Now showing items 1-20 of 44

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abay, H. H. (2022). Genel öz yeterlik ve kişilerarası problemler arasındaki ilişkide utanç, suçluluk ve öfkenin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Açık, A. (2022). Yetişkin bağlanma stillerinin somatizasyon ve depresyonla ilişkisi ve sosyal desteğin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Akpınar, D. (2023). Beliren yetişkinlikte narsisizm, algılanan ebeveynlik biçimleri ve sosyal medyanın kendini nesneleştirme üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Aksoy, Y. (2023). Çekingen kişilik inançları ve çocukluk çağında deneyimlenen duygusal ihmal arasındaki ilişkide yetişkin kaygılı ve kaçıngan bağlanma türlerinin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Alagül, A. (2023). Sosyal medya bağımlılığı ve ilişki doyumu arasındaki ilişkide psikolojik sıkıntının aracı rolü ve sosyal karşılaştırma yöneliminin düzenleyici rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Arslan, E. S. (2023). Erken dönem uyumsuz şemalar ve algılanan ebeveyn tutumlarının alkol kullanım özellikleri ile ilişkisi: kontrollü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Atakan, B. (2023). Zihin kuramı (ZK) becerilerini yordayan klinik altı psikotik ve psikopatik belirtilerin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Barut, A. (2023). Bağlanma ve somatizasyon arasındaki ilişkide bilişsel duygu düzenlemenin rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Bilgin, B. (2022). Annelerin öz yeterlik düzeyinin çocuklardaki ayrılık kaygısı üzerindeki etkisinde annelerin ayrılık kaygısı düzeyinin aracı etkisinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Bostancı, S. (2023). Çocukluk çağı travmaları ve narsisizm türleri arasındaki ilişkide kişilerarası problemlerin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Canbaz, C. (2023). Ergenlerde algılanan psikolojik istismar ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkide duygusal özerkliğin ve öz şefkatin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Çelik, İ. (2023). Profesyonel dansçı olan ve olmayan bireylerde bağlanma stilleri, sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Çulha, E. (2022). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün ayrılma anksiyetesi ile ilişkisinde duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü: sağlık çalışanları ve toplum örneklemi karşılaştırması. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Demirtürk, E. (2023). Ebeveyn erken dönem uyumsuz şemalarının çocuğun problem davranışları ile ilişkisinde ebeveyn bağlanma stilinin aracı etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Develi, M. H. (2022). Nesne ilişkileri ile empati ve zihin kuramı arasındaki ilişkide narsisizmin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Erdal, G. (2022). Yaşamı sürdürme nedenleri ile psikolojik iyi oluş arasında öz-şefkat ve bilinçli farkındalığın aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Erdem, B. (2022). Bireylerin Covid-19’a dair tükenmişliklerinin algıladıkları Covid-19 riski, dünyaya ilişkin varsayımları ve ebeveyn biçimleri ile ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Fidantek, H. (2023). Astım tanılı hastalarda çocukluk çağı travmaları ile somatizasyon arasındaki ilişkide zihinselleştirmenin aracı rolü: kontrollü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Güler, B. (2023). Evli bireylerde güvensiz bağlanma, ruminatif düşünme biçimi ve evlilik uyumunun ilişki ve partner odaklı obsesif kompulsif belirtiler ile ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Günay, E. (2022). Çalışan bireylerin iş stresi ve tükenmişlik düzeyi arasında öz şefkatin aracı etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]