Now showing items 1-19 of 19

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Aksoy, T. (2017). Türkiye’de KOBİ’lerde Bütçe Hazırlama Esasları Ve Bir Uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Avcı, F.Z., (2017). Türkiye finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış nakit akış tablosu ve analizi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydın, G., (2016). Finansal tablolarda finansal varlıkların değerlemesi: Vergi Usül Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydın, G., (2016). Finansal tablolarda maddi duran varlıkların değerlemesi: Vergi Usül Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aygül, C. (2016). Türkiye'de ihracatta KDV iadesi uygulaması:yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bay, E., (2016). Yabancı para birimiyle kayıt sisteminin vergi matrahı ve mali tablolara etkilerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Berksoy, B., (2018). Sürdürülebilirlik ve entegre raporlama metodolojisinin sektörel bazda karşılaştırmalı değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Beyhan, M., (2018). Yerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi (İstanbul İlçe Belediyeleri üzerine bir alan araştırması). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demir, G., (2019). İflas ertelemenin kaldırılması ve konkordato. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ermiş, H., (2018). 2008 krizi öncesi ve sonrasının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Erten, M., (2018). Bağımsız denetçilerde rol belirsizliği, rol çatışması ve algılanan iş yükünün iş tatmini üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kayıkçıoğlu,S., (2017). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Korucu,Ece., (2018). Muhasebe hata ve hileleri ile muhasebe mesleğinde etik. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Meral, E., (2019). Ücretin denetim bağımsızlığı üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Öcalmış, Y., (2018). İştirak yatırımlarının finansal tablolarda raporlanmasının uluslararası finansal raporlama standartları, büyük ve orata boy işletmeler için finansal raporlama standardı, vergi usul kanunu ve türk ticaret kanunu kapsamında incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Öner, F., (2017). Dış ticaret ve döviz kazandırıcı hizmetlerin muhasebeleştirilmesinin türk vergi mevzuatı ve türkiye muhasebe standartları kapsamında incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Soylu, A., (2018). Muhasebe meslek etiği ve muhasebe ve denetim meslek mensuplarının etik algısı üzerine bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Toramanoğlu, N. A., (2016). Şirketler topluluğunda konsolidasyon: Muhasebe ve finansal raporlama standartları açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Yavuzkurt, Z., (2018). Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ve güncel bir uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]