Show simple item record

dc.contributor.advisorÇam Çelikel, Feryalen_US
dc.contributor.authorKazancı, Dilaraen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programıen_US
dc.date.accessioned2023-08-21T09:32:48Z
dc.date.available2023-08-21T09:32:48Z
dc.date.issued2023-08-02
dc.identifier.citationKazancı, D. (2023). Çocukluk çağı travmaları ile narsisizm ilişkisinde bireysel özellikler: aleksitimi ve beden algısının rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5679
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 120-143)en_US
dc.descriptionxiii, 152 leavesen_US
dc.description.abstractBu çalışmada çocukluk çağı travmalarının kırılgan ve büyüklenmeci narsisizmle ilişkisi ele alınmıştır. Bu ilişkide bireysel özellikler, aleksitimi ve beden algısının rolü araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yaşları 18 ile 66 arasında değişen 814 katılımcıya yer verilmiştir. Araştırmada nicel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada çocukluk çağı travmaları ile patolojik narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkide aleksitimi ve beden memnuniyetinin kısmi aracı etkisi olduğu görülmüştür. Araştırmada beden algısının davranışsal (beden modifikasyonları), bilişsel (nesnelendirilmiş beden bilinci) ve duygusal (beden memnuniyeti) boyutlarının düzenleyici rolü olduğu görülmüştür. Beden algısının davranışsal boyutunun (beden modifikasyonları) çocukluk çağı travmaları ile patalojik narsisizmin alt boyutu olan kendini feda özelliği arasında düzenleyici rolü vardır. Beden algısının bilişsel boyutunun (beden utancı ve beden gözetimi) beden memnuniyeti ile patolojik narsisizmin farklı alt boyutları arasında düzenleyici vardır. Beden utancının, beden memnuniyeti ile patolojik narsisizmin dört alt boyutu (kırılgan narsisizm, kırılgan kendilik, fark edilmeye yönelik beklentiler ve kendini feda) arasında düzenleyici rolü vardır. Beden gözetiminin beden memnuniyeti ile fark edilmeye yönelik beklentiler arasında düzenleyici rolü vardır. Beden algısının duygusal boyutunun (beden memnuniyeti) aleksitimi ile kendini feda arasında düzenleyici rolü vardır. Sonuç olarak çocukluk çağı travmaları ile narsisizmin alt boyutları, beden memnuniyeti ile narsisizm alt boyutları ve aleksitimi ile narsisizm alt boyutları arasındaki ilişkilerde beden algısının davranışsal, bilişsel ve duygusal boyutlarının düzenleyici rolü olduğu ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bireylerin beden algısının karmaşık ve önemli rolüne işaret etmektedir. Beden algısının bir ipucu olarak ele alınarak değerlendirilmesinin, eş tanı olasılığının ortaya çıkarılması ve bütüncül bir tedavi planlaması yapılabilmesi için destekleyici nitelikte olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research was to investigate the roles of individual characteristics, mediating effects of alexithymia and body satisfaction and moderating effects of body image (objectified body consciousness and body modifications) in the association between childhood trauma and vulnerable and grandiose narcissism. The sample consisted of 814 Turkish adults aged between 18 and 66. The data were analyzed by quantitative methods. The study finds that childhood trauma is positively associated with pathological narsissism. Furthermore, both alexithymia and body image were found to be a partial mediator connecting childhood trauma with pathological narcissism. Moreover there were significant various moderation effects of and behavioral (body modifications), cognitive (objectified body consciousness) and emotional (body satisfaction) body image. There were moderation effects of behavioral body image (body modification) between childhood traumas and self sacrificing. There were moderation effects of cognitive body image (body shame and body surveillance). There was a significiant moderation effects of body shame between body satisfaction and four dimensions of narcissism (vulnerable narcissism, vulnerable self, expectations to be noticed, self-sacrifice). There was a significant moderation effect of body surveillance between body satisfaction and expectations to be noticed. There were moderation effects of emotional body image (body satisfaction) between alexithymia and self sacrificing. The results shown the intricate and notable role of body image. Evaluating and accepting body image as a presumption will help exploring comorbidity and a holistic model for treatment planning.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsKURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜRen_US
dc.description.tableofcontentsTravmanın Tanımıen_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Travmalarıen_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Travmaları Alt Tiplerien_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Travmalarında Bireysel Özellikleren_US
dc.description.tableofcontentsNarsisizmin Tanımıen_US
dc.description.tableofcontentsNarsisizm Kuramlarıen_US
dc.description.tableofcontentsNormal ve Patolojik Narsisizmen_US
dc.description.tableofcontentsNarsisizmi Anlamaken_US
dc.description.tableofcontentsBüyüklenmeci ve Kırılgan Narsisizmen_US
dc.description.tableofcontentsNarsisizmde Bireysel Özellikleren_US
dc.description.tableofcontentsAleksitiminin Tanımıen_US
dc.description.tableofcontentsAleksitimi Kuramlarıen_US
dc.description.tableofcontentsBeden Algısıen_US
dc.description.tableofcontentsBeden Memnuniyetien_US
dc.description.tableofcontentsKendini Nesneleştirmeen_US
dc.description.tableofcontentsNesnelendirilmiş Beden Bilincien_US
dc.description.tableofcontentsBeden Modifikasyonlarıen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Önemien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Amacı ve Hipotezlerien_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsKişisel Bilgi Formuen_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Travmaları Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsPatolojik Narsisizm Envanterien_US
dc.description.tableofcontentsToronto Aleksitimi Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsBeden Memnuniyeti Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsNesnelendirilmiş Beden Bilinci Ölçeğien_US
dc.description.tableofcontentsİşlem Yoluen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Analizien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Desenien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemin İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik Özellikleren_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Katsayılarıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Puan Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Normallik Dağılımlarıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Cinsiyet Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Yaş Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Medeni Durum Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Çocuk Sahibi Olma Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Çalışma Durumu Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Eğitim Düzeyi Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Beden Modifikasyonları Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Puanlarının Demografik Değişkenler ile Korelasyonunun İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsRegresyon Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, TAÖ-20, BAS ve NBBÖ’nün PNE-52 Üzerindeki Yordayıcı Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, TAÖ-20, BAS ve NBBÖ’nün PNE-52-Kırılgan Narsisizm Üzerindeki Yordayıcı Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, TAÖ-20, BAS ve NBBÖ’nün PNE-52-Büyüklenmeci Narsisizm Üzerindeki Yordayıcı Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, TAÖ-20, BAS ve NBBÖ’nün PNE-52-Büyüklenmeci Hayaller Üzerindeki Yordayıcı Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, TAÖ-20, ve NBBÖ’nün BAS Üzerindeki Yordayıcı Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsDüzenleyici (Moderatör) Rol Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsBeden Modifikasyonu Değişkenin Moderatör Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52-Kendini Feda Arasında Beden Modifikasyonlarının Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS’ın Moderatör Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsTAÖ-20 ile PNE-52-Kendini Feda Arasında BAS’ın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsNBBÖ-Beden Gözetimi’nin Moderatör Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Fark Edilmeye Yönelik Beklentiler Arasında NBBÖ-Beden Gözetiminin Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsNBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kırılgan Narsisizm Arasında Beden Utancının Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kırılgan Kendilik Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Fark Edilmeye Yönelik Beklentiler Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kendini Feda Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsAracı (Medyatör) Etki Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52 Arasında TAÖ-20’nin Medyatör Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52 Arasında BAS’ın Medyatör Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçüm Modelinin Sınanmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ Uyum İyiliği Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsBAS Uyum İyiliği Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsAleksitimi Uyum İyiliği Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsNarsisizm Uyum İyiliği Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsYapı Modeli Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsSONUÇ VE ÖNERİLERen_US
dc.description.tableofcontentsSonuçen_US
dc.description.tableofcontentsÇalışmanın Klinik Doğurgularıen_US
dc.description.tableofcontentsSınırlılıklar ve Önerileren_US
dc.description.tableofcontentsKİŞİSEL BİLGİ FORMUen_US
dc.description.tableofcontentsÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ÖLÇEĞİ (ÇÇTÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsBEDEN MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ (BAS)en_US
dc.description.tableofcontentsNESNELENDİRİLMİŞ BEDEN BİLİNCİ ÖLÇEĞİ (NBBÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsTORONTO ALEKSİTİMİ ÖLÇEĞİ (TAÖ-20)en_US
dc.description.tableofcontentsPATOLOJİK NARSİSİZM ENVANTERİ (PNE-52)en_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemin Demografik ve Diğer Özelliklere Göre Dağılımıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Güvenilirlik Analizien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, PNE-52, NBBÖ, TAÖ-20 ve BAS Puan Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ, PNE-52, NBBÖ, TAÖ-20 ve BAS Normallik Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Cinsiyet Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Cinsiyet Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Yaş Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Yaş Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Medeni Durum Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Medeni Durum Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Çocuk Sahibi Olma Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Çocuk Sahibi Olma Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Çalışma Durumu Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Çalışma Durumu Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Eğitim Düzeyi Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Eğitim Düzeyi Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçek Puanlarının Beden Modifikasyonları Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontents(devamı) Ölçek Puanlarının Beden Modifikasyonları Açısından Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Puanlarının Demografik Değişkenler ile Korelasyonunun İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsYordanan Değişkenin PNE-52 Olduğu Regresyon Analizien_US
dc.description.tableofcontentsYordanan Değişkenin PNE-52-Kırılgan Narsisizm Olduğu Regresyon Analizien_US
dc.description.tableofcontentsYordanan Değişkenin PNE-52-Büyüklenmeci Narsisizm Olduğu Regresyon Analizien_US
dc.description.tableofcontentsYordanan Değişkenin PNE-52-Büyüklenmeci Hayaller Olduğu Regresyon Analizien_US
dc.description.tableofcontentsYordanan değişkenin BAS Olduğu Regresyon Analizien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52-Kendini Feda Arasında Beden Modifikasyonlarının Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsTAÖ-20 ile PNE-52-Kendini Feda Arasında BAS’ın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Fark Edilmeye Yönelik Beklentiler Arasında NBBÖBeden Gözetimi’nin Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kırılgan Kendilik Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kırılgan Kendilik Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Fark Edilmeye Yönelik Beklentiler Arasında NBBÖBeden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kendini Feda Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52 Arasında TAÖ-20’nin Medyatör Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52 Arasında BAS’ın Medyatör Etkisien_US
dc.description.tableofcontentsYapısal Eşitlik Modeli İyi ve Kabul Edilebilir Uyum Ölçütlerien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ’nün Düzeltme Öncesi ve Sonrası Uyum İyiliği İstatistiklerien_US
dc.description.tableofcontentsBAS’ın Düzeltme Öncesi ve Sonrası Uyum İyiliği İstatistiklerien_US
dc.description.tableofcontentsTAÖ-20’nin Düzeltme Öncesi ve Sonrası Uyum İyiliği İstatistiklerien_US
dc.description.tableofcontentsPNE-52’nin Düzeltme Öncesi ve Sonrası Uyum İyiliği İstatistiklerien_US
dc.description.tableofcontentsYapı Modeli Karşılaştırılması Uyum İyiliği Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsFredrickson ve Roberts (1997) Tarafından Önerilen Nesneleştirme Teorisi Modelien_US
dc.description.tableofcontentsÇÇTÖ ile PNE-52-Kendini Feda Arasında Beden Modifikasyonlarının Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsTAÖ-20 ile PNE-52-Kendini Feda Arasında BAS’ın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Fark Edilmeye Yönelik Beklentiler Arasında NBBÖBeden Gözetimi’nin Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kırılgan Narsisizm Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kırılgan Kendilik Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Fark Edilmeye Yönelik Beklentiler Arasında NBBÖBeden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBAS ile PNE-52-Kendini Feda Arasında NBBÖ-Beden Utancı’nın Moderatör Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsModel 1 Yol Grafiği T Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsModel 2 Yol Grafiği T Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsModel 3Yol Grafiği T Değerlerien_US
dc.description.tableofcontentsModel 4 Yol Grafiği T Değerlerien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇocukluk çağı travmalarıen_US
dc.subjectNarsisizmen_US
dc.subjectAleksitimien_US
dc.subjectBeden algısıen_US
dc.subjectBireysel özellikleren_US
dc.subjectChildhood traumaen_US
dc.subjectNarcissismen_US
dc.subjectAlexithymiaen_US
dc.subjectBody imageen_US
dc.subjectIndividual characteristicsen_US
dc.titleÇocukluk çağı travmaları ile narsisizm ilişkisinde bireysel özellikler: aleksitimi ve beden algısının rolüen_US
dc.title.alternativeIndividual characteristics in the association between childhood trauma and narcissism: the roles of alexithymia and body imageen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5251-5909
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKazancı, Dilaraen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess