Now showing items 1-20 of 33

  • Günümüz sanatında renk ve ışığın dramatik etkileşimi 

   Koloğlu, Dilara (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
   Bu metin, renk ve ışığın sanat tarihi boyunca kullanılma biçimlerini dramatik açıdan incelemektedir. Renk ve ışığın, fiziki ve metafiziksel varlıkları üzerinden açıklamaların paralelinde kültürel, coğrafi ve inançsal ...
  • Günümüz sanatındaki yeni portre yaklaşımları: yüz ve maske 

   Bağatur, Bulut (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
   Yüz-Maske-Persona Keywords Form Face-Mask-Persona Bu tezin temel amacı, değişim ve dönüşüm unsuru olan maskenin ilkel toplumlardan günümüze kadar olan kullanımı, kullanım alanları, günümüz sanatına olan etkilerini örnekleriyle ...
  • Bir arketip olarak gölge 

   Sungurlar, Işık (Işık Üniversitesi, 2013-05-31)
   Araştırmamın temeli, gölgenin sanatsal anlamda kazandığı önem ve kullanım şekli ile insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri incelemektir. İlk bölümde gölgenin genel tanımı, eski inanışlarda hangi kavramlar ile karşımıza ...
  • Çağdaş Türk sanatında mekan algısına toplu bir bakış 

   Karakaş, Sohbet (Işık Üniversitesi, 2013-08-28)
   Çağdaş Türk resminin gelişim aşamasında mekan algılamalarının doğru değerlendirilmesi için Tarihsel gelişim sürecinde resim sanatının mekân algılamalarına bakış uygulamalarındaki değişimi dikkate almak uygun görülmüştür. ...
  • Resim ve yazı diyalektiğinin günümüz açılımları 

   Aksoy, Pemra (Işık Üniversitesi, 2014-01-13)
   Bu tezin temel amacı, resim-yazıların harflere evrilmesinden, alfabelerin ortaya çıkışına, daha sonra matbaanın icadı, endüstri devrimi ve günümüze kadar olan süreçte; yazının yaygınlaşması ile beraber, Doğu’da ve Batı’da ...
  • Günümüz sanatında kimlik ve temsiliyet sorunu olarak giysi 

   Cöne, Özge Can (Işık Üniversitesi, 2014-04-14)
   Bu tezin temel amacı, kimlik ve temsiliyet kavramı ile ilişkilendirdiğim giysinin toplumsal rolünü,, statü, sınıf ve kimlik olgularıyla ilişkisini, kullanım alanlarını, günümüz sanatına olan etkilerini örnekleriyle ortaya ...
  • 20. yüzyıl batı resim sanatında geometrik biçimlendirmeler 

   Tecer, Arzu (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
   Bu tez, genel bağlamda geometri biçim dilini kullanan akımların, hangi felsefe ve metafizik düşüncelerden nasıl etkilendiklerini açıklar. Bu etkilerin yapıtlara nasıl yansıdığı, sanatçıların ve düşünürlerin kuramsal metinleri ...
  • Gustav Klimt'in sanatı ve günümüze yansıması 

   Karaahmetoğlu, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
   Gustav Klimt, femme fataleleri ile yozlaşmış, modası geçmiş kültür ahlakını ince bir sanat anlayışı ile eleştirerek avangard çıkışını gerçekleştirmiştir. Özellikle desenleri, zamanın ahlak kurallarına karşı bir protesto ...
  • Sanatta mahremiyet alanı olarak "oda" kavramı 

   Konçe, Gülçağ (Işık Üniversitesi, 2014-06-14)
   Bu tezin temel amacı, mahrem alan ve oda kavramı ilişkisini, farklı sanatsal disiplinlere ait başlıklar altında ve sanat eserleri üzerinden çözümlemelerle sunmaktır. İlk olarak geniş anlamda mahremiyet kavramı tanımlanmıştır. ...
  • Freud'un düş kuramları ve sürrealistler 

   Dönmez, Nazlı Irmak (Işık Üniversitesi, 2014-09-03)
   Bu tezin temel amacı, yaratıcı düşüncenin eserin oluşumuna kadar ki sürecini, nörolojik ve psikolojik temellerle bilinç, bilinçdışı, düş ve düş kırıklığı gibi kavramları ele alarak, Freud’un düş kuramlarının Sürrealizm ...
  • Plastik sanatlarda resim ve illüstrasyon 

   Gürses, Bige (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
   İllüstrasyon, eski çağlardan bu yana çeşitli yönelim ve ihtiyaçlardan doğmuştur ve varlığını hala sürdürmektedir. Günümüzde ise, iletilmek istenen mesajı en basit ve hızlı şekilde anlatabilmemize yardımcı olan bir sanat ...
  • Gerçeküstücü resmin yapılanmasında bilinçdışının rolü 

   Büyükkaya, İnan Tanju (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
   Gerçeküstücülük, zihnin tasarladığı görüntüleri aşarak bu görsel imgelerin gerçekteki iş görme yetilerini tanımlamanın ötesine geçme amacındadır. Gerçeküstücülük için gözün fizyolojik işlevinin bir önemi yoktur. Asıl önemli ...
  • Posthuman; bedenin toplumsal inşasının sonu bio - konstrüktif sanat 

   Balkan, Gökhan (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
   Posthuman (insansonrası), hümanizma karşıtı temeller üzerine kurulu yapısı ile türlerin ittifakının gerçekleştiği, normal bedenleri belirleyen normların bioteknolojiler sayesinde yıkılarak, doğa ile barışık bir yaşamın ...
  • Görsel sanatlarda çözümleme için değer kavramlarının yeri 

   Doğan, Özgül (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
   Sanat (eseri); estetik, sanat tarihi, eleştiri, ruhbilim, felsefe, göstergebilim gibi alanlardan pek çok uzmanın incelemesine konu olmuştur. Her biri kendi alan bilgisini sanat alanına taşımıştır. Özellikle, göstergebilimin ...
  • Anselm Kiefer; sanatının anlam ve biçimlendirme kaynakları 

   Koç, Ekin (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
   Bu tezin temel amacı, günümüz sanatının önemli isimlerden biri olan Anselm Kiefer’in sanatının çözümlenmesi, kullandığı özel tema ve materyallerinin anlamlarının ortaya koyulmasıdır. Yapıtlarda rastlanan temaların, sanatçının ...
  • Şamanizmin günümüz sanatına yansımaları 

   Tanpolat, Nihal (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
   İçinde yaşadığımız dünyada her şey doğanın bir parçasıdır. İlkel insan, kendi imgesini oluştururken tamamen doğal malzemelerle, doğal alanlarda hareket etmiştir. Doğa bir anlamda sanatçının sözlüğüdür. Sanat insanın ...
  • Çağdaş sanatta ölüm kavramı 

   Şanko, Lucia (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
   İnsanın yaratılışından beri var olan ölüm duygusunun sanatta en çok kullanılan temalardan biri olmasının sebebi, birçok anlamda değişikliklere uğramış olsa da gücünden ve büyüsünden hiçbir şey kaybetmemiş olmasıdır. Bu ...
  • Ortadoğu İslam ülkelerinde soyutlama geleneğinin görsel sanatlardaki güncel yansımaları 

   Çağlar, Güler (Işık Üniversitesi, 2015-08-10)
   Bu tezde öncelikle Ortadoğu İslam ülkelerindeki soyutlama geleneğinin çağdaş sanata etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu hedeften yola çıkarak; Tezin ikinci bölümünde Ortadoğu coğrafyası, felsefe ve kültür özellikleri ...
  • Tekinsizlik kavramının sanattaki yansımaları 

   Mısırlı, Çağla (Işık Üniversitesi, 2016-04-18)
   Bir zamanlar tanıdık olanın -bastırılmış olanın- su yüzüne çıkışı olarak tekinsizlik kavramı ve sanattaki yansımaları; Freud’un kavrama yaklaşımı baz alınarak incelenmiştir. Metnin kurgusu estetik felsefesi ile açılarak, ...
  • Sanatta sağaltım ve güncel sanat terapisi 

   Çakmaktaş, Feride Merve (Işık Üniversitesi, 2016-05-16)
   Sanatta sağaltım üzerine şekillenen bu çalışmada, sanatın var olduğu günden beri tarihsel süreçte, ilkel toplumlardan günümüz modern toplumlarının sanat yoluyla yaşadıkları ruhsal tecrübeleri ve sonucunda sanatın sağladığı ...