Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Ahmet Hakanen_US
dc.contributor.authorYılmaz, Muraten_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-11-23T00:14:16Z
dc.date.available2018-11-23T00:14:16Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifier.citationYılmaz, M. (2018). Mutabakatta saklı çatışmanın otantik liderlik ekseninde tahlili : Bursa ilinde çalışan ilaç mümessilleri üzerine bir saha araştırması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1387
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 29-42)en_US
dc.descriptionviii, 48 leavesen_US
dc.description.abstractLiteratüre bakıldığında liderlik stilleri ile ilgili birçok görüş bulunmaktadır. Bu kapsamlı çalışmanın birinci bölümünde lider, yönetici, liderlik kavramı ve liderlik yaklaşımları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Bursa ilinde bulunan ilaç firması mümessillerinin ve yöneticilerinin liderlik tarzlarını nasıl algıladıkları ele alınacaktır. İlaç firması çalışanlarının yöneticileri ile çatışmaları ya da kendi aralarındaki çatışmaları irdelenirken yöneticilerin çalışanları ile ya da yöneticinin firma ile çatışması da göz önünde bulundurulacaktır. Çatışmalara zemin hazırlayan iletişim eksikliği, söz almama, susma, hatalı da olsa yöneticinin ya da grubun aldığı kararları dışlanma korkusu ile kabul etme gibi, paradoksal çatışmaları otantik liderlik tarzı ve alt bileşenleri yöntemi ile yaklaşıp çözüm arama yoluna gidilecektir. Otantik liderlik ve alt bileşenleri ile çatışmanın çözümüne giderken mutabakatta saklı çatışma bileşenleri ile bu çözüm yollarını harmanlayıp firma içi çatışmaları asgari seviyeye indirmek amaçlanacaktır. Tüm bu çözüm yolları firma içi uyumu ve verimi sağlayarak sürdürülebilir uyumun devamlılığını sağlamak için girişilen pozitif çabalar olacaktır. Mutabakatta saklı çatışmanın yol açtığı bu ve benzeri problem ve çatışmaları otantik liderlik tarzı ve bileşenleri yolu ile nasıl çözülebileceği sorusuna cevap arayan bir saha çalışması olacaktır.en_US
dc.description.abstractRegarding the leadership styles there are many views in literature. Information regarding the leader, administrator, concept of leadership and leadership approaches is given within the first part of this comprehensive study. Within the second part of the study, the perceptions of the pharmaceutical representatives and the managers in Bursa regarding the leadership style is discussed. When examining the conflicts of the workers of the pharmaceutical company with their administrators or the conflicts of the workers of the pharmaceutical company between each other the conflict of the administrators with their workers and the conflict of the administrator with her/his company will also be taken into consideration. An approach to the paradoxical conflicts such as; from miscommunication, not to take the floor, to be silent, to accept the decisions of the administrator or the group although they are wrong because of the fear of being excluded will be carried out by the authentic leadership style and its subcomponents and a solution will be sought. When finding a solution to the conflict through authentic leadership and its subcomponents, it will be aimed to reduce the intracompany conflicts to a minimum level by blending the conflict components which are hidden within the conflict together with these solutions. All of these solutions will be positive steps that are taken in order to maintain the sustainable harmony through providing the intracompany accordance and the yield. This study will be a field work that looks for an answer by the autenthic leadership style and its components to the guestion of how to solve this and similar kinds of problems and conflicts that are a result of hidden conflicts within the agreement.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsOTANTİK LİDERLİK VE MUTABAKATTA SAKLI ÇATIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsLİDERLİK ÇALIŞMALARININ GEÇMİŞİen_US
dc.description.tableofcontentsNitelikler Yaklaşımıen_US
dc.description.tableofcontentsDavranış Okuluen_US
dc.description.tableofcontentsDurumsallık Okuluen_US
dc.description.tableofcontentsÇağdaş Liderlik Kuramlarıen_US
dc.description.tableofcontentsKarizmatik Liderlik Kuramıen_US
dc.description.tableofcontentsHizmetkar Liderlik Kuramıen_US
dc.description.tableofcontentsLider-Üye Etkileşim Kuramı/Önder-İzleyici Kuramıen_US
dc.description.tableofcontentsOTANTİK LİDERLİKen_US
dc.description.tableofcontentsPozitif Psikoloji ve Otantik Liderliken_US
dc.description.tableofcontentsÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA OLGUSUen_US
dc.description.tableofcontentsMUTABAKATTA SAKLI ÇATIŞMA (ABİLENE PARADOKSU)en_US
dc.description.tableofcontentsOTANTİK LİDERLİK VE MUTABAKATTA SAKLI ÇATIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsMUTABAKATTA SAKLI ÇATIŞMANIN SEBEPLERİNİN OTANTİK LİDERLİK BİLEŞENLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın kapsamıen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın hipotezlerien_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın evreni ve örneklemien_US
dc.description.tableofcontentsVeri toplama yöntemien_US
dc.description.tableofcontentsAçıklayıcı faktör analizi ve güvenirliliken_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin istatistiksel analizien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULAR VE YORUMLARen_US
dc.description.tableofcontentsTanımlayıcı özelliklere ilişkin bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsHipotezlere ilişkin genel bilgileren_US
dc.description.tableofcontentsSONUÇ VE ÖNERİLERen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAbilene paradoksuen_US
dc.subjectÇatışmaen_US
dc.subjectMutabakaten_US
dc.subjectOtantik liderliken_US
dc.subjectAbilene paradoxen_US
dc.subjectAuthentic leadershipen_US
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectUnderstandingen_US
dc.subject.lccHM1261 .Y55 2018
dc.subject.lcshLeadership -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshLeadership -- Case studies.en_US
dc.subject.lcshLeadership -- Moral and ethical aspects.en_US
dc.titleMutabakatta saklı çatışmanın otantik liderlik ekseninde tahlili : Bursa ilinde çalışan ilaç mümessilleri üzerine bir saha araştırmasıen_US
dc.title.alternativeAn assay about the hidden conflict of agreement around the authantic leadership: a field research about pharmaceutical representatives who works in Bursaen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYılmaz, Muraten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess