Now showing items 25-44 of 59

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   İbiş, C. & Çelikdemir, N. Ç. (2017). Sigorta şirketlerinde risk ve mali yeterlilik: Avrupa Birliği düzenlemesi Solvency II1. Mali Çözüm, 27(144), 13-40. [1]
   İbiş, C. & Mizrahitokatlı, N. (2020). Integrated reporting for small and medium enterprises in Turkey. Öneri, 15(54), 481-506. doi:10.14783/maruoneri.771662 [1]
   Karabağ, S. F., Berggren, C. & Tuncay Çelikel, A. (2011). The limits of R&D internationalization and the importance of local initiatives: Turkey as a critical case. World Development, 39(8), 1347. doi:10.1016/j.worlddev.2010.12.012 [1]
   Kartal, M. T., İbiş, C., & Çatıkkaş, Ö. (2018). Adequacy of audit committees: A study of deposit banks in turkey. Borsa Istanbul Review, 18(2), 150-165. doi:10.1016/j.bir.2018.01.002 [1]
   Kaya, İ., Güngör, A.S. (2012). Kişiye özel fiyat teklifinin zamanlamasının, internette, satın alma karar sürecine etkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 172-188. [1]
   Kayıkçıoğlu, S. (2018). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir vaka incelemesi. Mali Çözüm, 28(149), 145-181. [1]
   Kumral, N., Lenger, A. & Akgüngör, E. S. (2003). National industry clusters and regional specializations in Turkey. European Planning Studies, 11(6), 647-670. doi:10.1080/0965431032000108378 [1]
   Miran, B. & Akgüngör, E. S. (2005). The effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The case of izmir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(2), 225-231. [1]
   Oğuz, A. B., Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı, A. (2020). Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1611-1631. [1]
   Omay, T., Hasanov, M., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2016). A note on the examination of the fisher hypothesis by using panel co-integration tests with break. Romanian Journal of Economic Forecasting, 19(2), 13-26. [1]
   Ozansoy Çadırcı, T. & Sağkaya Güngör, A. (2016). Love my selfie: Selfies in managing impressions on social networks. Journal of Marketing Communications, 25(3), 268-287. doi:10.1080/13527266.2016.1249390 [1]
   Özçelik, G. & Ferman, A. M. (2006). Competency approach to human resources management: Outcomes and contributions in a turkish cultural context. Human Resource Development Review, 5(1), 72-91. doi:10.1177/1534484305284602 [1]
   Pala, A. & Teker, D. (2014). AB-27 ülkeleri ve Türkiye’de ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Statik panel veri modeli uygulaması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 151-162. [1]
   Sağkaya Güngör, A. & Ozansoy Çadırcı, T. (2018). Comparing the effect of two-dimensional display and three-dimensional try on technologies on the consideration set formation and final choice on the websites. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 627 - 645. [1]
   Sağkaya Güngör, A. (2020). Did you read the news before playing the advergame? The effects of priming, persuasion knowledge and placement strength on brand attitude and recall in advergames. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 14(2), 113-134. doi:10.1504/IJIMA.2020.107657 [1]
   Sağkaya Güngör, A., (2017). Are You Ready To Take The Risks Of Mobile Payment App? Early Adopters Vs Laggards. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 952-974. [1]
   Sağlam, M. & Tavman, E. B. (2021). COVID-19 döneminde algılanan tehdit, kaygı ve dürtüsel satın alma ilişkisinde algılanan duyarlılığın ve ciddiyetin moderatör rolü. Business and Management Studies: An International Journal, 9(2), 673-693. doi:10.15295/bmij.v9i2.1819 [1]
   Sağlam, M., Tavman, E. B. (2021). Covid 19 Döneminde algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisi: bir seri aracılık modeli incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2256-2271. doi:10.20491/isarder.2021.1260 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Çağlı Kaynak, E. (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118. doi:10.32331/sgd.421086 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]