Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdeniz, Halilen_US
dc.contributor.advisorHaşlakoğlu, Oğuzen_US
dc.contributor.authorHekim Bülbül, Nazlı Zeynepen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Bilimi Doktora Programıen_US
dc.date.accessioned2021-12-17T16:55:15Z
dc.date.available2021-12-17T16:55:15Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifier.citationHekim Bülbül, N. Z. (2021). Enformasyon, sistem ve sanat; büyük veri çağında sanat. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3358
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 127-132)en_US
dc.descriptionxii, 133 leavesen_US
dc.description.abstractBüyük Veri, yaşayış biçimimizi, anlayışlarımızı, öğrenme, bellek, düşünce sistemimizi ve en nihayetinden yavaşça ama köklü bir şekilde sağduyumuzu topyekûn değiştirmektedir. İnsanın evrimine etki eden diğer enformasyon teknolojileri gibi Büyük Veri de önemli paradigma olarak tarihte yerini almıştır. Bu tez postmodern temelli bir sosyo teknik modelleme olarak Büyük Veri’nin sanat anlayışımızda ve sanatın sınırlarında nasıl bir değişim yarattığını, Büyük Veri’nin kavramsal olarak sanat tarihinde, sanat felsefesinde ve epistemolojik olarak nasıl konumlandığını ve bunun sonuçlarının neler olabileceğine dair yanıtlar aramaktadır. Bu kapsamda çalışma Büyük Veri Sanatının Burnham’ın sistem estetiği ve yine erken kavramsal sanatın ruhu Fluxus hareketi ile okunması gerektiği savını ortaya koymaktadır. Çalışmada tartışılan diğer bir konu ise Büyük Veri teknolojisinin sanat piyasası, sanat izleyicisi, sanatçı ile bizatihi sanat üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Burada dijital kültürün akışkan imge bolluğunun olduğu bir ortamda sanatın analitik, istatistiklerle yönetilmesi halinin bizatihi sanatın varoluş nedeni ile biçimini değiştirdiği savı ortaya konmaktadır. Bu çalışmada çağdaş sistemik anlayışı kullanılarak Büyük Veri’nin sanat bağlamı çok yönlü bir biçimde analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle sanat kuramı, felsefe, sosyoloji, bilgi sosyolojisi ve sosyo-teknik gibi birçok toplum doğa ve beşerî bilimin ilgili alanı içeren disiplinler ötesi bir çalışmadır. Bu doğrultuda tezde Ludwig Von Bertalanfy, Claude E. Shannon, Norbert Wiener Marshall Mcluhan, Niklas Luhmann, Deleuze ile Guattari, Foucault, Jack Burnham, Walter Benjamin, Jean Baudrillard ve çağdaş düşünürlerden Viktor Mayer- Schönberger’ın görüşlerinden yararlanılmıştır.en_US
dc.description.abstractBig Data is precisely changing our understandings, learning, memory, system of thought and finally, slowly but radically, our common sense. Like other information technologies that affect human evolution, Big Data has taken its place in history as an important paradigm. It was impossible for such a powerful paradigm not to affect art, one of the oldest information technologies. This article seeks answers on how the Big Data as a socio technical model trigger changed our understanding of art and the boundaries of art, how Big Data art conceptually took a place in art history, art philosophy and epistemologically, and what the consequences of this might be. It reveals the argument that Big Data Art should be read with Burnham's system aesthetics and the Fluxus movement. In adding, the effects of Big Data technology on the art market, the art audience, the artist, and the art itself are discussed. Here, it is argued that in an environment where digital culture has an abundance of fluid images, art managed by statistics have changed the raison d'être and form of art itself. In this study, the art context of Big Data is analyzed in a multifaceted way by using the contemporary systemic understanding. For this reason, this article is a transdisciplinary study that includes related fields of society, nature and human sciences such as theory of art, philosophy, sociology, sociology of knowledge and socio technical. In this direction, theories, and concepts of thinkers such as Ludwig Von Bertalanfy, Claude E. Shannon, Norbert Wiener Marshall Mcluhan, Niklas Luhmann, Deleuze and Guattari, Foucault, Jack Burnham, Walter Benjamin, Jean Baudrillard and contemporary thinkers Viktor Mayer Schönberger 's approaches were used.en_US
dc.description.tableofcontentsBİLGİNİN TARİHİen_US
dc.description.tableofcontentsBilgi ve Bilgi Parçacıklarıen_US
dc.description.tableofcontentsBilgiye giden yolda enformasyon teknolojilerien_US
dc.description.tableofcontentsSanat; enformasyon teknolojisi ya da enformasyonen_US
dc.description.tableofcontentsBilginin Toplanması, Erişim ve Arşivlemeen_US
dc.description.tableofcontentsSİSTEM VE SANATen_US
dc.description.tableofcontentsSistem temelli yaklaşımlara girişen_US
dc.description.tableofcontentsDeterminizm, Belirsizlik, dualite, holistiken_US
dc.description.tableofcontentsEntropien_US
dc.description.tableofcontentsSistem Kuramlarıen_US
dc.description.tableofcontentsGenel Sistem Teorisien_US
dc.description.tableofcontentsGenel Sistem Teorisinin Paradigmatik Gelişimien_US
dc.description.tableofcontentsSistem Sanatıen_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Veri Sanatına Evrilirken, Neo Avangartları Anlamak; Kavramsal, Fluxus, Dijital Sanat Kavramları ve Geçişlerien_US
dc.description.tableofcontentsBir Sanat Medyumu Olarak Dijital Doğarken, Bilgisayar Tabanlı Teknolojik Gelişmeleren_US
dc.description.tableofcontentsJack Burham ve Sistem Sanatıen_US
dc.description.tableofcontentsBÜYÜK VERİ VE SANATen_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Veri Nedir?en_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Postmodernizmen_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Veri’nin Sanat Üzerindeki Etkileri / Veri Estetiğien_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Veri Sanatıen_US
dc.description.tableofcontentsVerinin görsel dilien_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Veri’yi düşünenleren_US
dc.description.tableofcontentsSalt Büyük Veri Teknolojisinin Sanat Üzerindeki Etkilerien_US
dc.description.tableofcontentsBüyük Verinin Sanat Sektörü Üzerindeki Etkilerien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBüyük verien_US
dc.subjectEnformasyon teorisien_US
dc.subjectSibernetiken_US
dc.subjectSistem estetiğien_US
dc.subjectSistem teorisien_US
dc.subjectBig dataen_US
dc.subjectCyberneticsen_US
dc.subjectInformation theoryen_US
dc.subjectSystem aestheticsen_US
dc.subjectSystem theoryen_US
dc.subject.lccN72.T4 H45 2021
dc.subject.lcshArt and technology.en_US
dc.subject.lcshBig data.en_US
dc.titleEnformasyon, sistem ve sanat ; büyük veri çağında sanaten_US
dc.title.alternativeEnformation, system and art ; art in the big data ageen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Bilimi Doktora Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHekim Bülbül, Nazlı Zeynepen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess