Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraköse, Selinen_US
dc.contributor.authorUrş, Melanien_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2021-12-14T16:32:18Z
dc.date.available2021-12-14T16:32:18Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifier.citationUrş, M. (2021). Evlilik uyumunu yordamada psikolojik iyilik hali ve cinsel doyumun rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3341
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 65-84)en_US
dc.descriptionix, 95 leavesen_US
dc.description.abstractSon yıllarda artan boşanma oranlarıyla beraber çiftler arasındaki evlilik uyumu ve çiftler arasında evlilik uyumunu etkileyen faktörler hakkında yürütülen çalışmaların sıklığı ve önemi artmıştır. Bireylerin psikolojik iyi oluşunu etkileyen stres, anksiyete, depresyon seviyelerinin evlilik uyumu ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, evlilik uyumunda cinsel doyumun rolü de sıkça çalışılan bir konu haline gelmiştir. Buna karşın, stres, anksiyete, depresyon ve cinsel doyumun evlilik uyumu üzerindeki etkisini boşanmaların yüksek olduğu 0-5 yıl arası evli çiftlerde inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı boşanma oranlarının sıklığının görüldüğü 0-5 yıl arasında evli olan bireylerin depresyon, anksiyete semptomları ve stres seviyeleri ile cinsel doyum düzeylerinin, evlilik uyumları üzerindeki yordayıcı rolünün klinik olmayan bir örneklemde araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini 21-50 yaş arası (Ort=30.08, SS=5.70) 95 evli çift (95 kadın, 95 erkek toplam 190 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmada, Sosyodemografik ve Evlilikle İlgili Veri Formu, Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ), Depresyon, Anksiyete, Stres-21 Ölçeği (DASÖ-21) ve Yeni Cinsel Doyum Ölçeği (YCDÖ) kullanılmıştır ve katılımcılara anket bataryası olarak internet üzerinden sunulmuştur. Sosyodemografik ve evlilikle ilgili değişkenlerin değerlendirilmesi ve bağımlı değişken üzerindeki farklılaştırıcı etkisini incelemek için betimleyici analizler ile bağımsız gruplar t-testi, araştırmanın hipotezlerini test etmek için ise korelasyon ve regresyon analizleri IBM SPSS 26.0 programı ile yürütülmüştür. Sonuçlara göre, her iki cinsiyet için de bireylerin stres düzeyinin evlilik uyumunu negatif yönde yordadığı, bunun aksine anksiyete semptomlarının evlilik uyumunu yordamadığı bulunmuştur. Kadınlarda Yeni Cinsel Doyum Ölçeği’nin eş-partner-cinsel aktivite merkezli alt boyutu, erkeklerde ise ben merkezli alt boyut evlilik uyumunu pozitif yönde yordamıştır. Depresyon seviyesinin ise sadece erkeklerde evlilik uyumunu negatif yönde yordadığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractWith the increase in divorce rates in recent years, the frequency and importance of studies on marital adjustment between couples as well as the factors affecting marital adjustment between couples have escalated. The level of stress, anxiety and depression that play a vital role in the psychological well-being of individuals are closely related to marital adjustment. Interwoven with this argument is the role of sexual satisfaction in marital adjustment that has become a widely studied concept. Nevertheless, there has been no study examining the impacts of stress, anxiety, depression and sexual satisfaction on marital adjustment in married couples between 0-5 years when divorce rates are frequently discerned. In light of this context, the aim of this study is to investigate the predictive role of depression, anxiety symptoms, stress and sexual satisfaction levels on marital adjustment in a non-clinical sample of individuals married between 0-5 years. The sample of the study consists of 95 married couples (95 females, 95 males, total 190 people) between the ages of 21-50 (Mean = 30.08, SD = 5.70). Sociodemographic and Marriage-Related Data Form, Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), Depression, Anxiety, Stress-21 Scale (DASS-21) and New Sexual Satisfaction Scale (NSSS) were given to the participants via an online survey platform. In order to examine and evaluate the differentiating effects of sociodemographic-marital variables on the dependent variable, descriptive analyses and independent groups t-test were conducted. Furthermore, correlation and regression analyses to test research hypotheses were used by IBM SPSS 26.0. The ultimate results have demonstrated that both for women and men, the stress level of individuals negatively predicted the marital adjustment, whereas anxiety symptoms did not predict marital adjustment. The partner-sexual activity-centered subscale for women and the self-centered subscale for men significantly and positively predicted marital adjustment. Moreover, the level of depression negatively predicted marital adjustment only in males.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsLİTERATÜR VE KURAMSAL ÇERÇEVEen_US
dc.description.tableofcontentsEvlilik ve Evlilik Uyumuen_US
dc.description.tableofcontentsEvlilik Uyumunun Sosyodemografik ve Evlilikle İlgili Değişkenlerle İlişkisien_US
dc.description.tableofcontentsPsikolojik İyi Oluşen_US
dc.description.tableofcontentsStresen_US
dc.description.tableofcontentsStres ve Evlilik Uyumu İlişkisi ile İlgili Yapılan Çalışmalaren_US
dc.description.tableofcontentsAnksiyeteen_US
dc.description.tableofcontentsAnksiyete ve Evlilik Uyumu İlişkisi ile İlgili Yapılan Çalışmalaren_US
dc.description.tableofcontentsDepresyonen_US
dc.description.tableofcontentsDepresyon ve Evlilik Uyumu İlişkisi ile İlgili Yürütülen Çalışmalaren_US
dc.description.tableofcontentsCinsel Doyumen_US
dc.description.tableofcontentsCinsel Doyum ve Evlilik Uyumu İlişkisi ile İlgili Yapılan Çalışmalaren_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Önemi, Özgünlüğü ve Amacıen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmanın Hipotezlerien_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsBilgilendirilmiş Onam Formuen_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik Bilgi ve Evlilikle İlgili Veri Formuen_US
dc.description.tableofcontentsDepresyon Anksiyete Stres-21 Ölçeği (DASÖ 21)en_US
dc.description.tableofcontentsYenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsYeni Cinsel Doyum Ölçeği (YCDÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsİşlemen_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analizien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Kapsamında Kullanılan Ölçeklerin Psikometrik Analizien_US
dc.description.tableofcontentsBağımsız Gruplar T-Test Analizlerine İlişkin Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsKorelasyon Analizine İlişkin Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsRegresyon Analizine İlişkin Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsKısıtlılıklaren_US
dc.description.tableofcontentsSonuç ve Önerileren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectCinsel doyumen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectEvlilik uyumuen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectMarital adjustmenten_US
dc.subjectSexual satisfactionen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subject.lccHQ734 .U77 2021
dc.subject.lcshMarriage -- Psychological aspects.en_US
dc.subject.lcshSex in marriage -- Psychological aspects.en_US
dc.titleEvlilik uyumunu yordamada psikolojik iyilik hali ve cinsel doyumun rolünün incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the role of psychological well-beingand sexual satisfaction in predicting marital adjustmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3638-4176
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUrş, Melanien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess