Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver, Buketen_US
dc.contributor.authorGünay, Ezgien_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2022-09-22T06:38:39Z
dc.date.available2022-09-22T06:38:39Z
dc.date.issued2022-06-13
dc.identifier.citationGünay, E. (2022). Çalışan bireylerin iş stresi ve tükenmişlik düzeyi arasında öz şefkatin aracı etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4872
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 68-79)en_US
dc.descriptionix, 90 leavesen_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çalışan 18-65 yaş arası çalışanların iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri arasında öz şefkatin aracı etkisini araştırmaktır. Yöntem: Araştırmaya 18-65 yaşları arasında Türkiye’de çalışan 429 kişi katılmıştır. Veriler çevrimiçi anket olarak kartopu yöntemiyle toplanmıştır. Katılımcılara Bilgilendirilmiş Onam Formu, Sosyo-demografik Form, İş Stresi Değerlendirme Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Kopenhag Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 uygulaması ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmada iş stresi ve tükenmişlik arasında öz şefkatin kısmi aracı olduğu görülmüştür. Ayrıca, iş stresi ölçeğinin alt boyutları olan rol yükü, örgütsel norm ve uygulamalar, rol yetersizliği ve ast ilişkileri ile tükenmişlik arasında da öz şefkatin kısmi aracı etkisi olduğu görülmüştür. Pandemi döneminde iş yerlerinin aldığı sağlık önlemlerinin, iş yerinin sağlık desteğinin ve iş yerinin motivasyona yönelik çalışmalarının, çalışanların iş stresi puanları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu ortaya konulmuştur. Evde çalışmak için fiziksel koşulları uygun olmayan, konsantrasyon sorunu çektiğini düşünen bireylerin de iş stresi düzeyleri diğer gruplara göre daha fazladır. Ayrıca iş-özel hayat dengesini kötü olarak tanımlayan bireylerin iş stresi düzeylerinde de anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuç: Araştırmada iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri arasında öz şefkatin aracı etkisi araştırılmış ve sonuçlar anlamlı bulunmuştur. İş stresinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Bireylerin iş stresine bağlı tükenmişlik yaşamasını azaltmada öz şefkatin öneminin büyük olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this research is to investigate the mediating effect of selfcompassion between the job stress and burnout levels of working individuals between 18 and 65 years old. Method: 429 individuals between the ages of 18 and 65 and working in Turkey participated in the research. The data have been collected with the snowball method by an online survey. Informed Consent Form, Sociodemographic Form, Job Stress Appraisal Scale, Self-Compassion Scale, Copenhagen Burnout Scale have been applied to the participants. The data have been analyzed with SPSS 22.0 application. Result: Self-compassion has been observed to be a partial mediator between job stress and burnout. In addition to that, between the burnout and the sub-scales such as the workload, working incapacity, organizational rules and subordinate relationships have also been observed to be a partial mediator for self-compassion. Job-stress scores of employees vary due to health precautions, health support, motivational support that were provided during the pandemic. The individuals that find their working environment at their homes inconvenient and considered as having difficulties on focusing, have been found to have higher stress levels than the other groups. It is observed that there is a significant difference between the job stress levels of individuals defining their work life- private life balance as poor. Conclusion: The mediator effect of self-compassion between the job-stress and the burnout levels has been researched and the results found to be meaningful. The negative effects of the job-stress have been known. It is thought that to decrease burnout due to job-stress, the importance of self-compassion will be substantial.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsLİTERATÜRen_US
dc.description.tableofcontentsStresen_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresien_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi Alanındaki Teorileren_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresinin Biyopsikososyal Model Açısından Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsÖz Şefkaten_US
dc.description.tableofcontentsTükenmişliken_US
dc.description.tableofcontentsTükenmişlik Alanındaki Teorileren_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkileren_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi ve Tükenmişlik Arasındaki ilişkien_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi ve Öz şefkat Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsTükenmişlik ve Öz Şefkat Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Önemien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Amacıen_US
dc.description.tableofcontentsHipotezleren_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Modelien_US
dc.description.tableofcontentsEvren ve Örneklemen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik Formen_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi Değerlendirme Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsKopenhag Tükenmişlik Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsÖz Anlayış Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Desenien_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analizien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsKullanılan Ölçeklerin Psikometrik Analizien_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi Puanlarının Sosyo-demografik Bilgi Formundaki Değişkenlere Göre İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsTükenmişlik Puanlarının Sosyo-demografik Bilgi Formundaki Değişkenlere Göre İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçekler ve Alt Ölçekler Arasındaki Korelasyonlara Ait Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi Düzeyleri ve Sosyo-demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilere Yönelik Bulguların Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsTükenmişlik Düzeyleri ve Sosyo-demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilere Yönelik Bulguların Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi, Tükenmişlik Düzeyleri ve Öz Şefkat Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsİş Stresi ve Alt Ölçekleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasında Öz Şefkatin Etkisine Yönelik Bulguların Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsGenel Değerlendirmeen_US
dc.description.tableofcontentsKısıtlılıklar ve Önerileren_US
dc.description.tableofcontentsEK A BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMUen_US
dc.description.tableofcontentsEK B SOSYODEMOGRAFİK BİLGİ FORMUen_US
dc.description.tableofcontentsEK C ÖZ ANLAYIŞ ÖLÇEĞİen_US
dc.description.tableofcontentsEK D KOPENHAG TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİş stresien_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectÖz şefkaten_US
dc.subjectJob stressen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectSelf-compassionen_US
dc.subject.lccRC963.48 .G86 2022
dc.subject.lcshJob stress.en_US
dc.subject.lcshOccupational Stress -- psychology.en_US
dc.subject.lcshBurn out (Psychology)en_US
dc.subject.lcshStress (Psychology)en_US
dc.titleÇalışan bireylerin iş stresi ve tükenmişlik düzeyi arasında öz şefkatin aracı etkisien_US
dc.title.alternativeThe mediating effect of self-compassion between the job stress and burnout levels of the working individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8574-8653
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGünay, Ezgien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess