Now showing items 1-20 of 47

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Aksoy, T. (2017). Türkiye’de KOBİ’lerde Bütçe Hazırlama Esasları Ve Bir Uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Avcı, F. Z. (2017). Türkiye finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış nakit akış tablosu ve analizi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydın, G. (2016). Finansal tablolarda finansal varlıkların değerlemesi: Vergi Usül Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydın, G. (2016). Finansal tablolarda maddi duran varlıkların değerlemesi: Vergi Usül Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydın, M. (2019). (ISA 560) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylar üzerine bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aygül, C. (2016). Türkiye'de ihracatta KDV iadesi uygulaması:yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bal, B. (2019). Dolaylı vergilerin Türk vergi sistemindeki yeri ve ekonomiye etkileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Başak, M. B. (2021). Konkordatonun mali ve hukuki açıdan incelenmesi ve konkordato sürecinin perakende sektörü uygulama örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bay, E. (2016). Yabancı para birimiyle kayıt sisteminin vergi matrahı ve mali tablolara etkilerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Belge, S. (2019). Türkiye'de KDV iade sürecine ilişkin yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Berksoy, B. (2018). Sürdürülebilirlik ve entegre raporlama metodolojisinin sektörel bazda karşılaştırmalı değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Beyhan, M. (2018).Yerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi (İstanbul İlçe Belediyeleri üzerine bir alan araştırması). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Büyüktemiz, E. (2019). Faizsiz finansal muhasebe standartlarının Türkiye finansal raporlama standartlarına uyumu ve farkları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Candar, B. (2019). UFRS 15 Müşteri sözleşmelerinden hasılat standardının getirdiği değişikliklerin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ceylan, N. (2019). Türkiye'de tasarım faaliyetlerine sağlanan devlet yardımları ve işletmelerin bu yardımlar ile ilgili bilgi düzeylerinin yararlanma durumlarına etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Delice, İ. (2019). Katılım bankaları tarafından uygulanan kar zarar ortaklığı projelerinin muhasebe standartları yönünden incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demir, G. (2019). İflas ertelemenin kaldırılması ve konkordato. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Deniz, E. A. (2020). Finansal piyasalarda kripto para uygulamaları: kripto para fiyatlarını etkileyen faktörler. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ergül, Ö. (2020). Elden çıkarılan maddi duran varlıkların TMS-16 ve VUK açısından karşılaştırması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ermiş, H. (2018). 2008 krizi öncesi ve sonrasının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]