Now showing items 1-20 of 41

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Almeida, R. K. & Susanlı, Z. B. (2012). Firing regulations and firm size in the developing world: Evidence from differential enforcement. Review of Development Economics, 16(4), 540-558. doi:10.1111/rode.12003 [1]
   Bıçakcı, A. S., Yıldız, O. T., Rende, D. & Rende, S. (2014). WikiLeaks on the middle east: Obscure diplomacy networks and binding spaces. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 16(4), 459-473. doi:10.1080/19448953.2014.940763 [1]
   İnanç Tunçer, Ö. & Zachariadis, M. (2012). The importance of trade costs in deviations from the law-of-one-price: Estimates based on the direction of trade. Economic Inquiry, 50(3), 667-689. doi:10.1111/j.1465-7295.2010.00339.x [1]
   İnanç Tunçer, Ö. (2016). İçgöç, nüfus yapısı ve fiyat farklılaşması: İstanbul örneği. Yildiz Social Science Review, 2(2), 53-74. [1]
   İnanç Tunçer, Ö. (2017). Intracity price dispersion: evidence from Istanbul. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(4), 705-718. doi:10.17130/ijmeb.2017433403 [1]
   İnanç Tunçer, Ö. (2019). Ülkelerin rekabet gücü ve Ar-Ge faaliyetleri ilişkisi savunma sanayii üzerine bir değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 58-71. [1]
   İnanç Tunçer, Ö., & Tuncer, O. (2011). The effect of academic inbreeding on scientific effectiveness. Scientometrics, 88(3), 885-898. doi:10.1007/s11192-011-0415-9 [1]
   Keklik, S. & Gültekin Karakas, D. (2018). Anti-tobacco control industry strategies in Turkey. BMC Public Health, 18(1), 1-16. doi:10.1186/s12889-018-5071-z [1]
   Kologlugil, S. (2012). Free software, business capital, and institutional change: A veblenian analysis of the software industry. Journal of Economic Issues, 46(4), 831-858. doi:10.2753/JEI0021-3624460401 [1]
   Koloğlugil, S. & Tekeş, B. (2021). Is ingroup favoritism contingent on the expectation of reciprocity from ingroup members?: The case of reputation manipulation. Current Psychology, 40(12), 5899-5908. doi:10.1007/s12144-019-00529-x [1]
   Koloğlugil, S. (2010). Michel foucault's archaeology of knowledge and economic discourse. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 3(2), 1-25. doi:10.23941/ejpe.v3i2.53 [1]
   Koloğlugil, S. (2015). Digitizing Karl Marx: The New Political Economy of General Intellect and Immaterial Labor. Rethinking Marxism, 27(1), 123-137. doi:10.1080/08935696.2014.980678 [1]
   Koloğlugil, S. (2016). Thorstein veblen's darwinian framework and gene-culture coevolution theory. The European Journal of the History of Economic Thought, 23(4), 641-672. doi:10.1080/09672567.2015.1018292 [1]
   Koloğlugil, S. (2019). Freelance çalışma, start-up girişimcilik ve işin geleceği: kurumsalcı bir yaklaşım. Yildiz Social Science Review, 5(2), 237-246. doi:10.51803/yssr.604248 [1]
   Koloğlugil, S., Tekeş, B. & Atakan, M. (2017). Türkiye’de özgür ve açık kaynak kodlu yazılım üretimi: bireysel ve sosyal motivasyonların karşılaştırmalı analizi. Yildiz Social Science Review, 3(1), 1-22. [1]
   Oğuz, A. B., Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı, A. (2020). Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1611-1631. [1]
   Özbay, C., Erol Jamieson, M., Bağcı, Ç. & Özkaplan, N. (2023). Secular but conservative? youth, gender, and intimacy in Turkey. Turkish Studies, 24(1), 29-50. doi:10.1080/14683849.2022.2085095 [1]
   Özkaplan, N. (2015). Hizmet sektöründe duygusal emek ve toplumsal cinsiyet. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 15(56), 15-21. [1]
   Rende, D., Rende, S. & Baysal, N. (2012). Adaptation of professional skills in the unit operations laboratory. Chemical Engineering Education, 46(3), 182-188. [1]
   Rende, S. & Donduran, M. (2013). Neighborhoods in development: Human development index and self-organizing maps. Social Indicators Research, 110(2), 721-734. doi:10.1007/s11205-011-9955-x [1]