Show simple item record

dc.contributor.advisorHayran, Rukiyeen_US
dc.contributor.authorTuncer, Nuren_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2017-03-16T11:54:53Z
dc.date.available2017-03-16T11:54:53Z
dc.date.issued2017-01-17
dc.identifier.citationTuncer, N. (2017). Bir grup üniversite öğrencisinde belirlenen sosyal anksiyete düzeylerine göre bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1203
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 79-85)en_US
dc.descriptionxi, 60 leavesen_US
dc.description.abstractProblemin Tanımı: Bu araştırmanın amacı bir grup üniversite öğrencisinin sosyal anksiyete düzeyleri ile bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma evrenini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2015-2016 yılı yaz okulu döneminde eğitim gören bir grup lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem toplamda 227 kişiden oluşmakla birlikte bunların 123'ü İstanbul Teknik Üniversitesi, 76'sı Işık Üniversitesi, 28'i Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisidir. Katılımcıların 149'u erkek 78'i kadındır. Örneklem, Sosyal Bilimler ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerini içermektedir. Katılımcıların yaşları 19 ile 25 arasında değişmektedir. Veri toplama aşaması 2016 Temmuz ayının başında başlayıp bir ay içerisinde tamamlanmıştır. Ölçekler öğrencilere dersliklerde dağıtılmıştır. Ölçek uygulamaları yaklaşık 25 dakika sürmüştür. Araştırmaya katılan bireylere, Araştırma Bilgi Formu (Bkz., Ek A), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) (Bkz., Ek B), Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ) (Bkz., Ek C), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) (Bkz., Ek D) uygulanmıştır. Araştırmada yer alan verilerin analiz çalışması SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Gerçekleştirilen korelasyon analizleri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile yaşam doyumu düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sosyal anksiyete ile bilinçli farkındalık arasındaki ilişkinin açıklayıcılık gücünü belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeylerinin bilinçli farkındalık düzeylerini azaltmakta olduğu tespit edilmiştir. Sosyal anksiyete ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin açıklayıcılık gücünü belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeylerinin yaşam doyumu düzeylerini azaltmakta olduğu tespit edilmiştir.Sonuç: Literatürde yer alan çalışmalar doğrultusunda, bilinçli farkındalık temelli programların anksiyete düzeyini azalttığı ve yaşam doyumunu arttırdığı bilinmektedir. Bu araştırma bulguları sonucunda, sosyal fobinin sıklıkla görüldüğü üniversite öğrencilerinde farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasının ve öğrencilerin bilinçlenmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber öğrencilerin yaşama yönelik doyumlarının artacağı düşünülmektedir.Araştırmadan edinilen bulgular literatür doğrultusunda tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Statement Of The Problem: This research paper aims to examine the relationship between mindful attention awareness and life satisfaction levels and social anxiety levels of a group of college students. Method: The research population involves college students. On the other hand, the sample group consists of social sciences and engineering undergraduate students from Istanbul Technical University, Işık University and Bahçeşehir University studying in 2015-2016 academic year. The research includes 227 people in total. The research findings were collected with the participation of 123 students from İstanbul Technical University and 76 students from Işık University and 28 students from Bahçeşehir University. The participants consist of 78 women and 149 men. The sample includes students from Social Sciences and Engineering Departments. The participants’ ages range from 19 years old to 25 years old. Data collection was initiated in July 2016 and finalized within one month. Scales were distributed to students in the classroom. Scales were administrated within approximately 25 minutes. Data were obtained by using the Sociodemographic Information Form (see Annex A), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) (see Annex B), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (see Annex C) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) (see Annex D). SPSS program were employed for data analysis. Results: The findings of the correlation analysis have been statically found significant. The findings of the correlation analysis demonstrate a significant negative correlation between students’ social anxiety levels and their mindful attention awareness levels. Additionally, there is a significant negative correlation between students’ social anxiety levels and their life satisfaction levels. The regression analysis was used to measure cause and effect between social anxiety and mindful attention awareness and a statistically significant relationship has been observed. In this respect, it has been understood that student’s social anxiety levels reduce their mindful attention awareness levels. The same result has been obtained for the relationship between students’ social anxiety and life satisfaction levels as well. Accordingly, student’s social anxiety levels reduce their life satisfaction levels. Conclusion: With respect to literature studies, it is known that activities basing on mindful attention awareness reduce anxiety level and increase life satisfaction. In this respect, the research findings suggest that specific programs should be carried out to raise awareness among students suffering from social anxiety. Thus, it is estimated that students’ life satisfaction will increase. The research findings have been discussed in line with the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal anksiyete bozukluğuen_US
dc.subjectSosyal fobien_US
dc.subjectBilinçli farkındalıken_US
dc.subjectYaşam doyumuen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectSocial anxiety disorderen_US
dc.subjectSocial phobiaen_US
dc.subjectMindful attention awarenessen_US
dc.subjectLife satisfactionen_US
dc.subjectCollege studentsen_US
dc.subject.lccRC489.M55 T86 2017
dc.subject.lcshMindfulness-based cognitive therapy -- Turkey --Researchen_US
dc.subject.lcshSelf-perception -- Education, Higher -- Turkey -- İstanbul -- Researchen_US
dc.subject.lcshAnxiety -- Case studies -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshObsessive-compulsive disorder -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshStudents -- Turkey -- Attitudesen_US
dc.subject.lcshEducation, Higher -- Turkey -- İstanbul -- Researchen_US
dc.subject.lcshSatisfaction -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.subject.lcshPsychology -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleBir grup üniversite öğrencisinde belirlenen sosyal anksiyete düzeylerine göre bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe study of mindful attention awareness and life satisfaction levels according to social anxiety levels of a group of university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorTuncer, Nur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record