Now showing items 1-20 of 24

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abay, H. H. (2022). Genel öz yeterlik ve kişilerarası problemler arasındaki ilişkide utanç, suçluluk ve öfkenin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Açık, A. (2022). Yetişkin bağlanma stillerinin somatizasyon ve depresyonla ilişkisi ve sosyal desteğin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Bilgin, B. (2022). Annelerin öz yeterlik düzeyinin çocuklardaki ayrılık kaygısı üzerindeki etkisinde annelerin ayrılık kaygısı düzeyinin aracı etkisinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Çulha, E. (2022). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün ayrılma anksiyetesi ile ilişkisinde duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü: sağlık çalışanları ve toplum örneklemi karşılaştırması. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Develi, M. H. (2022). Nesne ilişkileri ile empati ve zihin kuramı arasındaki ilişkide narsisizmin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Erdal, G. (2022). Yaşamı sürdürme nedenleri ile psikolojik iyi oluş arasında öz-şefkat ve bilinçli farkındalığın aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Erdem, B. (2022). Bireylerin Covid-19’a dair tükenmişliklerinin algıladıkları Covid-19 riski, dünyaya ilişkin varsayımları ve ebeveyn biçimleri ile ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Günay, E. (2022). Çalışan bireylerin iş stresi ve tükenmişlik düzeyi arasında öz şefkatin aracı etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Gürses, D. (2022). Annelerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve duygu sosyalleştirme stratejileri ile 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişki. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Güzel, S. (2022). Eşten algılanan sosyal destek, çift uyumu ve iş aile çatışmasının kadınların depresyonunu yordayıcı etkisi: nicel ve nitel inceleme. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   İnce, E. H. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemalar ve dijital flört şiddeti arasındaki ilişkide olumlu duygu düzenleme güçlüğü ve olumsuz duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   İskenderoğlu, İ. (2022). Obsesif kompulsif belirtiler, belirsizliğe tahammülsüzlük ve kaygı arasındaki ilişki: Covid-19 sürecine özgü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Köroğlu, A. E. (2022). Ergenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun açıklayıcı fenomenolojik analiz ile incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Kurt, S. (2022). Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza duygu düzenleme güçlüğü ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Küçükyıldız, A. (2022). Yetişkinlerde çocukluk çağı travması ve benlik saygısının ilişki bağımlılığı üzerindeki yordayıcı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Özmen, F. H. (2022). Son ergenlik döneminde belirsizliğe tahammülsüzlük ve aleksitimi arasındaki ilişkide anksiyetenin aracı etkisinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Özsoy, M. (2022). Genç yetişkinlerin algıladıkları sosyal destek ve yalnızlıklarının kaygı düzeylerine etkisinde psikolojik dayanıklılığın aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Öztürk, M. G. (2022). Algılanan stres ve yaşam doyumu ile kompulsif satın alma ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Polat, E. A. (2022). Sağlık çalışanlarında ikincil travmatik stres: Covid-19 pandemi sürecine özgü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]
   Söker, S. (2022). Geç ergenlik dönemindeki bireylerde gelişmeleri kaçırma korkusu ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide kendilik değerinin biçimlendirici rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. [1]