Show simple item record

dc.contributor.advisorÇam Çelikel, Feryalen_US
dc.contributor.authorİskenderoğlu, İremen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2022-09-22T10:09:13Z
dc.date.available2022-09-22T10:09:13Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifier.citationİskenderoğlu, İ. (2022). Obsesif kompulsif belirtiler, belirsizliğe tahammülsüzlük ve kaygı arasındaki ilişki: Covid-19 sürecine özgü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4876
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 53-59)en_US
dc.descriptionxi, 71 leavesen_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecindeki bireylerde obsesif kompulsif belirti, belirsizliğe tahammülsüzlük ve durumluk kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmada 233’ü (%70.2) kadın ve 99’u (%29.8) erkek olmak üzere toplam 332 yetişkin katılımcıya internet üzerinden ulaşılmış olup yaş ortalaması 32.11±10.89 yıldır. Tüm katılımcılara sırasıyla Sosyodemografik ve Diğer Bilgi Formu, Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEÜR), Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu (BTÖ-12) ve Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmada katılımcılar DKÖ toplam puanı bakımından karşılaştırıldığında, bekar, yalnız yaşayan, toplu taşıma kullanan, evinde Covid-19 risk grubundan bireyler ile yaşayan, ekonomik düzeyi düşük katılımcıların kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre BTÖ-12 alt boyutlarından hem ileriye yönelik kaygının hem de engelleyici kaygının kaygı düzeyini yordadığı görülmüştür. Yapılan çoklu regresyon analiz sonuçlarına göre ise birlikte ele alındıklarında belirsizliğe tahammülsüzlük kaygıyı yordarken obsesif kompulsif belirtilerin kaygıyı yordamadığı saptanmıştır. Sonuçlar: Çalışmanın bulgularından yola çıkarak belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin obsesif kompulsif belirti düzeylerini yordayıcı bir etken olduğu gözlenmektedir. Pandemi sürecinin belirsizlik içeren doğası düşünüldüğünde, belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi yüksek olan bireylerin bu dönemde kaygı düzeylerinin de yüksek olması beklenen şekilde doğrulanmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to examine the relationship between obsessive compulsive symptoms, intolerance of uncertainty and anxiety during the Covid-19 pandemic. Method: In this study, a total of 332 adult participants, with 233 (70.2%) females and 99 (29.8%) males, were reached via the internet and the mean age was 32.11±10.89 years. A Sociodemographic and Other Information Form, the Padua Inventory-Washington State University Revision (PE-WEÜR), the Intolerance of Uncertainty Scale Short Form (IUS-12) and the State Anxiety Inventory (STAI-I), respectively, were applied to all participants. Results: In the study, when the participants were compared in terms of STAI-I total scores, it was observed that the anxiety levels of the participants, who were single, living alone, using public transportation, living at home with individuals from Covid- 19 risk groups and having low economic income were higher. The simple linear regression analysis showed that both of the sub-dimensions of IUS-12, the prospective anxiety and the inhibitory anxiety, predicted the anxiety level. The multiple regression analysis showed that intolerance to uncertainty predicted anxiety when taken together, while obsessive compulsive symptoms did not. Conclusion: Based on the findings of the study, it was observed that the individuals’ level of intolerance of uncertainty was a predictive factor for obsessive-compulsive symptom levels. Considering the uncertain nature of the pandemic process, it was confirmed, as expected, that individuals with high level of intolerance to uncertainty also had high levels of anxiety during this period.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Amacı ve Önemien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Başlıca Hipotezlerien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Sorularıen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıklarıen_US
dc.description.tableofcontentsTanımlaren_US
dc.description.tableofcontentsGENEL BİLGİLERen_US
dc.description.tableofcontentsObsesif Kompulsif Bozukluken_US
dc.description.tableofcontentsObsesif Kompulsif Belirtileren_US
dc.description.tableofcontentsObsesyonlaren_US
dc.description.tableofcontentsObsesyon Alt Boyutlarıen_US
dc.description.tableofcontentsKompulsiyonlaren_US
dc.description.tableofcontentsKompulsiyon Alt Boyutlarıen_US
dc.description.tableofcontentsBelirsizliğe Tahammülsüzlüken_US
dc.description.tableofcontentsEngelleyici Kaygı ve İleriye Yönelik Kaygı Alt Boyutlarıen_US
dc.description.tableofcontentsObsesif Kompulsif Belirtiler ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsKaygıen_US
dc.description.tableofcontentsKaygı Belirtilerien_US
dc.description.tableofcontentsDurumluk ve Sürekli Kaygıen_US
dc.description.tableofcontentsBelirsizliğe Tahammülsüzlük ile Kaygı Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsObsesif Kompulsif Bozukluk ile Kaygı Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Örneklemien_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik ve Diğer Bilgi Formu (Ek B)en_US
dc.description.tableofcontentsPadua Envanteri Washington Eyalet Üniversitesi Gözden Geçirilmiş Formu (PE-WEÜR) (Ek C)en_US
dc.description.tableofcontentsBelirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu (BTÖ-12) (Ek D)en_US
dc.description.tableofcontentsDurumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) (EK E)en_US
dc.description.tableofcontentsİstatistiksel Analizen_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemin İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemin Sosyodemografik Özelliklerien_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemin Covid-19 Pandemi Süreci ile İlişkili Özelliklerien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Güvenirlik Analizi Bilgilerien_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemin Ölçek Puanlarıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Normallik Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsFarklı Sosyodemografik ve Diğer Özellikteki Katılımcıların Ölçek Puanları Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsYaş, Eğitim Süresi ve Ölçek Puanları Arasındaki İlişkien_US
dc.description.tableofcontentsRegresyon Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsSONUÇ VE ÖNERİLERen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectObsesif kompulsif belirtileren_US
dc.subjectBelirsizliğe tahammülsüzlüken_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectObsessive compulsive symptomsen_US
dc.subjectIntolerance of uncertaintyen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subject.lccRA644.C67 I85 2022
dc.subject.lcshCOVID-19 (Disease) -- Psychological aspects.en_US
dc.subject.lcshObsessive-compulsive disorder.en_US
dc.subject.lcshAnxiety.en_US
dc.titleObsesif kompulsif belirtiler, belirsizliğe tahammülsüzlük ve kaygı arasındaki ilişki: Covid-19 sürecine özgü bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between obsessive compulsive symptoms, intolerance of uncertainty, and anxiety: a Covid-19 pandemic studyen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.authorid0000-0002-6238-1123
dc.authorid0000-0002-6238-1123en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorİskenderoğlu, İremen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess