Now showing items 1-20 of 151

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akbay, S. (2020). Genç yetişkinlerde algılanan ebeveyn biçimleri ve kişilerarası problemlerin borderline kişilik bozukluğu inançları üzerindeki yordayıcı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akdeniz, B. (2017). Yoga yapan bireylerin cinsel doyumlarının, beden farkındalıklarının ve yaşam memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aksu, G. (2019).12-15 yaş arası ergenlerin zorbalık davranışı ile ebeveynden algıladıkları psikolojik kontrol arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin aracı rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aktaş, F. (2019). Madde kullanım geçmişi olan erkeklerde emosyonel şemalar ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin çocukluk çağı travmaları ile ilişkisi: Bir kontrollü çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alaçam, S. (2020). Evli bireylerde evlilik doyumu, aldatma eğilimi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alamış, B. (2017). Meme kanseri tanılı hastalarda hastalık algısı, anksiyete, depresyon ve eş uyumu ilişkisi: kontrollü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Algönül, B. (2017). Şizofreni tanılı hastalara birincil bakım veren bireylerin duygu dışavurumu açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alpat, B. (2017). Konversiyon bozukluğunda psikolojik dayanıklılığın ve başa çıkma tarzlarının etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Altan, B. (2020). Ruh sağlığı çalışanlarında ikincil travmatik stres ile uyum bozucu şemalar, çocukluk çağı travmaları ve mesleki ve sosyodemografik değişkenlerin ilişkileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Arduç, N. (2016). Türkiye’de kasten adam öldürme suçunu işlemiş faillerin kişilik yapılarının analizi ve adam öldürme suçunun yordayıcılarının irdelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ayar, N. (2021). Algılanan anne tutumları, duygu düzenleme stratejileri ve erken dönem uyumsuz şemaların yeme tutumu üzerindeki yordayıcı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydemir, E. (2021). Geç ergenlik döneminde psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ve öz yeterlik. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aydöner, N. H. (2018). Kadınlarda şiddete maruz kalma durumu ile sosyal destek algısı, depresyon ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiler : karşılaştırmalı bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ayhan, A. S. (2020). Pediatrik astımda algılanan stres düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aysucan, A.M. (2018). Aile değerlerinin ve mizaç-karakter özelliklerinin alkol kullanımına etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Balcı, Ş. (2021). Beliren yetişkinlik döneminde siber zorbalık ve siber mağduriyetin internet bağımlılığı ve sosyal anksiyete ile ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Baltacı, G. (2018). Yaşlılarda üstbilişin psikopataloji ve baş etme becerileri yönünden değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Balık, T. (2017). Sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerine sahip yetişkinlerin stresle başa çıkma tarzı ve ruhsal belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Başpınar, T. (2021). Duygusal emek davranışları ve depresyon arası ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü: uçuş kabin ekibi örneklemi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Baylan, N. (2019). Çocukluk çağı travmalarının somatizasyon ile ilişkisinde aleksitiminin aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]