Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Saime Vicdanen_US
dc.contributor.authorWest, Annabel Eceen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-19T08:46:33Z
dc.date.available2018-09-19T08:46:33Z
dc.date.issued2018-01-10
dc.identifier.citationWest, A. E. (2018). Yetişkin bağlanma stillerinin savunma mekanizmaları ve yaşam doyumuyla ilişkilerinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1354
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 57-68)en_US
dc.descriptionxii, 78 leavesen_US
dc.description.abstractAmaç: Bireylerin bağlanma stillerinin (güvenli bağlanma, saplantılı bağlanma, korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma) hayatlarının başka alanlarına yansıdığı öne sürülmektedir. Savunma mekanizmaları ise bireyleri iç ve dış stres faktörlerine karşı koruyan bilinçdışı otomatik psikolojik süreçler olarak tanımlanır. Yapılan araştırmalar bağlanma stilleri ve savunma mekanizmaları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Yaşam doyumu bireylerin kendilerine koydukları standartlar çerçevesinde sübjektif değerlendirilen bir normdur. Bu çalışmanın amacı; bağlanma stillerinin, kullanılan savunma mekanizmaları ve yaşam doyumu ile ilişkisini incelemektir. Yöntem: Araştırmaya yaşları 18-65 arasında değişen 336 (%28 erkek - %72 kadın) gönüllü kişi katılmıştır. Kullanılan veri toplama araçları; Sosyodemografik Veri Formu, İlişki Ölçekleri Anketi, Savunma Biçimleri Testi ve Yaşam Doyumu Ölçeği’dir. Verilerin analizi için; SPSS (Statistical Package Program for Social Science) for Windows 22.0 programından faydalanılmıştır. Sosyodemografik Veri Formu’ndaki değişkenlerin dağılımları Frekans Analizi ile belirlenmiş, uygulanan ölçekler ile ilişkisini saptamak için Bağımsız T-Testi Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çok değişkenli varyans analizi MANOVA ile yapılmıştır. Ölçekler arası ilişkiyi saptayabilmek için Pearson Korelasyonu, yordayıcı etkiyi belirleyebilmek için Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin bağlanma stilleri dağılımı değerlendirildiğinde; %42’sinin güvenli, %20’sinin korkulu, %8’inin saplantılı ve %30’unun ise kayıtsız bağlanma biçimleri ile bağlı oldukları görülmektedir. Çalışmaya katılan kişilerin büyük çoğunluğunun (336’da 333) ağırlıklı olarak ilkel savunma mekanizmaları kullandıkları saptanmıştır. 336 katılımcısı bulunan çalışmada olgun savunmaları ağırlıklı kullanan 3 kişi olduğu görülmektedir. Nevrotik savunma mekanizmalarını ise anlamlı bir şekilde yüksek oranda kullanan kimse belirlenememiştir. Yaşam doyumu puanları incelendiği zaman ise katılımcıların ortalamasının 23,30 olduğu görülmektedir. Cinsiyet değişkeni üzerinden değerlendirildiğinde; kadınların ortalama kayıtsız bağlanma stili puanlarının erkeklerin ortalama puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeni üzerinden yapılan değerlendirme; saplantılı bağlanma ile bağlı kişilerin yaş ortalamalarının, korkulu bağlanması olan kişilerin yaş ortalamalarından daha yüksek olduğunu bulgulamıştır. Olgun savunma mekanizmalarını kullanan bireylerin ilkel savunma mekanizmalarını kullananlara göre yaşam doyumunun daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmaya katılan kişilerin güvenli bağlanma stili ile yaşam doyumu arasında pozitif doğrusal bir ilişki saptanmıştır. İlkel savunma mekanizmaları ile güvenli bağlanma arasında negatif doğrusal ve anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır. Kişilerin yaşam doyumu ile savunma biçimleri alt faktörlerinden olgun ve nevrotik savunma biçimleri arasında pozitif doğrusal ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Güvenli bağlanmanın yordanmasında, savunma biçimleri alt faktörlerinden ilkel savunma biçiminin negatif katkısı vardır. Kayıtsız bağlanmanın yordanmasında, savunma biçimleri alt faktörlerinden ilkel savunma biçiminin pozitif katkısı vardır.en_US
dc.description.abstractObjective: Attachment styles (secure, preoccupied, dismissing, fearful) of adults has been suggested as having an effect on other aspects of their lives. Defence mechanisms are unconscious psychological processes that help people deal with internal and external stress factors. Research has shown that there is a meaningful relationship between attachment styles and defence mechanisms. Life satisfaction is evaluated subjectively via the standards that people apply to themselves. The purpose of this research is to examine the relationship between adult attachment styles, defence mechanisms and life satisfaction. Method: 336 adults between the ages of 18-65 (28% male – 72% female) voluntarily participated in this study. The data collection tools were; Socio-demographic Data Form, a Relationship Styles Questionnaire, a Defence Style Questionnaire and Satisfaction with Life Scale. SPSS 22.0 (Statistical Package Program for Social Science) for Windows was used for the analysis of the obtained data. In order to detect the distribution of socio-demographic variables, frequency analysis was used. Independent T-Test Analysis and One-Way Variance Analysis (ANOVA) were used to assess relationships between applied scales. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to compare multivariate sample means. The relationship between applied scales was tested by Pearson Correlation. Regression Analysis was used to determine predictive effects of applied scales. Results: Results have shown that 42% that participated in this study were securely attached; while 20% had fearful, 8% had preoccupied, and 30% had dismissing attachment styles. The majority (333 out of 336) in this study were identified as using immature defence mechanisms. While 3 people were identified as using mature defence mechanisms, none were identified as using neurotic defences. The average of the life satisfaction scale was determined to be 23.30. Gender has a statistically significant difference for attachment styles; the average dismissing style points for women are higher than those for men. Age also has a statistically significant difference; the average age of people with preoccupied attachments style is higher than the average age of people with fearful attachment style. The results show that people who use mature defence mechanisms have higher life satisfaction averages than people who use immature defence mechanisms. Conclusion: There is a significant and positive correlation between secure attachment style and life satisfaction while there is a significant and negative correlation between secure attachment style and immature defence mechanisms. Between life satisfaction and mature/neurotic defences there is a significant and positive correlation. Immature defences have negative predictive effects on secure attachment but positive predictive effects on dismissing attachment.en_US
dc.description.tableofcontentsGirişen_US
dc.description.tableofcontentsGenel Bilgileren_US
dc.description.tableofcontentsBağlanmaen_US
dc.description.tableofcontentsBowlby’nin Bağlanma Kuramıen_US
dc.description.tableofcontentsAinsworth’un Çalışmalarıen_US
dc.description.tableofcontentsİçsel Çalışan Modelleren_US
dc.description.tableofcontentsHazan ve Shaver’ın Yetișkin Bağlanma Modelien_US
dc.description.tableofcontentsYetişkin Bağlanma Stilleri: Dört Kategori Modelien_US
dc.description.tableofcontentsBağlanmayla İlgili Yapılan Araştırmalaren_US
dc.description.tableofcontentsSavunma Mekanizmalarıen_US
dc.description.tableofcontentsSavunma Mekanizmaları Kümelerien_US
dc.description.tableofcontentsİlkel Savunma Mekanizmalarıen_US
dc.description.tableofcontentsNevrotik Savunma Mekanizmalarıen_US
dc.description.tableofcontentsOlgun Savunma Mekanizmalarıen_US
dc.description.tableofcontentsSavunma Mekanizmaları ile İlgili Yapılan Araştırmalaren_US
dc.description.tableofcontentsYaşam Doyumuen_US
dc.description.tableofcontentsYaşam Kalitesien_US
dc.description.tableofcontentsMutluluken_US
dc.description.tableofcontentsİyilik Halien_US
dc.description.tableofcontentsÖznel İyi Oluşen_US
dc.description.tableofcontentsYaşam Doyumu İle İlgili Kuramlaren_US
dc.description.tableofcontentsYaşam Doyumu Hakkında Yapılmış Çalışmalaren_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Örneklemien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Uygulanmasıen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik Özellikler ve Veri Formuen_US
dc.description.tableofcontentsİlişki Ölçekleri Anketi (İÖA)en_US
dc.description.tableofcontentsSavunma Biçimleri Testi (SBT)en_US
dc.description.tableofcontentsYaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analiz Yöntemien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analizien_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik Bilgi ve Verilerin Dağılımıen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma Stilleri, Yaşam Doyumu ve Savunma Biçimleri Betimsel İstatistiklerien_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma Stillerine Göre Savunma Biçimlerinin Dağılımı ve Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsİlişki Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsYaşam Doyumu Ölçeği ile Savunma Biçimlerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma Stilleri ile Savunma Biçimleri ve Yaşam Doyumu Ölçeklerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma Stillerinin Savunma Biçimleri ve Yaşam Doyumu Tarafından Yordanması - Regresyon Analizien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklerin Güvenilirlik Analizlerien_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMA VE SONUÇen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Bulgularının Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmadaki Sınırlılıklar ve Önerileren_US
dc.description.tableofcontentsSonuçen_US
dc.description.tableofcontentsBİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUen_US
dc.description.tableofcontentsSOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE DİĞER BİLGİLER VERİ FORMUen_US
dc.description.tableofcontentsKISALTILMIŞ ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ÖLÇEĞİ- ÇOCUK FORMUen_US
dc.description.tableofcontentsANKSİYETE DUYARLILIĞI İNDEKSİ-3en_US
dc.description.tableofcontentsSPİELBERGER DURUMLUK SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİen_US
dc.description.tableofcontentsYETİŞKİNLER İÇİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSavunma mekanizmalarıen_US
dc.subjectYaşam doyumuen_US
dc.subjectYetişkinlerde bağlanmaen_US
dc.subjectAdult attachmenten_US
dc.subjectDefence mechanismsen_US
dc.subjectLife satisfactionen_US
dc.subject.lccBF575.D34 W47 2018
dc.subject.lcshAttachment behavior -- Defense mechanisms (Psychology)en_US
dc.subject.lcshDependency (Psychology)en_US
dc.subject.lcshDefense mechanisms (Psychology) -- Testing.en_US
dc.subject.lcshWell-being.en_US
dc.subject.lcshRelationship addiction in adolescence.en_US
dc.titleYetişkin bağlanma stillerinin savunma mekanizmaları ve yaşam doyumuyla ilişkilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe relationship between adult attachment styles, defence mechanisms and life satisfactionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4931-3126
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorWest, Annabel Eceen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess