Now showing items 1-20 of 97

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akdeniz, B., (2017). Yoga yapan bireylerin cinsel doyumlarının, beden farkındalıklarının ve yaşam memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aksu, G., (2019). 12-15 yaş arası ergenlerin zorbalık davranışı ile ebeveynden algıladıkları psikolojik kontrol arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin aracı rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aktaş, F., (2019). Madde kullanım geçmişi olan erkeklerde emosyonel şemalar ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin çocukluk çağı travmaları ile ilişkisi: Bir kontrollü çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alamış, B., (2017). Meme kanseri tanılı hastalarda hastalık algısı, anksiyete, depresyon ve eş uyumu ilişkisi: kontrollü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Algönül, B., (2017). Şizofreni tanılı hastalara birincil bakım veren bireylerin duygu dışavurumu açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alpat, B., (2017). Konversiyon bozukluğunda psikolojik dayanıklılığın ve başa çıkma tarzlarının etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Arduç, N. (2016). Türkiye'de kasten adam öldürme suçunu işlemiş faillerin kişilik yapılarının analizi ve öldürme suçunun yordayıcılarının irdelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydöner, N. H., (2018). Kadınlarda şiddete maruz kalma durumu ile sosyal destek algısı, depresyon ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiler : karşılaştırmalı bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aysucan, A.M., (2018). Aile değerlerinin ve mizaç-karakter özelliklerinin alkol kullanımına etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Baltacı, G., (2018). Yaşlılarda üstbilişin psikopataloji ve baş etme becerileri yönünden değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Balık, T., (2017). Sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerine sahip yetişkinlerin stresle başa çıkma tarzı ve ruhsal belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Baylan, N., (2019). Çocukluk çağı travmalarının somatizasyon ile ilişkisinde aleksitiminin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Biçen, G., (2018). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde sosyal anksiyete ve aleksitimi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bilen, B.M., (2019). Psikopatolojik belirtilerin; kişilerarası ilişki tarzları ve temel kişilik tipleri yönünden incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Börekçi, B. (2017). Okul öncesi çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin, davranışsal, sosyal problemler, aile işlevselliği ve ebeveyn tutumları ile ilişkilerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Budak,C.F., (2017). İnternet bağımlılığının yordayıcıları olarak sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlüğü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Büyükkaradağ, B., (2017). Okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde bilişsel ve psikososyal etkenlerin rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Candaş Demir, M.U., (2017). Tedavi gören Multipl Skleroz tanılı hastalarda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Cankılıç, N., (2019). Çocukluk çağı travmaları ile depresyon ilişkisinde dini başa çıkmanın aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Cesur, C. (2017). Bir grup çalışan yetişkinde kaygı düzeyi, mükemmeliyetçilik ve öfke arasındaki ilişki. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]