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı evlilik uyumu, iş-aile çatışması ve ebeveyn tükenmişliğinin depresyon üzerindeki yordayıcı etkisinin klinik olmayan bir örneklemde araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini evden çalışma deneyimi bulunan, 18 yaşın altında kendisiyle yaşayan çocuğu bulunan ve evliliklerini sürdüren 495 kadın (ORT=34.27, SS=5.88) oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcılara sırasıyla Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formu, Depresyon/Stres/Anksiyete Ölçeği’nin (DASS-21) Depresyon alt boyutu, Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ), İş-Aile Çatışması Ölçeği (İAÇÖ) ve Ebeveyn Tükenmişlik Değerlendirmesi (ABT) Google Forms üzerimden online olarak sunulmuştur. Sosyodemografik özelliklerin değişkenler üzerindeki farkını görmek için t-test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), hipotezleri test etmek için ise Pearson Korelasyon ve Hiyerarşik Regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, evlilik uyumu, iş-aile çatışması ve ebeveyn tükenmişliği benzer oranlarda depresyonu yordamaktadır. Hem ofis hem evden çalışan katılımcılarla kıyaslandığında sadece evden çalışan katılımcıların daha fazla iş-aile çatışması deneyimlediği bulunmuştur. 0-2 yaş arası çocuğu olan annelerin, diğer annelerle kıyaslandığında daha fazla iş-aile çatışması yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kişilerin sahip olduğu çocuk sayısı arttıkça yaşadıkları ebeveyn tükenmişliğinin de arttığı bulunmuştur. Çalışmada elde edilen bulguların depresyon ile alakalı müdahale programlarında pratik ve teorik açılardan fayda sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractWith the increase in the participation of women in business life, the effects of the roles on their individual and family lives is a field of study that researchers have been interested in recent years. In the Covid-19 pandemic we are in, it is expected that married women who work from home and have children will experience parental burnout and difficulties in their marriage with increasing burdens. For depression, where being a woman is considered a risk factor, the role of these factors has not been investigated in our country yet. The aim of this study is to investigate the predictive effect of marital adjustment, work-family conflict, and parental burnout on depression in a non-clinical sample. The sample of the study consists of 495 women (M=34.27, SD=5.88) who are married, have the experience of working from home and have children under the age of 18 living with them. In the study, Sociodemographic Information and Data Form, Depression sub-dimension of the Depression/Stress/Anxiety Scale (DASS-21), Renewed Couple Adjustment Scale, Work-Family Conflict Scale and Parental Burnout Assessment are presented via Google Forms, respectively. One-way analysis of variance (ANOVA) and t-test were applied to see the difference of sociodemographic characteristics on variables whereas Pearson Correlation and Hierarchical Regression analyzes were used to test the hypotheses. According to the findings, marital adjustment, work-family conflict, and parental burnout predict depression at similar rates. When the sociodemographic characteristics were examined, it was found that the participants working only from home experienced more work-family conflict when compared to the participants working both from the office and from home. It was concluded that mothers with children between the ages of 0-2 experience more work-family conflict compared to other mothers. In addition, it was found that as the number of children people have increased, the parental burnout they experienced increased as well. The findings of the study are thought to be beneficial in intervention programs related to depression.en_US
dc.description.tableofcontentsKURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜRen_US
dc.description.tableofcontentsDepresyonen_US
dc.description.tableofcontentsDepresyonda Nedensel Etkenleren_US
dc.description.tableofcontentsDepresyon ve Sosyodemografik Değişkenler Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsEvlilik Uyumuen_US
dc.description.tableofcontentsEvlilik Uyumu ile İlişkilendirilen Faktörleren_US
dc.description.tableofcontentsİş-Aile Çatışmasıen_US
dc.description.tableofcontentsİş-Aile Çatışmasının Nedenlerien_US
dc.description.tableofcontentsİş-Aile Çatışmasının Sonuçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsEbeveyn Tükenmişliğien_US
dc.description.tableofcontentsEbeveyn Tükenmişliği ile İlişkilendirilen Faktörleren_US
dc.description.tableofcontentsEbeveyn Tükenmişliğinin Sonuçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsEvden Çalışmaen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Önemien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Amacıen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Hipotezlerien_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsBilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formuen_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik Bilgi ve Veri Formuen_US
dc.description.tableofcontentsDepresyon/Stres/Anksiyete Ölçeği (DASS-21)en_US
dc.description.tableofcontentsYenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsİş-Aile Çatışması Ölçeği (İAÇÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsEbeveyn Tükenmişlik Değerlendirmesi (ABT)en_US
dc.description.tableofcontentsİşlemen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Analizien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsHiyerarşik Regresyon Analizine Dair Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsÇalışmanın Sınırlılıklarıen_US
dc.description.tableofcontentsSonuç ve Önerileren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectEbeveyn tükenmişliğien_US
dc.subjectEvlilik uyumuen_US
dc.subjectİş-aile çatışmasıen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectMarital adjustmenten_US
dc.subjectParental burnouten_US
dc.subjectWork-family conflicten_US
dc.subject.lccBF723.M55 P37 2021
dc.subject.lcshMotherhood -- Psychological aspects.en_US
dc.subject.lcshWorking mothers -- Psychology.en_US
dc.subject.lcshMarried women -- Psychology.en_US
dc.subject.lcshDepression, Mental.en_US
dc.titleÇalışan annelerde depresyon düzeyini yordamada evlilik uyumu, iş-aile çatışması ve ebeveyn tükenmişliğinin rolüen_US
dc.title.alternativeThe predicting role of marriage adjustment, work-family conflict and parental burnout on depression in working mothersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9981-5573
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorParlak, Ülküen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess